Asiantuntijalausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 5


TIIVISTELMÄ

Tupakkalain tavoite tupakoinnin loppumisesta Suomessa on erinomaisen kannatettava. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uusia keinoja, joista sähkösavukkeet ovat yksi lupaavimmista. On vain oikeita tapoja olla polttamatta.

Suomessa on noin satatuhatta sähkösavukkeiden käyttäjää viimeisimpien, nyt jo vanhentuneiden ja vähäisten, tutkimusten mukaan. Euroopassa kokonaisuudessaan noin neljä miljoonaa ihmistä on vaihtanut tupakanpolton sähkösavukkeiden käyttöön. Tulokset maailmanlaajuisesti ovat samanlaisia. Tutkimusnäyttö sekä käytännön kokemukset tukevat näkemystä, että sähkösavukkeet vähentävät tupakointia.

Sähkösavuke on tarkoitettu aikuisten käyttöön, joten esitykseen sisältyvä ikäraja sähkösavukkeiden hankkimiselle on perusteltu. Esitetyt huolet nuorten tupakoinnin lisääntymisestä sähkösavukkeiden vuoksi ovat aiheettomia:

Nuoret kyllä kokeilevat sähkösavukkeita siinä missä muitakin lukuisia asioita, taustalla lienee ikään liittyvä huoleton ja kokeileva elämänasenne, johon lainsäädännöllä on hyvin vaikea vaikuttaa. Huojentavasti säännöllinen käyttö alaikäisten keskuudessa on kuitenkin olematonta. Käyttö rajoittuu käytännössä tupakointihistorian omaaviin, niin nuorten kuin aikuisten keskuudessa. Tätä tukee se, että ilahduttavasti nuorten tupakoinnin lasku on vain jyrkentynyt samaan aikaan kun sähkösavukkeet ovat yleistyneet.

Nyt voimaan saatettava direktiivi on jo itsessään huomattava tiukennus sähkösavukkeita kohtaan ja tulee rajoittamaan valikoimaa ja saatavuutta sekä nostamaan hintoja. Esitetty kansallinen lisäsääntely on täten jo sisäiseltä logiikaltaan lähtökohtaisesti perusteetonta varautumista oletettuun tarjonnan kasvuun.

Yhteisvaikutus makuaineiden, verkkokaupan ja viestinnän kiellosta johtaa todennäköisesti siihen, että sähkösavukkeiden laillinen saatavuus Suomessa tulee olemaan erittäin vähäistä. On mahdollista, että 1.1.2017 alkaen suomalainen sähkösavukkeen käyttäjä ei pysty ostamaan laillisesti minkäänlaista sähkösavuketta. Tämä johtaa harmaaseen markkinaan, joka osaltaan tekee laillisesta liiketoiminnasta kannattamatonta, heikentyvään tuoteturvallisuuteen, lisääntyvään tupakointiin sekä siihen palaavien että lopettamatta jättävien kautta, sekä alaikäisten osalta laittoman saatavuuden kasvuun.

Esitetty käyttökielto on tarpeeton ja yleistavoitteiden vastainen. Mitään terveydellistä tai käytännön ongelmaa, jota lailla ratkotaan, ei ole mutta se haittaa sähkösavukkeen käyttäjiä, ohjaa tupakointia lopettavat tupakointipaikalle sekä vähentää tupakointikieltojen kannatusta, esimerkiksi taloyhtiöissä.

Esitys ei sähkösavukkeiden osalta sisällä alkeellisintakaan vaikutusarviota esitetyn lainsäädännön vaikutuksista sähkösavukkeiden markkinoihin ja käyttöön. Tämän takia esitetty sääntely on suhteetonta ja lain yleistavoitteiden vastaista. Kansallisesta lisäsääntelystä tulee luopua.

LAUSUNNON YLEISPERUSTELUT

Tupakointi Suomessa

Tupakointi on keskeinen kansanterveydellinen ongelma, jota on pyritty ratkaisemaan jo vuosikymmenien ajan. Hallituksen lakialoitteessa tupakoinnin todetaan vähentyneen etenkin 2000-luvun vaihteesta lähtien. THL:n tupakkatilastojen mukaan verollisten savukkeiden kulutuksessa ei kuitenkaan ole tapahtunut olennaista muutosta 1990-luvun puolivälin jälkeen. [1].

Tilastoristiriitaa huomioimattakin on selvää, että tupakkaa käytetään Suomessa edelleen runsaasti. Tupakkapoliittista toimista huolimatta lähes 900.000 suomalaista tupakoi edelleen päivittäin tai satunnaisesti. Lisäksi 60% suomalaisnuorista kokeilee tupakointia 18 ikävuoteen mennessä. [4,5].

Hallitus on esittänyt tavoitteekseen tupakoinnin loppumisen vuoteen 2040 mennessä. Tavoite on tuskin saavutettavissa tupakkapoliittisin rajoituksin. Merkittävää apua tilanteeseen ei ole odotettavissa myöskään lääkinnällisiltä tupakoinnin korvaus- ja vieroitusmenetelmiltä, sillä vain alle kymmenen prosenttia tupakoitsijoista onnistuu pysyvästi tupakoinnin lopettamisessa niillä keinoin. [6-9].

Sähkösavukkeet Suomessa

Sähkösavukkeiden käytöstä Suomessa on hyvin vähän tutkimustietoa. Kyselytutkimuksen perusteella vuonna 2014 käyttäjiä arvioitiin olevan 2,9% ja päivittäin käyttäviä 0,3%, eli noin 100 000 ja 10 000 15-64 vuotiasta suomalaista. (86) Sähkösavukkeen käyttö on ollut voimakkaassa kasvussa, joten luvut lienevät täten olennaisesti suurempia tänä päivänä.

Sähkösavukelaitteita, nesteitä ja muita tarvikkeita voi Suomessa ostaa ETA-maissa sijaitsevista verkkokaupoista vapaasti. Tämä on ylivoimaisesti tärkein jakelukanava. Laajan tuotekirjon kivijalkakauppoja on Suomessa vain kaksi ja ne myyvät suurimmaksi osaksi laitteita, koska nikotiininesteiden myynti Suomessa on kielletty.

Sähkösavukkeet tupakoinnin lopettamisen välineenä

Uusia keinoja tupakoinnin lopettamiseksi tarvitaan ja sähkösavukkeet ovat osoittautuneet siihen poikkeuksellisen lupaavaksi vaihtoehdoksi. Esimerkiksi Iso-Britanniassa, missä sähkösavukkeiden saatavuutta ei ole rajoitettu Suomen tapaan lääkelainsäädännöllä, yli miljoona tupakoitsijaa on korvannut tupakoinnin kokonaan sähkösavukkeilla. [10].

Vuoden 2015 Eurobarometri-datan mukaan mukaan 35% nykyisistä sähkösavukkeiden käyttäjistä on lopettanut tupakoinnin. Lisäksi 32% nykyisistä käyttäjistä on vähentänyt tupakointiaan, mikä usein on ensimmäinen askel tupakoinnin lopettamiseen. Kaikkiaan Euroopassa on noin kaksi ja puoli miljoonaa savukkeet kokonaan sähkösavukkeisiin vaihtanutta. Jos mukaan lasketaan myös sähkösavukkeita joskus käyttäneet mutta niiden käytön jo lopettaneet, tupakasta eroon päässeiden määrä nousee noin neljään miljoonaan. [79].

Kehityskulku on ollut samansuuntaista myös esimerkiksi Yhdysvalloissa. [11]. Sähkösavukkeiden tehokkuudesta tupakoinnin lopettamisessa on saatu näyttöä myös lukuisissa käyttäjä- ja seurantatutkimuksissa. [12-23].

On savuttoman tavoitteen vastaista ja ristiriitaista, että lakiesityksessä pyritään sääntelemään sähkösavukkeita yhtäläisin toimenpitein ja käytännössä ankarammin seurauksin, kuin savukkeita, vaikka sähkösavukkeet edistävät tupakoinnin lopettamista, eikä niistä ole osoitettu merkittäviä terveysriskejä.

Sähkösavukkeiden ja tupakan terveysriskit

Tupakoinnin terveysriskit aiheutuvat pääasiassa tupakan polttamisesta syntyvistä palamistuotteista. Sähkösavukkeita ei polteta. Sähkösavukenesteistä ja -höyrystä löydetyt haitta-ainemäärät ja -pitoisuudet ovat niin alhaisia, ettei niistä katsota aiheutuvan merkittävää terveysriskiä käyttäjille tai sivullisille. [24-43].

Koska useimmille sähkösavukkeisiin kohdistetuille sääntelytoimenpiteille ei ole osoitettavissa terveydellisiä perusteita, pääasiallinen perustelu on ollut pelko siitä, että sähkösavukkeet houkuttelisivat tupakoimattomia nuoria nikotiini- tai tupakkariippuvuuteen.

Pelko on kuitenkin katteeton, sillä tutkimustiedon ja käytännön näytön perusteella tilanne on juuri päinvastainen: sähkösavukkeiden käyttö entuudestaan tupakoimattomien keskuudessa on vähäistä ja säännöllinen käyttö olematonta. Säännöllinen käyttäjäkunta koostuu tupakoitsijoista tai ex-tupakoitsijoista, jotka käyttävät sähkösavukkeita pääasiallisesti tupakoinnin vähentämiseen, lopettamiseen tai tupakasta erossa pysymiseen. [10,21,22,24,25a,44-55]. Tutkimusten ja tilastojen valossa sähkösavukkeet eivät siis ole portti tupakointiin vaan pois tupakoinnista.

Nuorten tupakointi
Kuvateksti: Samaan aikaan kun sähkösavukkeet ovat yleistyneet, yhdeksäsluokkalaisten tupakointi Suomessa on lähes puolittunut. [82].

On myös huomattava, että 60% tupakoimattomista nuorista kokeilee nikotiinia kaikkein vaarallisimmassa ja nopeimmin riippuvuutta aiheuttavassa muodossaan: polttamalla tupakkaa. Sähkösavukkeista on potentiaalista kansanterveydellistä hyötyä paitsi tupakointia, mahdollisesti myös tupakkakokeiluja syrjäyttävänä vaarattomampana ja heikommin addiktoivana vaihtoehtona.

Alaikäisille sopimattomiksi katsottujen tuotteiden saatavuutta säännellään vakiintuneen käytännön mukaan ikärajoituksin, ei kieltämällä niiden käyttöä myös täysi-ikäisiltä. Emme tietenkään vastusta ikärajoituksia ja ne ovat alalla jo yleinen käytäntö.

Tavoiteristiriita savuttomuuden ja nikotiinittomuuden välillä

Yksi hallituksen lakialoitteen ristiriitaisimmista esityksistä on tupakan ja nikotiinin käytön loppumisen rinnastaminen toisiinsa tasavertaisina tavoitteina. Kuten lääkinnällisten nikotiinikorvaustuotteiden kohdalla on jo pitkään tiedostettu, nikotiinilla on olennainen merkitys tupakan korvaamisessa eikä nikotiinin käyttö itsessään ole erityisen haitallista. [7,18,56-60].

Näin ollen tupakoinnin ja nikotiinin kansanterveydelliset haittavaikutukset eivät ole millään tavalla verrannolliset keskenään. Käytännössä tupakkaa korvaavien nikotiinituotteiden käytön vaikeuttaminen vaikeuttaa päätavoitteen, tupakoinnin loppumisen, toteutumista.

Tavoite nikotiinin käytön loppumisesta on jäätävä toissijaiseksi tupakoinnin lopettamiseen nähden eikä se saa muodostua esteeksi tupakoinnin lopettamiselle nikotiinia sisältävien tuotteiden avulla. Myös Suomen allekirjoittama kansainvälinen tupakkapuitesopimus velvoittaa jäsenmaita ensisijaisesti suojelemaan kansalaisia tupakoinnin ja tupakansavun haitoilta. [83]

Lisäksi on huomattava, että sähkösavukkeet poikkeavat merkittävästi poltettavista tupakkatuotteista myös nikotiinivalmisteina. Sähkösavukkeista verenkiertoon päätyvät nikotiinimäärät ovat tyypillisesti savukkeista saatavia nikotiinimääriä alhaisempia ja nikotiini-imeytyvyys on huomattavasti hitaampaa. Parhaimmillaankin veren nikotiinipitoisuus on saatu sähkösavukkeella nousemaan yhden savukkeen polttamista vastaavalle tasolle vasta puolessa tunnissa siinä missä tupakoimalla se tapahtuu muutamassa minuutissa. [61-63]. Lisäksi sähkösavukkeiden nikotiini-imeytyvyys tapahtuu tutkimusnäytön perusteella suurimmaksi osaksi tai kokonaan ylempien hengitysteiden kautta, ei keuhkojen välityksellä, kuten tupakkaa poltettaessa. [27,64].

Sähkösavukkeet eivät siis aiheuta käyttäjän elimistössä tupakointia vastaavaa nopeaa ”nikotiinipiikkiä”. Lisäksi poltettavat savukkeet sisältävät monia nikotiinin riippuvuutta aiheuttavia ominaisuuksia tehostavia ainesosia. Nikotiini itsessään ei ole niin riippuvuutta aiheuttavaa kuin savukkeet. [7,18,56-63,65-66].

Edellä mainitut eroavuudet savukkeisiin nähden selittänevätkin omalta osaltaan sitä, miksi sähkösavukekokeilut tupakoimattomien keskuudessa eivät ole johtaneet sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön. Ero savukkeiden ja sähkösavukkeiden välillä on tässäkin suhteessa silmiinpistävä, sillä WHO:n mukaan noin kolmasosa tai jopa puolet tupakkakokeiluista johtaa säännölliseen tupakointiin. [67].

Sähkösavukkeiden sääntely suhteessa savukkeiden sääntelyyn

Kuten lausunnossa tarkemmin tullaan selvittämään, sähkösavukkeet ja savukkeet eivät ole toisiaan vastaavia tuotteita, joten niitä ei tulisi sellaisina myöskään säännellä. Ne poikkeavat toisistaan niin perustavanlaatuisella tavalla jo puhtaasti koostumukseltaan ja käyttöominaisuuksiltaan, että samoilla sääntelytoimenpiteillä on aivan erilaisia vaikutuksia jo pelkästään sähkösavukkeiden ja tupakkatuotteiden käytettävyydelle. Tästä johtuen pyrkimys sähkösavuke- ja tupakkatuotteiden sääntelyn yhdenmukaistamiseen johtaisi tosiasiassa niiden eriarvoistamiseen poltettavien tupakkatuotteiden eduksi.

Sähkösavukkeet poikkeavat jyrkästi poltettavista tupakkatuotteista paitsi riskiprofiililtaan myös käyttötarkoitukseltaan, sillä savukkeita käytetään tupakointiin, kun taas sähkösavukkeita käytetään pääasiallisesti tupakoinnin lopettamiseen ja sen korvaamiseen. Tupakkaa korvaavana vaarattomampana vaihtoehtona ne ovat terveyshaittoja väestötasolla vähentäviä, eivät niitä lisääviä tuotteita, päinvastoin kuin poltettavat tupakkatuotteet.

On ensisijaisen tärkeää turvata tupakoitsijoille yksi oiva tapa tupakoinnin lopettamiseen ja siinä jo onnistuneille oikeus tupakasta erossa pysymiseen. Ei ole väärää tapaa olla polttamatta.

Koska suuri osa tupakoitsijoista ei onnistu pääsemään eroon tupakasta tähän asti suositelluin menetelmin, on ristiriitaista, epäsuhtaista ja kansanterveydellisesti haitallista heikentää tupakkaa vaarattomamman vaihtoehdon saatavuutta, käytettävyyttä ja tupakkaa korvaavia ominaisuuksia, kuten lakiesityksessä olennaisella tavalla tehdään.

Käytännössä lakiesityksen mukainen sääntelymalli romahduttaisi sähkösavukkeiden kilpailuaseman savukkeisiin nähden, tyrehdyttäisi niiden käytön tupakkaa korvaavana tuotteena ja siten suosisi poltettavien tupakkatuotteiden kulutusta. Tämä on jyrkässä ristiriidassa sekä kansalaisten itsemääräämisoikeuteen, suhteellisuusperiaatteeseen että tupakkalain kansanterveydellisesti tärkeimpään tavoitteeseen, tupakoinnin loppumiseen, nähden.

Täysi-ikäisten kansalaisten vapauksia rajoittavien toimenpiteiden tulee perustua tunnetuille tosiasioille ja vakaalle tutkimusnäytölle. Näin ei ole hallituksen lakialoitteessa menetelty, vaan rajoituksia on asetettu vallitsevan tutkimustiedon ja käytännön näytön vastaisella tavalla, ilmeisesti ikään kuin varmuuden vuoksi?

Varovaisuusperiaate kuitenkin kääntyy itseään vastaan silloin, kun kyseessä on terveydelle erittäin haitalliseksi tiedettyä tuotetta korvaava, varmasti vaarattomampi valmiste. Tätä on painottanut myös Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) vuonna 2013 antamassaan lausunnossa tuolloin luonnosvaiheessa olleesta tupakkatuotedirektiivistä: ”Sellaisten tuotteiden kieltäminen, jotka ovat vähemmän haitallisia kuin tupakkatuotteet ja joita voidaan käyttää tupakoinnin lopettamiseksi, ei todellakaan ole ehdotuksen kansanterveydellisten tavoitteiden mukaista”. [68].

Kuten kansainvälisen sähkösavuketutkimuksen johtaviin tutkijoihin kuuluva professori Peter Hajek on todennut, sähkösavukkeisiin kohdistuvat sääntelytoimenpiteet on tasapainotettava riskien ja hyötyjen kesken: ”Tässä tapauksessa riskit ovat epätodennäköisiä ja osa jo todistettu vääriksi, kun samaan aikaan mahdolliset hyödyt ovat valtavat”. [69].

Esitetty sääntely romahduttaa sähkösavukkeiden saatavuuden

Sähkösavukkeiden kauppa niissäkin maissa, joissa sähkösavukkeiden myyntiä ei ole rajoitettu, tapahtuu etupäässä verkossa tai alan erikoisliikkeissä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa perinteisen vähittäiskaupan osuus kaikesta myynnistä on vain 30% ja sekin etupäässä väistyvässä ensimmäisen sukupolven laitteiden kategoriassa. Kolmannen sukupolven laitteiden (”modit”) kategoriassa verkkokaupan ja erikoisliikkeiden osuus on 80%. [84]

Suomessa sähkösavukkeita ostetaan käytännössä verkkokaupasta . Alan erikoisliikkeitä on koko maassa vain kaksi, joista niistäkin toinen käytännössä myy etupäässä verkossa.

Sähkösavukesukupolvet
Kuvateksti: Jo vuonna 2014 suurin osa käyttäjistä oli siirtynyt pois ensimmäisen sukupolven laitteista. [21]

Esitetty sääntely soveltuu suurin varauksin ensimmäisen sukupolven tuotteiisin, joissa laite ja käytettävät nesteet on yhdistetty yhteen säädeltävään kokonaisuuteen,ja joidenka valikoima on hyvin rajallinen. Kuluttajat ovat kuitenkin siirtyneet uudemman sukupolven ”modeihin” [21] joidenka suorituskyky ja muokattavuus tekee niistä houkuttelevia, vaikkakin sääntelyn kannalta monimutkaisempia. Ensimmäisen sukupolven laitteilla on osoitettu olevan rajallisesti tai ei lainkaan tehoa tupakoinnin lopettamisesta, uudemmat laitteet sen sijaan ovat tehokkaita tupakoinnin lopettamisen apuvälineitä. [85]

Sähkösavukkeen houkuttelevuus on aivan sama asia kuin niiden tehokkuus tupakoinnin lopettamisessa. Sähkösavuke toimii, jos käyttäjä haluaa korvata niillä savukkeet.

Makuainemieltymykset
Kuluttajien makuainemieltymykset ovat kirjavia ja vaihtelevia. [72]

Hallituksen esityksen lupaus aikuisten vapaudesta valita sähkösavukkeet nojaa perustelemattomaan oletukseen, että vähittäiskauppaan tulee saataville sähkösavukkeita. On epätodennäköistä, että kauppa myisi teknisesti vanhentuneita tuotteitta, josta kuluttajat eivät todistettavasti ole kiinnostuneita, jota ei voi mitenkään markkinoida ja joidenka markkinoille tuominen edellyttää raskasta lupabyrokratiaa. Sääntelyn todennäköinen seuraus on vilkas ja veroton, kilpaileva pimeä markkina.

MUUTOSESITYKSET HALLITUKSEN ESITYKSEEN EDUSKUNNALLE TUPAKKALAIKSI JA LAEIKSI ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Huomautus: lausunnossa ei käsitellä tupakkatuotedirektiivin edellyttämiä säädöksiä sähkösavukesääntelyksi, sillä niitä koskevat ratkaisut eivät kuulu Suomen eduskunnalle vaan EU-tuomioistuimelle, missä sähkösavukesääntelyä koskevaa artikla 20:ta vastaan nostettu kanne on parhaillaan menossa käsittelyyn.

Sähkösavukkeissa käytettäviä makuaineita koskevat lakiehdotukset ja niiden muutosesitykset

24 § 1. momentti 2. kohta
Sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitettua nikotiininestettä saa elinkeinotoiminnassa myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajille vain jos nesteellä ei ole sellaisia ominaisuuksia eikä neste sisällä sellaisia lisäaineita, joita 11 §:n 1 momentin 1—6 kohdan mukaan ei saa olla tupakkatuotteessa.
Muutosesitys: Poistetaan tunnusomaista tuoksua ja makua koskevin osin.
25 §
Mitä 24 §:n 1 momentin 2—4 kohdassa säädetään, sovelletaan myös höyrystettäväksi tarkoitettuun nikotiinittomaan nesteeseen.
Muutosesitys: Poistetaan tunnusomaista tuoksua ja makua koskevin osin

Muutosesitysten perustelut

Lakiehdotusten perusteiden puutteellisuus
Makuaineet koetaan olennaisen tärkeäksi tekijäksi tupakasta eroon pääsemisessä aikuisen kuluttajakunnan keskuudessa siitä yksinkertaisesta syystä, ettei sähkösavukkeen pohjaneste maistu miltään. Myöskään tupakan makua ei ole onnistuneesti pystytty siirtämään sähkösavukkeisiin.

Enemmistö sähkösavukkeita käyttävistä aikuisista käyttääkin sähkösavukkeissa hedelmä-, makeis- ym. sellaisia makuja, jotka on virheellisesti leimattu erityisesti nuorisolle suunnatuiksi makuaineiksi. [21,45,72,73].

Sähkösavukenesteissä käytettävät makuaineet on luokiteltu terveydelle vaarattomiksi aineiksi. Niiden kieltämiselle ei siis ole terveyssyihin nojaavia perusteita, eikä sellaisia ole myöskään kieltotoimenpiteiden perusteena esitetty.

Sähkösavukenesteitä koskevan makuainekiellon ainoaksi perusteeksi esitetään, että sen avulla voitaisiin vaikuttaa siihen, että alaikäiset eivät alkaisi käyttää sähkösavukkeita eikä sähkösavukkeista muodostuisi alaikäisille väylää tupakoinnin aloittamiseen.

Peruste on vallitsevan tutkimustiedon ja käytännön näytön vastainen. Sähkösavukkeet ovat olleet markkinoilla yli kymmenen vuoden ajan, eivätkä ne ole houkutelleet tupakoimattomia nuoria tupakointiin tai sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön.

Jo sähkösavukekokeilut sinänsä ovat tupakoimattomien keskuudessa harvinaisia tupakoivien suureen enemmistöön nähden. [10,21,25a,44,46,48,53-55]. Mm. THL:n vastikään julkaisemassa nuorten tupakkatuotteiden käyttöä koskevassa raportissa todetaan, että ”Nikotiinisähkösavukkeen kokeilut ja käyttö olivat vähäisiä niiden keskuudessa, jotka eivät tupakoineet tai nuuskanneet” (vrt. 60% kokeilee tupakointia).

Lisäksi on oletettavaa, että sähkösavukkeita kokeilevat tupakoimattomat nuoret tulisivat joka tapauksessa kokeilleeksi jonkinlaista tupakka- tai vastaavaa tuotetta, sillä sähkösavukekokeilu ilmaisee jo itsessään kiinnostusta kyseisen kaltaisia kokeiluja kohtaan.

Ennen kuin sähkösavukkeiden käytön ja tupakoinnin aloittamisen mahdollisella yhteydellä voidaan edes spekuloida, tulisi tupakoinnin aloittamista edeltää pidempiaikainen totuttautuminen sähkösavukkeisiin ja/tai riippuvuuden kehittymisvaihe nikotiiniin. Sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö entuudestaan tupakoimattomien keskuudessa on kuitenkin olematonta.

Porttihypoteesia vastaan puhuu myös se, että tupakoinnin määrä ei ole noussut vaan laskenut sähkösavukkeiden käytön lisääntyessä. [10,11,44,70,71]. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yläaste- ja lukioikäisten tupakointi on puolittunut viimeisen viiden vuoden aikana sähkösavukkeiden käytön kasvun rinnalla. [80,81].

Tupakoinnin vähenemistä sähkösavukkeiden käytön lisääntyessä voidaan myös pitää luonnollisena seurauksena sähkösavukkeiden tupakkaa syrjäyttävästä vaikutuksesta, ts. siitä, että sähkösavukkeiden käyttäjäkunta nousee tupakoitsijoiden keskuudesta. [10,21,22,24,25a,44-55].

Ei ole syytä olettaa, että makuaineilla olisi ratkaiseva merkitys tupakka- ja vastaavien tuotteiden kokeilulle. Tupakkakokeilujen takana vaikuttavat muut syyt kuin houkutteleva maku. Tupakkaa on aina kokeiltu ja kokeillaan edelleen runsaasti ilman lisättyjä makuaineitakin, eikä edes sellaisia sisältävien tupakkatuotteiden, esim. mentolisavukkeiden, makua voida pitää erityisesti nuorten makumieltymyksiä vastaavana makuna.

Koska sähkösavukkeissa käytettäviin nesteisiin lisätyt makuaineet eivät houkuttele tupakoimattomia nuoria sähkösavuke-, nikotiini- tai tupakkariippuvuuteen eikä niiden kieltämiselle ole myöskään terveydellisiä perusteita, lakiesitys on näiltä osin perusteeton.

Oikeasuhtaisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät ongelmat

Sähkösavukenesteillä ei ole ilman makuaineita minkäänlaista omaa ominaismakua. Näin ollen makuainerajoituksilla ei ole yhtäläisiä vaikutuksia savukkeiden ja sähkösavukkeiden käytettävyydelle. Sen sijaan ne suosivat suhteettomasti poltettavien tupakkatuotteiden markkina-asemaa ja kulutusta, sillä niillä on aina oma, paitsi tupakanlehdistä, myös niiden polttamisesta syntyvä voimakas ominaismakunsa, mitä ei sähkösavukkeissa ole pystytty jäljittelemään.

Koska ns. tupakkamaku sähkösavukkeissa ja savukkeissa ovat kaksi aivan eri asiaa, ne eivät ole toisiinsa verrannollisia myöskään lainsäädännöllisesti. Ehdoton enemmistö sähkösavukkeiden käyttäjäkunnasta käyttääkin muita kuin ns. tupakanmakuisia nesteitä. Sen sijaan suurin osa tupakoitsijoista ei käytä savukkeissa tunnusomaisia makuja, esim. mentolia.

Kuten edellä mainitusta on havaittavissa, savukkeet ja sähkösavukkeet ovat jo lähtökohtaisesti niin erilaisia valmisteita, että savukkeita koskevat rajoitukset eivät ole suoraan sovellettavissa sähkösavukkeisiin. Pyrkimys savukkeita ja sähkösavukkeita koskevan sääntelyn yhdenmukaistamiseen johtaisi siis tosiasiallisesti niiden jyrkkään eriarvoistamiseen poltettavien tupakkatuotteiden eduksi.

Makuainerajoitusten vaikutukset tupakan kulutukseen tulevat olemaan optimistisestikin arvioiden vaatimattomat. Esim. Englannin terveysviraston arvion mukaan tupakan ainesosiin liittyvät EU-säädökset tulevat kokonaisuudessaankin vähentämään tupakointia vain 0.5-0.8% seuraavan viiden vuoden aikana. [74].

Sitä vastoin sähkösavukkeiden kohdalla makuainerajoitukset kohdistuvat yhteen niiden keskeisimpään ominaisuuteen: ilman makuaineita sähkösavukkeissa ei ole makua lainkaan, suurin osa kuluttajista käyttää muita kuin tupakanmakuisia nesteitä ja makuaineet koetaan erittäin tärkeäksi tekijäksi tupakan korvaamisessa sähkötupakalla.

Koska makuaineilla on täysin eriarvoinen merkitys sähkötupakan ja tupakkatuotteiden käytettävyydelle, on epäsuhtaista säännellä niitä yhtäläisillä rajoitustoimenpiteillä. Käytännössä makuaineiden rajoittaminen pelkään tupakkamakuun, jota ei sähkösavukkeissa ole onnistuttu edes aikaansaamaan, tyrehdyttäisi sähkösavukkeiden käytön tupakkaa korvaavana tuotteena samalla kun sillä ei olisi olennaisia vaikutuksia savukkeiden käytettävyydelle ja kulutukselle.

Sähkösavukkeista ei ole osoitettu merkittäviä terveysriskejä eivätkä ne ole houkutelleet tupakoimattomia sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön. On jo lähtökohtaisesti epäsuhtaista kohdistaa niihin yhtäläisiä sääntelytoimenpiteitä kuin terveydelle erittäin haitallisiin ja voimakasta riippuvuutta aiheuttaviin savukkeisiin.

Ristiriidat lakiesityksen muuhun sisältöön, kuluttajansuojalakiin, tupakkatuotedirektiiviin ja perusoikeuksiin nähden

Hallituksen lakiesityksessä todetaan, että tupakoitsijat, jotka haluavat siirtyä käyttämään sähkösavukkeita, voisivat tehdä näin jatkossakin. Käytännössä makuainekielto kuitenkin estää tämän muiden kuin ns. tupakanmakuisten nesteiden osalta, joita puolestaan enemmistö sähkösavukkeiden käyttäjäkunnasta ei käytä. [6-9].

Näin ollen sääntelymalli on jyrkässä ristiriidassa tupakkalain ja tupakkatuotedirektiivin tupakoinnin lopettamiseen tähtäävien tavoitteiden kanssa: sähkösavukkeita käytetään pääasiallisesti tupakoinnin lopettamiseen, mutta makuainerajoituksen kautta se tosiasiallisesti estetään suurimmalta osalta sähkösavukkeiden nykyistä ja potentiaalista käyttäjäkuntaa.

Makunesteiden myyntikielto on ristiriidassa myös tupakkatuotedirektiivin makuainesääntelyä koskeviin perusperiaatteisiin nähden. Direktiivin lähtökohtana on sähkösavukenesteiden makuaineiden salliminen, ei niiden kieltäminen. Esimerkiksi tupakkatuotedirektiivin kohdassa 47 todetaan, että jäsenvaltioiden on hyödyllistä harkita makuaineita sisältävien sähkösavukenesteiden sallimista ja että minkä tahansa kyseisiä tuotteita koskevan kieltotoimenpiteen tulee olla oikeutettu ja siitä tulee tehdä selvitys EU:lle. [75].

Sähkösavukkeissa käytettävien makunesteiden myynti-, maahantuonti- ja etämyyntirajoitukset rikkovat myös EU-markkina-alueen yhtenäistämistä ja kulutustuotteiden vapaata liikkuvuutta koskevaa periaatetta (”Tobacco and related products which comply with this Directive should benefit from the free movement of goods”). [75].

Suomen lisäksi laajamittaista makuainekieltoa harkitaan vain yhdessä EU-maassa, Unkarissa. Kuten jo tästä on havaittavissa, malli ei vastaa yleiseurooppalaista käsitystä sähkösavukkeiden oikeasuhtaisesta sääntelystä.

Ei myöskään ole oikeutettua kieltää täysi-ikäisiä kansalaisia käyttämästä jotakin valmistetta vain sillä perusteella, että sen käyttöä pidetään sopimattomana alaikäisille. Kyseisen kaltaisia tuotteita säännellään vakiintuneen käytännön mukaan ikärajoituksin, ei kieltämällä niiden käyttöä myös täysi-ikäisiltä Suomen kansalaisilta.

Lakiesityksen käytännön toteuttamisen ongelmat

Sähkösavukkeissa käytettäviksi soveltuvien makunesteiden ja -aineiden myyntikieltoa on käytännössä mahdoton valvoa. Sähkösavukkeissa käytetyt aromiaineet ovat yleisesti käytettyjä elintarvikemakuaineita eikä niiden myyntiä voida kieltää.

On jo lähtökohtaisesti ristiriitaista kieltää sähkösavukkeissa käytettävien makunesteiden myynti pelkästään vaarattomiksi luokiteltujen makuaineiden perusteella samaan aikaan, kun nikotiinia sisältävien nesteiden myynti on sallittua.

Lisäksi makuainekielto on omiaan heikentämään sähkösavukkeissa käytettävien nesteiden tuoteturvallisuutta ja valvontaa, sillä valmiiden makunesteiden puuttuessa kuluttajat tulevat maustamaan nikotiininesteitä itse kulloinkin saatavilla olevilla elintarvike- tms. makuaineilla.

Käytännössä tämä tarkoittaa sähkösavukkeissa käytettävien makunesteiden valmistuksen siirtämistä asiantuntevilta tuottajatahoilta kuluttajien omiin käsiin, mikä on jyrkässä ristiriidassa tupakkalain ja tupakkatuotedirektiivin tuoteturvallisuuden edistämiseen tähtäävien päämäärien kanssa.

Se, ettei makuainevalmisteiden pakkausmerkinnöistä saa ilmetä, soveltuuko kulloinenkin valmiste sähkösavukkeessa höyrystettäväksi, heikentää tuoteturvallisuutta entisestään. Kaikki aromiaineethan eivät tähän tarkoitukseen sovellu, joten tuotetietojen puutteellisuus aiheuttaa tässä tapauksessa kuluttajille täysin turhan terveysriskin. Lisäksi olennaisten tuotetietojen epääminen kuluttajilta on jo itsessään kuluttajansuojalain vastainen toimenpide.

Todennäköisesti makuainekielto tulee lisäämään myös salakuljetusta, sillä on oletettavaa, että monet tupakoinnin sähkösavukkeiden avulla lopettaneista eivät enää suostu palaamaan takaisin tupakointiin vaan hankkivat tarvittavat sähkösavukevalmisteet laittomilta markkinoilta tai salakuljettamalla ne itse. Myös tämä siirtää sähkösavukenesteiden kulutusta valvonnan ulkopuolelle ja on siten omiaan heikentämään niiden tuoteturvallisuutta.

Lakiesitys on siis omiaan ohjaamaan tavallisia, lainkuuliaisia kansalaisia laittomuuksiin siitä syystä, että he haluavat päästä eroon tupakasta. Tämä ei vastaa yleistä oikeustajua eikä tupakkalain ja tupakkatuotedirektiivin kansanterveydellisesti tärkeintä tavoitetta, poltettavien tupakkatuotteiden käytön lopettamista.

Kaikkiaan maun rajaaminen ns. tupakan makuun jää jo lain käytännön soveltamista ajatellen liian epämääräiseksi, sillä lakiesityksessä ei anneta mitään viitteitä siitä, millä perustein neste määriteltäisiin ”tupakan” makuiseksi tai millä perusteella se olisi liikaa jonkin muun makuinen.

Yhteenveto

Koska sähkösavukkeissa käytettäviä makuaineita ei ole luokiteltu terveydelle haitallisiksi aineiksi eivätkä ne ole houkutelleet tupakoimattomia nuoria tupakointiin tai sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön, hallituksen esitys niihin kohdistuviksi sääntelytoimenpiteiksi on perusteeton.

Lisäksi makuaineiden rajaaminen ns. tupakan makuun suosisi kohtuuttomasti poltettavien tupakkatuotteiden markkina-asemaa ja kulutusta sillä tupakan makua ei ole onnistuttu jäljittelemään sähkösavukkeissa, eikä makuaineilla yleisestikään ottaen ole tupakkatuotteiden kulutukselle yhtä ratkaisevaa merkitystä kuin sähkösavukkeiden käytölle.

Koska sähkösavukkeista ei ole löydetty merkittäviä terveysriskejä ja niitä käytetään pääasiallisesti tupakkaa korvaavana tuotteena, ne eivät ole tupakan tavoin terveyshaittoja väestötasolla lisääviä vaan niitä vähentäviä valmisteita. Tästä syystä olisi jo lähtökohtaisesti epäsuhtaista kohdistaa niihin käytännön seurauksiltaan ankarampia sääntelytoimenpiteitä kuin poltettaviin tupakkatuotteisiin.

Sähkösavukkeita säännöllisesti käyttävän kuluttajakunnan koostumuksen (tupakoinnin vähentämiseen, lopettamiseen tai tupakasta erossa pysymiseen tähtäävät tupakoitsijat/ex-tupakoitsijat) huomioon ottaen kaikki sähkösavukkeiden tupakkaa korvaavia ominaisuuksia heikentävät sääntelytoimenpiteet ylläpitävät poltettavien tupakkatuotteiden kulutusta. Näin ollen sähkösavukenesteiden makuainerajoitus on jyrkässä ristiriidassa tupakkalain ja tupakkatuotedirektiivin ensisijaiseen päämäärään, tupakkatuotteiden käytön loppumiseen, nähden.

Koska makuainerajoitus koetaan kuluttajakunnan keskuudessa kohtuuttomaksi ja kansanterveydellisesti haitalliseksi eikä lakia todennäköisesti pystytä valvomaan asianmukaisella tavalla, lakiesitys on omiaan lisäämään lainkiertoa sekä heikentämään tuoteturvallisuutta ja kansalaisten luottamusta lakia ja sen valvontaa kohtaan.

Sähkösavukkeiden maahantuontia ja etämyyntiä koskevat lakiehdotukset ja niiden muutosesitykset

58 §
Etämyynnin kielto.
Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden rajat ylittävä etämyynti on kielletty. Myöskään Suomeen sijoittautunut elinkeinonharjoittaja ei saa myydä tai muutoin luovuttaa mainittuja tuotteita kuluttajalle kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua etäviestintä käyttäen.
Muutosesitys: Poistetaan sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä koskevin osin.
65 §
Kielto tuoda maahan etäviestimen välityksellä hankittuja tuotteita
Yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta tupakkatuotteita, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta.
Muutosesitys: Poistetaan sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä koskevin osin.
66 §
Suomessa asuva henkilö, joka muutoin kuin lentoliikenteessä saapuu maahan Euroopan talousalueen ulkopuolelta ja jonka matka on kestänyt enintään 24 tuntia, ei saa tuoda maahan tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
Euroopan talousalueen ulkopuolella asuva henkilö, joka muutoin kuin lentoliikenteessä saapuu maahan Euroopan talousalueen ulkopuolelta ja jonka muu kuin kauttakulkuun liittyvä oleskelu Suomessa kestää enintään kolme vuorokautta, ei saa tuoda maahan tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.
Muutosesitys: Poistetaan sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä koskevin osin.
67 §, kohta 2
Yksityishenkilö ei saa tuoda maahan nikotiininestettä sähkösavukkeessa tai täyttösäiliössä, jonka vähittäismyyntipakkauksen merkinnät poikkeavat 36 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetystä [suomen- ja ruotsinkieliset varoitustekstit], enempää kuin 10 millilitraa.
Muutosesitys: Poistetaan.
68 §
Markkinointikielto. Tupakkatuotetta, tupakan vastiketta, tupakointivälinettä, tupakkajäljitelmää, sähkösavuketta tai nikotiininestettä ei saa markkinoida.
Muutosesitys: Poistetaan sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä koskevin osin.

Muutosesitysten perustelut

Koska sähkösavukkeista ei ole löydetty merkittäviä terveysriskejä [24-43], on perusteetonta kohdistaa sähkösavukkeiden maahantuonnille ja etämyynnille yhtä ankaraa sääntelyä kuin poltettaville tupakkatuotteille, etenkin kun käytännön vaikutukset kohdistuvat niihin savukkeita ankarampina.

Käyttäjäkunnan pääasiallisen koostumuksen huomioiden (tupakoitsijat/ex-tupakoitsijat, jotka pyrkivät tupakoinnin lopettamiseen/tupakasta erossa pysymiseen) sähkösavukevalmisteet eivät ole terveyshaittoja väestötasolla lisääviä vaan niitä vähentäviä tuotteita. [10,21,22,24,25a,44-55]. Myös tämä puoltaa tupakkatuotteita vapaampaa sääntelyä sähkösavukevalmisteille.

Hallituksen lakiehdotuksen mukaisia maahantuonti- ja etämyyntirajoituksia ei suositella myöskään tupakkatuotedirektiivissä, vaan sen lähtökohtana on EU-sisämarkkinoiden yhtenäistäminen ja tuotteiden vapaa liikkuvuus (”Tobacco and related products which comply with this Directive should benefit from the free movement of goods”). [75].

Tupakkatuotedirektiivi lähtökohtana ei siis ole sähkösavukkeiden rajat ylittävän etämyynnin ehkäiseminen. Sen sijaan tupakkatuotedirektiivissä määritellään yksityiskohtaisesti, kuinka rajat ylittävä etämyynti voidaan toteuttaa [75]. Mitään perusteita EU:ssa jo hyväksytyn iänvarmennus- ym. etämyyntikäytänteiden hyväksymättä jättämiselle Suomessa ei ole olemassa.

Sähkösavukemarkkinoiden sulkeminen Suomen rajojen sisällä toimiviin kivijalkamyymälöihin antaisi myös merkittävän etulyöntiaseman poltettaville tupakkatuotteille. Suomen jyrkän sääntelypolitiikan johdosta sähkösavukevalmisteille ei ole päässyt kehittymään kattavaa kotimaista jakeluverkostoa. Tällä hetkellä sähkösavukkeiden myynti Suomessa on keskittynyt vain muutamiin suuremmilla paikkakunnilla toimiviin erikoisliikkeisiin. Sitä vastoin tupakkatuotteilla on huippuunsa hioutunut jakeluketju, joka toimii tehokkaasti ympäri maata pienimpiä paikkakuntia ja päivittäistavaramyymälöitä myöten.

Lisäksi sähkösavukkeiden teknisen ominaislaadun huomioon ottaen niiden myynti ja korkeatasoisen tuotevalikoiman ylläpito vaativat asiantuntijuutta, joita suomalaisilla päivittäistavarakauppiailla ei ole. Päivittäistavaraliikkeiden sähkösavuketarjonta onkin niin Suomessa kuin ulkomaillakin keskittynyt tyypillisesti tuotevalikoiman huokeimpaan ja heikkolaatuisimpaan päähän.

Näin ollen päivittäistavarakauppojen sähkösavukevalmisteet tulevat mitä todennäköisimmin olemaan myös jatkossa huomattavasti alan erikoisliikkeistä saatavia tuotteita heikkolaatuisempia, kuten ne ovat olleet tähänkin asti.

Edellämainituista syistä johtuen sähkösavukkeiden hankinta Suomessa on keskittynyt etämyntiin, kun taas savukkeiden saatavuuteen, laatuun ja tuotevalikoimaan etämyyntikiellolla ei olisi juuri minkäänlaista vaikutusta.

Sähkösavukkeiden kohdalla etämyynnin kieltäminen johtaisi siihen, että suurella osalla suomalaisista ei tulisi joko olemaan lainkaan mahdollisuutta hankkia sähkösavukevalmisteita (mikäli niitä ei myydä omalla paikkakunnalla) tai heillä olisi käytettävissään muita eurooppalaisia heikkolaatuisempia sähkösavukevalmisteita (mikäli he joutuvat tyytymään päivittäistavarakauppojen tarjontaan). Korkeatasoisten sähkösavukevalmisteiden saatavuus rajoittuisi vain niille paikkakunnille, joissa toimisi alan erikoisliike, joiden määrä, kuten edellä todettua, on toistaiseksi hyvin vähäinen.

Tämä asettaisi suomalaiset eriarvoiseen asemaan sähkösavukkeiden saatavuuden ja käytännössä myös tupakoinnin lopettamismahdollisuuksien suhteen, sillä sähkösavukkeiden laadulla ja ominaisuuksilla on tutkimusten mukaan olennainen merkitys sähkösavukkeiden tehokkuudelle tupakoinnin lopettamisessa.

On myös huomattava, että Suomen jyrkän sähkösavukesääntelyn johdosta suuren yleisön tietämys sähkösavukevalmisteiden käyttöominaisuuksista on yleisesti ottaen heikkoa. Tästä johtuen kuluttajille on tarjottava mahdollisuus asiaan perehtymiseen ja eri tuotteiden ja yritysten väliseen vertailuun muutoinkin kuin hakeutumalla henkilökohtaiseen kontaktiin alan asiantuntijatahon kanssa.

Näin ollen on epärationaalista ja kuluttajansuojalain vastaista estää kuluttajia saamasta sähkösavukevalmisteista suomenkielistä, ei-mainonnallista tuoteinformaatiota alan yrittäjien Internet-sivuilta (68 §). Asianmukaisen tuoteinformaation saannilla ja tuotevertailulla on sähkösavukkeiden kaltaisten teknisten laitteiden kyseessä ollen aivan eri merkitys kuin poltettavien tupakkatuotteiden kohdalla. Sähkösavukelaitteiden hankkimista tulee verrata muiden elektroniikkatuotteiden hankkimiseen, ei tupakka-askin ostamiseen.

Kuten edellä esitetystä voidaan havaita, myös maahantuontia ja etämyyntiä koskevassa sääntelyssä on huomioitava, että tupakkatuotteet ja sähkösavukkeet poikkeavat toisistaan niin jyrkästi sekä valmisteina, riskiprofiililtaan että käyttötarkoitukseltaan (tupakkaa käytetään tupakointiin, sähkösavukkeita tupakan korvaamiseen), että on jo lähtökohtaisesti perusteetonta ja epäsuhtaista pyrkiä sääntelemään niitä yhtäläisin sääntelytoimenpitein.

Vaatimalla nikotiininesteisiin suomen- ja ruotsinkielisiä varoitustekstit estettäisiin käytännössä myös niiden matkustajatuonti omaan käyttöön. Myös tämä vaatimus poikkeaa tupakkatuotedirektiivin sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä ja kulutustuotteiden vapaata liikkuvuutta koskevista periaatteista, eikä kansalliselle lisäsääntelylle ole perustetta.

Laskennallinen peruste sallitulle 10 millilitran maahantuontimäärälle ei ole yhdenmukainen olemassaolevan tutkimustiedon kanssa. Tutkimusten mukaan sähkösavukenesteiden keskimääräinen kulutus on 3-4 ml päivässä [21,73], joten sallittu määrä riittää noin kolmeksi päiväksi, ei ”12–15 päiväksi vastaavasti kuin 200 savuketta riittää samanpituiseksi ajaksi useimmille tupakoitsijoille”, kuten hallituksen aiemmassa lakiluonnoksessa esitetään (s. 86).

Hankintalähde
Kuvateksti: Nuorten sähkösavukkeiden hankinta Internetistä on vähäistä. [5]

Ottaen huomioon, että savukkeet sisältävät keskimäärin kymmenkertaisen määrän nikotiinia niistä vapautuvaan määrään nähden,1 mg:n nikotiinimäärän savuketta kohden vapauttava kartongillinen savukkeita sisältää tosiasiallisesti nikotiinia keskimäärin 2000 mg, ts. kymmenkertaisen määrän maahan tuotavaksi sallitun nikotiininesteen sisältämään määrään nähden (200 mg).

Yhteenveto

Käytännössä etämyynti- ja maahantuontikielto yhdistettynä makuainerajoitukseen tarkoittaisivat sähkösavukkeiden markkina-aseman romahduttamista savukkeisiin nähden. Maun rajaaminen ”tupakan” makuun, jota ei jo lähtökohtaisestikaan ole onnistuttu siirtämään sähkösavukkeisiin, heikentäisi olennaisella tavalla sähkösavukkeiden toimivuutta tupakointia korvaavana tuotteena. Myyntirajoitukset puolestaan estäisivät tarkoitukseen soveltuvien sähkösavukevalmisteiden hankkimisen myös Suomen ulkopuolelta. Tuotteita, joita kuluttajat eivät halua ostaa, tuskin haluaa myöskään kauppa myydä. On mahdollista ja jopa todennäköistä, ettei lain voimaan tultua Suomessa ei ole laillisesti myynnissä sähkösavukkeita lainkaan.

Tämän seurauksena markkinat jäisivät avoimiksi kaikkein vaarallisimmalle vaihtoehdolle, poltettaville tupakkatuotteille. Vaarallisimman vaihtoehdon kulutuksen edistäminen selvästi sitä vaarattomamman vaihtoehdon sijasta on perusteetonta, epäsuhtaista ja kansanterveydellisesti haitallista, etenkin, kun pitkäaikaisen tutkimustiedon perusteella tiedetään, että suuri osa tupakoitsijoista ei onnistu tupakoinnin lopettamisessa vanhoin menetelmin.

Lisäksi maahantuonti- ja etämyyntirajoitukset rikkovat perustuslain 7 §:n 1. momentin mukaista oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen kohdistamalla täysi-ikäisten kansalaisten itsemääräämisoikeuteen ja yksityiselämään rajoituksia asiassa, mistä ei ole osoitettavissa sivullisiin kohdistuvia terveyshaittoja.

Esitetty maahantuontirajoitus tekee jokaisesta Suomen rajan ylittävästä sähkösavukkeen käyttäjästä rikollisen, koska määrää alittaa jopa kymmenkertaisesti tyypillisen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun matkavaraston. Lisäksi turisteilla tuskin on nestepulloissaan suomen- ja ruotsinkielisiä varoitustekstejä.

Minkään valmisteen maahantuontia ja etämyyntiä ei voida kieltää aikuisväestöltä pelkästään niiden saatavuuden ehkäisemiseksi alaikäisiltä. Näin ei tehdä myöskään tupakkatuotedirektiivissä, eikä Suomessa vallitse sellaisia erityisolosuhteita, joiden johdosta täällä olisi perusteltua ottaa käyttöön olennaisella tavalla EU-sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä ja kulutustuotteiden vapaata liikkuvuutta heikentävää erityissääntelyä.

Sähkösavukkeiden ei myöskään ole havaittu johtavan sähkösavukkeiden, nikotiinin tai tupakkatuotteiden säännölliseen käyttöön tupakoimattomien keskuudessa, joten sähkösavuketuotteiden etämyynnin ja maahantuonnin rajoittaminen tupakoimattomien nuorten suojeluun vedoten olisi myös siltä osin perusteetonta. [10,21,22,24,25a,44-55].

Sähkösavukkeiden esilläpitokieltoa koskeva lakiehdotus ja sen muutosesitys

71 §
Esilläpitokielto
Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä ja niiden tavaramerkkejä ei saa pitää esillä tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, tupakkajäljitelmien, sähkösavukkeiden tai nikotiininesteiden vähittäismyynnissä.
Muutosesitys: Poistetaan sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä koskevin osin.

Muutosesityksen perustelut
Sähkösavukkeista ei ole osoitettu merkittäviä terveysriskejä [24-43], eivätkä myöskään nikotiinilliset sähkösavukenesteet ole itsessään erityisen myrkyllisiä. Asiantuntijoiden, mm. tunnetun nikotiiniriippuvuustestin (nyk. tupakkariippuvuustesti) kehittäneen Karl Fagerströmin, mukaan vaarallinen nikotiiniyliannostus sähkösavukenestettä inhaloimalla on mahdotonta. [76].

Tupakkatuotedirektiivin voimaan astuttua sähkösavukenesteiden nikotiinipitoisuus on korkeintaan 2%. Tällaisenaan niiden myrkyllisyys vertautuu mietoihin pesunesteisiin. [77,78]. Vähittäistavaramyymälöissä on avoimesti esillä ja vapaasti saatavissa huomattavasti tätä vaarallisempia valmisteita.

On myös huomattava, että sähkösavukkeet ovat Suomessa vielä suhteellisen tuntemattomia elektroniikkatuotteita, myös tupakoitsijoiden keskuudessa. Niiden ominaisuuksiin tutustuminen ja eri vaihtoehtojen välinen vertailu tehdään käytännössä mahdottomaksi, jos myytävänä olevista tuotteista ei saa olla tietoa Internetissä, niiden saatavuus rajoittuu lähes yksinomaan asiaatuntemattomiin päivittäistavaramyymälöihin eikä niitä saa olla edes esillä lähempää tutustumista varten.

Kuten jo edellä on todettu, sähkösavukkeiden käyttö entuudestaan tupakoimattomien keskuudessa on vähäistä ja säännöllinen käyttö olematonta. Näin on ollut myös niissä maissa, joissa sähkösavukkeiden saatavuudelle ja markkinoinnille ei ole asetettu vastaavia rajoituksia kuin Suomessa. [10,21,22,24,25a,44-55]. Tästä johtuen esilläpitokiellolle ei ole myöskään erityisesti nuorten suojeluun liittyviä perusteita.

Sähkösavukevalmisteiden esilläpitokieltoa ei myöskään edellytetä tupakkatuotedirektiivissä, eikä Suomesta löydy kansallisia perusteita siitä poikkeaville erityisjärjestelyille.

Sähkösavukkeiden käyttörajoituksia koskeva lakiehdotus ja sen muutosesitys

73 § Tupakointikieltojen soveltaminen.
Mitä tässä luvussa säädetään tupakoinnista ja tupakansavusta, sovelletaan myös poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen polttamiseen ja sähkösavukkeen käyttämiseen sekä niistä syntyviin savuihin, höyryihin ja hiukkasiin.
Muutosesitys: Poistetaan sähkösavukkeita koskevin osin.

Muutosesityksen perustelut

Tupakointikieltojen soveltaminen sähkösavukkeiden käyttöön on perusteetonta, sillä sähkösavukkeista ympäristöön vapautuvien haitallisten aineiden määrät ovat niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu terveysriskiä sivullisille. [24,25a,f,26,27,29,32-36,38-43].

Sähkösavukkeet eivät myöskään tuota lainkaan ns. sivuvirtausta, mikä aiheuttaa suurimman osan ympäristön tupakansavusta. Sähkösavukkeiden ympäristöön tuottama höyry myös haihtuu sekunneissa siinä missä tupakansavun puoliintumisaika on 20 minuuttia. [25a].

Näin ollen sähkösavukkeiden käyttöä koskevat rajoitukset rikkoisivat sekä perustuslain 7 §:n 1 momentissa suojattua oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen että 10 §:n 1 momentissa turvattua yksityiselämän suojaa kohdistamalla niihin sääntelyä asiassa, mistä ei ole osoitettavissa ympäristölle aiheutuvia terveyshaittoja.

Niinikään sähkösavukkeiden käyttöön ei sovellu hallituksen aiemmassa lakiluonnoksessa mainittu peruste ”savuttomuuden [höyryttömyyden] avulla myös vähennetään erityisesti nuorten tupakointia ja tupakoinnin yleistä hyväksyttävyyttä” (s. 51). Sähkösavukkeiden käytön ei ole havaittu johtavan tupakoinnin hyväksyttävyyden lisääntymiseen. Sen sijaan tupakointi on vähentynyt sähkösavukkeiden käytön lisääntymisen myötä. [10,11,44,70,71,80,81].

Tupakointikieltojen soveltaminen sähkösavukkeiden käyttöön on ristiriidassa myös lakiluonnoksessa esitettyyn perusteeseen, jonka mukaan ”savuton [höyrytön] elinympäristö auttaa tupakoinnin lopettaneita pysymään päätöksessään” (s. 51). Ei ole tavoitteen mukaista ohjata tupakoinnin lopettaneita tai sitä yrittäviä tupakointipaikoille.

Käytännössä kaikki sähkösavukkeiden käyttöä hankaloittavat toimenpiteet ovat omiaan vain vaikeuttamaan tupakasta sähkösavukkeisiin siirtymistä, ts. tupakoinnin lopettamista.

Sähkösavukkeiden käytölle ei ehdoteta rajoituksia tupakkatuotedirektiivissä, eikä sellaisten toimeenpanolle ole perusteita myöskään Suomessa.

Sisätilan haltijalla on jo oikeus sallia tai kieltää sähkösavukkeiden käyttö hallitsemassaan tilassa. Käytännössä näin on pitkälti jo tehty, ja sähkösavukkeiden käyttö sisätiloissa rajoittuukin yksityisluonteisiin tiloihin kuten henkilökohtaiset työhuoneet ja joihinkin asiaan suopeasti suhtautuviin anniskeluravintoloihin. On tarpeetonta säätää lailla asiasta, joka on tähänkin saakka sujunut ilman mainittavia käytännön ongelmia.

Rangaistussäännöksiä koskeva lakiehdotus ja sen muutosesitys

109 §-116 § (luku 14)
Rangaistussäännökset.
Muutosesitys: Sähkösavukerikkomuksia koskevat rangaistussäännökset lievennetään suhteessa tupakkatuoterikkomuksiin.

Muutosesityksen perustelut

Hallituksen lakiesityksessä sähkösavukesääntelyä koskeville rikkomuksille vaaditaan samaa rangaistavuutta kuin tupakkatuoterikkomuksille. Toisaalla taas sähkösavukkeissa käytettäviltä ainesosilta vaaditaan, etteivät ne ”aiheuta riskiä ihmisen terveydelle kuumennetussa eivätkä kuumentamattomassa muodossa” (24 § 4. kohta).

On ristiriitaista ja kohtuutonta vaatia samanaikaisesti sähkösavukkeilta sekä täyttä turvallisuutta että kohdistaa niihin yhtä ankaria sääntelytoimenpiteitä kuin terveydelle erittäin haitallisiksi tiedettyihin tupakkatuotteisiin.

Sähkösavukerikkomuksilla ei ole vastaavaa kansanterveydellistä haittavaikutusta kuin tupakkatuoterikkomuksilla, joten niistä ei tule myöskään rangaista toisiaan vastaavalla tavalla.

LÄHTEET
1. Varis, Tuomo – Virtanen, Sirpa: Tupakkatilasto 2013, Liitetaulukko 16. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116822/Tr24_14.pdf?sequence=5
2. Ketonen, Anssi: Röökiralli kasvaa Venäjälle: Houkutus salakuljetukseen erittäin suuri. Yle uutiset 29.5.2015. http://yle.fi/uutiset/rookiralli_kasvaa_venajalle_houkutus_salakuljetukseen_erittain_suuri/8027354
3. Vilkman, Sanna: Laittoman tupakan virta Venäjältä kasvaa. Yle uutiset 4.1.2013. http://yle.fi/uutiset/laittoman_tupakan_virta_venajalta_kasvaa/6437672
4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Aikuisväestön tupakointi. 9.6.2015. https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakointi-suomessa/aikuisvaeston-tupakointi
5. Kinnunen, Jaana et al.: Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977-2015. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:31, s. 21. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126379/URN_ISBN_978-952-00-3592-1.pdf?sequence=1
6. Nitzkin, Joel L.: The Case in Favor of E-Cigarettes for Tobacco Harm Reduction. Environmental Research and Public Health, June 2014. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4078589/
7. Fagerström, Karl – Bridgman, Kevin: Tobacco harm reduction: The need for new products that can compete with cigarettes. Addictive Behaviors, March 2014. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460313003729
8. Caponnetto, Pasquale et al.: Electronic cigarette: a possible substitute for cigarette dependence. Monaldi Archives for Chest Disease, March 2013. http://www.researchgate.net/profile/Pasquale_Caponnetto2/publication/237068291_Electronic_cigarette_a_possible_substitute_for_cigarette_dependence/links/00b7d521a69ea3402d000000.pdf?inViewer=true&&origin=publication_detail&inViewer=true9.
9. Centers for Disease Control and Prevention: Quitting Smoking Among Adults—United States, 2001–2010. November 2011. http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/mmwrs/byyear/2011/mm6044a2/intro.htm
10. ASH UK: Use of electronic cigarettes (vapourisers) among adults in Great Britain. ASH Fact Sheet, May 2015. http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf
11. Rodu, Brad: 30 Million U.S. Adults Have Used E-Cigarettes, Unpublicized CDC Data Reveals. Tobacco Truth, July 2015. http://rodutobaccotruth.blogspot.fi/2015/07/30-million-us-adults-have-used-e.html
12. American Heart Associa
tion: Abstract 14945: Electronic Cigarettes Are Effective for Smoking Cessation: Evidence From a Systematic Review and Meta-analysis (2014). http://m.circ.ahajournals.org/content/130/Suppl_2/A14945.short
13. Biener, L. – Hargraves, J.L.: Longitudinal study of electronic cigarette use among a population-based sample of adult smokers: association with smoking cessation and motivation to quit. Nicotine Tob. Res, February 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25301815
14. Etter, Jean-Franqoise – Bullen, Chris: Longitudinal study of electronic cigarette users. Addictive Behaviors, February 2014. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460313003304
15. Etter, Jean-Franqoise – Bullen, Chris: Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Addiction 2011. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21592253
16. Manzoli, Lamberto et al.: Electronic Cigarettes Efficacy and Safety at 12 Months: Cohort Study. Plos One 10.7.2015. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0129443
17. Tackett Alayna P. et al.: Biochemically verified smoking cessation and vaping beliefs among vape store customers. Addiction, May 2015. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12878/full
18. Caponnetto, Pasquale et al.: Impact of an Electronic Cigarette on Smoking Reduction and Cessation in Schizophrenic Smokers: A Prospective 12-Month Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health 2013. http://www.mdpi.com/1660-4601/10/2/446
19. Adrianes, Karolien et al.: Effectiveness of the Electronic Cigarette: An Eight-Week Flemish Study with Six-Month Follow-up on Smoking Reduction, Craving and Experienced Benfits and Complaints. Int. J. Environ. Res. Public Health, October 2014. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11220/htm
20. Lechner, William W. et al.: Effects of Duration of electronic Cigarette Use. Nicotine & Tobacco Research, May 2014. http://www.researchgate.net/publication/262339560_Effects_of_Duration_of_Electronic_Cigarette_Use
21. Farsalinos, Konstantinos et al.: Characteristics, Perceived Side Effects and Benefits of Electronic Cigarette Use: A Worldwide Survey of More than 19,000 Consumers. International Journal of Environmental Research and Public Health 2014, 11(4), 4356-4373. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356/pdf
22. Kaartinen, Heli: Sähkötupakointi ”korvaushoitona” tupakoinnin lopettamisessa – käyttäjien kokemuksia. Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK). Kevät 2015. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89865/Heli%20Kaartinen.pdf?sequence=1
23. Siegel, MB et al.: Electronic cigarettes as a smoking-cessation: tool results from an online survey. American Journal of Preventive Medicine. 2011. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21406283
24. Hajek, Peter et al.: Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and potential for harm and benefit. Addiction, 31.7.2014. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12659/full
25. Farsalinos, Konstantinos et al.:
a) Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. Therapeutic Advances in Drug Safety 2014, Vol. 5(2) 67–86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4110871/
b) E-cigarettes generate high levels of aldehydes only in ‘dry puff’ conditions. Addiction, August 2015. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12942/full
c) Are Metals Emitted from Electronic Cigarettes a Reason for Health Concern? A Risk-Assessment Analysis of Currently Available Literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015. http://www.mdpi.com/1660-4601/12/5/5215/htm
d) Acute effects of using electronic nicotine-delivery device (e-cigarette) on myocardial function: comparison with the effects of regular cigarettes. BMC CardiovascularDisorders 2014. http://www.biomedcentral.com/1471-2261/14/78
e) Effects of electronic cigarette use on the elastic properties of the ascending aorta in healthy subjects: comparison with the effects of tobacco cigarettes. Onassis Cardiac Surgery Center. December 2013. http://www.ecigarette-research.com/EUROECHO2013-ecigs.pdf
f) Nicotine absorbed from “passive vaping” is minimal and with no health implications. e-cigarette-research.com 8.10.2014. http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2014/184-passive-vape26. Burstyn, Igor: Peering through the mist: systematic review of what the chemistry of contaminants in electronic cigarettes tells us about health risks. BMC Public Health 2014. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-14-18.pdf
27. Britton, John – Bogdanovica, Ilze: Electronic cigarettes – A report commissioned by Public Health England 2015. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311887/Ecigarettes_report.pdf
28. Royal College of Physicians: What you need to know about electronic cigarettes. March 2014. https://www.rcplondon.ac.uk/commentary/what-you-need-know-about-electronic-cigarettes
29. Neilson, Louise et al.: Development of an in vitro cytotoxicity model for aerosol exposure using 3D reconstructed human airway tissue: application for assessment of e-cigarette aerosol. Toxicology in Vitro, Oct. 2015. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887233315001228
30. Polosa, Riccardo: Electronic cigarette use and harm reversal: emerging evidence in the lung. BMC Medicine, 2015. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12916-015-0298-3.pdf
31. Polosa, Riccardo et al.: Effect of Smoking Abstinence and Reduction in Asthmatic Smokers Switching to Electronic Cigarettes: Evidence for Harm Reversal. Int. J. Environ. Res. Public Health, May 2014. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/5/4965/htm
32. Robertson, OH et al.: Tests for the Chronic Toxicity of Propylene Glycol and Triethylene Glycol on Monkeys and Rats by Vapor Inhalation and Oral Administration. The Journal of Pahramacology, June 1947. http://jpet.aspetjournals.org/content/91/1/52.abstract
33. Sobczak, Andrzej et al.: Substantial reduction in emission of selected carbonyls and volatile organic compounds from electronic cigarettes compared to tobacco cigarettes. 2013 Society for Research of Nicotine and Tobacco Annual Meeting Abstract Book, s. 235-236. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
34. Goniewicz, Maciej Lucasz et al.: Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tobacco Control, March 2013. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2013/03/05/tobaccocontrol-2012-050859.short
35. Nutt, D.J. et al.: Estimating the Harms of Nicotine-Containing Products Using the MCDA Approach. European Addiction Research, Vol. 20, No. 5, 2014. http://www.karger.com/Article/FullText/360220#SC5
36. Siegel, Michael: Metals in Electronic Cigarette Vapor are Below USP Standards for Metals in Inhalation Medications. The Rest of the Story: Tobacco News Analysis and Commentary 03.04.2013. http://tobaccoanalysis.blogspot.fi/2013/04/metals-in-electronic-cigarette-vapor.html
37. Flouris, Andreas D. et al.:
a) Acute impact of active and passive electronic cigarette smoking on serum cotinine and lung function. Inhalation Toxicology, Vol. 25, No. 2 , Pages 91-101. February 2013. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23363041
b) Acute effects of electronic and tobacco cigarette smoking on complete blood count. Food and Chemical Toxicology, Volume 50, Issue 10, October 2012, Pages 3600–3603. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005030
38. O’Connell, Grant et al.: An Assessment of Indoor Air Quality before, during and after Unrestricted Use of E-Cigarettes in a Small Room. Int. Journal Research, 2015. http://www.mdpi.com/1660-4601/12/5/4889/htm
39. Tayyarah, Rana – Long, Gerald A.: Comparison of select analytes in aerosol from e-cigarettes with smoke from conventional cigarettes and with ambient air. Regulatory Toxicology and Pharmacology, December 2014. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230014002505
40. Rodu, Brad: Do E-Cigarettes Cause Passive Vaping? Tobacco Truth, December 2013. http://rodutobaccotruth.blogspot.fi/2013/12/do-e-cigarettes-cause-passive-vaping.html
41. McAuley, Timothy et al.: Comparison of the effects of e-cigarette vapor and cigarette smoke on indoor air quality. Inhalation Toxicology, Oct. 2012. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998
42. ASH UK: ASH statement on banning the use of e-cigarettes in public places. 9.6.2015. http://www.ash.org.uk/:ash-statement-on-banning-the-use-of-e-cigarettes-in-public-places
43. Cancer Research UK: Welsh Government proposes banning e-cigarettes in public places. 9.6..2015. http://www.cruk.cam.ac.uk/news/latest-news/welsh-government-proposes-banning-e-cigarettes-public-places
44. ASH UK: Use of electronic cigarettes among children in Great Britain. ASH Fact Sheet, August 2015. http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_959.pdf
45. Shiffman, Saul et al.: The Impact of Flavor Descriptors on Nonsmoking Teens’ and Adult Smokers’ Interest in Electronic Cigarettes. Nicotine and Tobacco Research, December 2014. http://m.ntr.oxfordjournals.org/content/early/2015/01/24/ntr.ntu333
46. Moore Graham et al.: Electronic-cigarette use among young people in Wales: evidence from two cross-sectional surveys. BMJ Open, April 2015. http://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e007072.full
47. Dockrell, Martin et al.: E-Cigarettes: Prevalence and Attitudes in Great Britain. Nicotine & Tobacco Research 23.05.2013. http://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2013/05/21/ntr.ntt057.full
48. Sosiaali- ja terveysministeriö: Tie savuttomaan Suomeen. Tupakkapoliittinen toimenpideohjelma. Helsinki 2014, s. 14. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116262/STM_2014_10_savuton_web.pdf?sequence=3
49. Office for National Statistics: Use of e-cigarettes, and the relationship to smoking. November 2014. http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ghs/opinions-and-lifestyle-survey/adult-smoking-habits-in-great-britain–2013/stb-opn-smoking-2013.html#tab-Use-of-e-cigarettes–and-the-relationship-to-smoking
50. Dawkins, Lynne et al.: ‘Vaping’ profiles and preferences: an online survey of electronic cigarette users. Addiction 2013. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12150/abstract
51. Wermert, Amy M. et al.: Use of electronic cigarettes among adults enrolled in a group randomized smoking cessation trial in Appalachian Ohio. Society for Research of Nicotine and Tobacco, Annual Meeting Abstract Book 2013, s. 150. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
52. Pokhrel, Pallav et al.: Smokers who try e-cigarettes to quit smoking: are they serious about quitting? Society for Research of Nicotine and Tobacco. Annual Meeting Abstract Book 2013, s. 150. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
53. Murphy, Jill et al.: Awareness and use of electronic cigarettes among college students in New York State. Society for Research of Nicotine and Tobacco, Annual Meeting Abstract Book 2013, s. 151. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
54. Czoli, Christine D. et al.: Electronic cigarettes in Canada: prevalence of use and perceptions among young adults. Society for Research of Nicotine and Tobacco, Annual Meeting Abstract Book 2013, s. 200. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
55. Adkison, Sarah E. et al.: Awareness, trial, and current use of electronic cigarettes: findings from ITC four country survey. Society for Research of Nicotine and Tobacco, Annual Meeting Abstract Book 2013, s. 201. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
56. Royal Society for Public Health: Nicotine “no more harmful to health than caffeine”. RSPH 13.8.2015. https://www.rsph.org.uk/en/about-us/latest-news/press-releases/press-release1.cfm/pid/32B2FF71-A11A-42F6-A0C8EF19BA0E0C4F
57. American Council on Science and Health: The Effects of Nicotine on Human Health. January 2014. http://acsh.org/2014/01/effects-nicotine-human-health/
58. Royal College of Physicians: Harm reduction in nicotine addiction. Helping people who can’t quit. https://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/documents/harm-reduction-nicotine-addiction.pdf
59. Waldum, H.L. et al.: Long-term effects of inhaled nicotine. Life Sci. 1996. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8614291
60. Hurley, Dan: Nicotine, the Wonder Drug? Discover, March 2014. http://discovermagazine.com/2014/march/13-nicotine-fix
61. Farsalinos, Konstantinos et al.:
a) Evaluation of Electronic Cigarette Use (Vaping) Topography and Estimation of Liquid Consumption: Implications for Research Protocol Standards Definition and for Public Health Authorities’ Regulation. Int. J. Environ. Res. Public Health, June 2013. http://www.mdpi.com/1660-4601/10/6/2500/htm
b) Nicotine absorption from electronic cigarette use: comparison between first and new-generation devices. Scientific Reports, February 2014. http://www.researchgate.net/publication/260381238_Nicotine_absorption_from_electronic_cigarette_use_Comparison_between_first_and_new-generation_devices
62. Etter, Jean-Franqois – Eissenberg, Thomas: Dependence levels in users of electronic cigarettes, nicotine gums and tobacco cigarettes. Drug and Alcohol Dependence, February 2015. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871614019863
63. Le Houezec, Jacques: Nicotine safety in the context of e-cigarette use and tobacco dependence. http://ecigarettereviewed.com/wp-content/uploads/2013/11/Nicotine-safety-in-the-context-of-e-cigarette-use-and-tobacco-dependence-Jacques-Le-Houezec-E-Cigarette-Summit.pdf
64. Health New Zealand: Safety results. April 2009. http://www.smokeless.org.nz/ecigarette.htm
65. Fagerström, Karl: Dependence on tobacco and nicotine. Nicotine Science and Policy, December 2013. http://nicotinepolicy.net/karl-fagerstrom/520-dependence-on-tobacco-and-nicotine
66. Guillem, Karine et al.: Monoamine Oxidase Inhibition Dramatically Increases the Motivation to Self-Administer Nicotine in Rats. The Journal of Neuroscience, September 2005. http://www.jneurosci.org/content/25/38/8593.full
67. WHO: Gender, Women, and the Tobacco Epidemic. http://www.who.int/tobacco/publications/gender/en_tfi_gender_women_addiction_nicotine.pdf
68. JURI: Lausuntoluonnos oikeudellisten asioiden valiokunnalta kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä. Valmistelija: Klaus-Heiner Lehnes. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-510.591+01+DOC+PDF+V0//FI
69. Triggle, Nick: E-cigarette criticisms ’alarmist’ say researchers. BBC News 5.9.2014. http://www.bbc.com/news/health-29061169
70. Brown, Jamie – West, Robert: Smoking prevalence in England is below 20% for the first time in 80 years. British Medical Journal, February 2014. http://www.bmj.com/content/348/bmj.g1378
71. Gholipour, Bahar: Smoking in US Declines to All-Time Low. Live Science, November 2014. http://www.livescience.com/48923-usa-smoking-declines-to-lowest.html
72. Farsalinos, Konstantinos et al.: Impact of Flavour Variability on Electronic Cigarette Use Experience: An Internet Survey. Int. J. Environ. Res. Public Health, December 2013. http://www.mdpi.com/1660-4601/10/12/7272/pdf
73. McLaren, Neil: big survey 2014 – initial findings eliquid. vaping.com, July 2014. http://vaping.com/data/big-survey-2014-initial-findings-eliquid
74. UK Department of Health: Tobacco Products Directive Impact Assessment. 29.6.2015. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/440994/TPD_IA.pdf
75. Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council. http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_en.pdf
76. Scientific Errors in Proposed EU Tobacco Products Directive. Nicotine Science and Policy 17.1.2014. https://nicotinepolicy.net/n-s-p/672-scientific-errors-in-proposed-eu-tobacco-products-directive
77. Bibra Toxicolocy advice and consulting: EU Classification of nicotine mixtures under CLP Regulation 1272/2008 (as amended and corrected). June 2014. http://ecita.org.uk/sites/default/files/u41/bibra%20EU_Classification_of_nicotine_mixtures_acute_oral_and_dermal_toxicity.pdf
78. ECITA: How Toxic Is E-Liquid? July 2104. http://ecita.org.uk/ecita-blog/how-toxic-e-liquid
79. Eurobarometer http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_429_en.pdf Konstantin Farsalinoksen analysointi Eurobarometer datasta: http://www.pgvg.net/2015/09/22/dr-farsalinos-re-analyzes-the-data-from-the-eurobarometer-survey/
80. The Monitoring the Future study, the University of Michigan. TABLE 1 Trends in Prevalence of Use of Cigarettes in Grades 8, 10, and 12. http://monitoringthefuture.org/data/14data/14tobtbl1.pdf
81. Sullum, Jacob: As Vaping Rises to Record Highs, Smoking Falls to Record Lows. Forbes Magazine, December 18 2014. http://www.forbes.com/sites/jacobsullum/2014/12/18/as-vaping-rises-to-record-highs-smoking-falls-to-record-lows/
82. Nuorten terveystapatutkimus 2015, https://www.julkari.fi/handle/10024/126379
83. Tupakkasopimus tutuksi. Tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus (WHO FCTC), artikla 3, http://www.julkari.fi/handle/10024/112452
84. Bonnie Herzog, Senior Analyst, Wells Fargo Securities, ”NATO E-Cig and Vape Panel, Key Trends Facing the Industry”. http://natoshow.com/wp-content/uploads/2015/07/NATO-2015-Marking-E-Cig-Territory-Herzog-Panel.pdf
85. Hitchman, Sara C et al, Associations Between E-Cigarette Type, Frequency of Use, and Quitting Smoking: Findings From a Longitudinal Online Panel Survey in Great Britain, Nicotine & Tobacco Research, October 2015 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4580313/
86. Ruokolainen, Otto et al, Kiistanalainen sähkösavuke – käytön yleisyys, muutokset ja taustatekijät, Yhteiskuntapolitiikka 81 (2016), http://www.julkari.fi/handle/10024/129971
87. Ollila, Hanna – Ruokolainen, Otto: Tupakkatuotteiden yhteiskäyttö yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 2000–2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helmikuu 2016. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129898/URN_ISBN_978-952-302-612-4.pdf?sequence=188.
88. Kings College London: E-cigarettes – does type and frequency of use influence quitting amongst smokers? 21.4.2015. http://www.kcl.ac.uk/ioppn/news/records/2015/April/New-e-cigarette-research-on-type-and-frequency-of-use.aspx


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

5 ajatuksia aiheesta “Asiantuntijalausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

 • Petriman

  Todella tanakka asiantuntijalausunto! Todella vaikea keksiä, miten tuon voisi perustellusti kiistää. Jos asiaa käsiteltäisiin valiokunnan sijasta käräjäoikeudessa, olisi Vapersin voitto 100% varma.

 • Ville

  Hyvä lausunto erinomaisin perusteluin. Valitettavasti välillä tuntuu, että lainsäätäjät eivät pidä asiantuntijalausuntoja tai tieteellistä näyttöä juuri minkään arvoisena, kun taas ”must tuntuu” ja ”mä pelkään, että…” ovat täysin valideja perusteita lakien säätämiseen.

 • Jakki

  Erittäin pätevää tekstiä. Toivon todella paljon että ne ketkä ko. asiasta päättää lukisivat tämän.

 • Petri Luoma

  Ilman tupakkaa nyt 38 kk.millään muulla kuin höyryllä ei ole onnistunut päivääkään olemaan ilman.ikinä ole ollut näin terve..