Sähkösavukkeen sääntely


Mikä on sähkösavuke?

Sähkösavukkeet (tunnetaan myös höyryttiminä, höyrykkeinä tai e-savukkeina) ovat vaihtoehto tavalliselle tupakoinnille. Ne ovat akkukäyttöisiä laitteita, jotka kehittävät höyryä, jota hengitetään savun sijasta. Ladattava akku lämmittää vastusta, jota kutsutaan atomisaattoriksi tai höyrystimeksi. Sitä lämmitetään, jotta sähkösavukkeessa käytettävä neste saadaan höyrystymään sumun kaltaiseksi höyryksi. Sähkösavukkeessa käytettävä neste sisältää propyleeniglykolia, kasvisglyserolia, elintarvikemakuaineita sekä usein myös nikotiinia ja tislattua vettä.

Markkinoilla on tarjolla paljon erilaisia sähkösavukkeita: osa näyttää normaalin tupakan kaltaisilta tupakan palokärkeä muistuttavalla ledillä, toiset näyttävät kyniltä ja osa taas erikokoisilta taskulampuilta. Osassa on täytettävä nestetankki kun taas toisissa on esitäytetty vaihdettava höyrystin. Osa on putkimallisia, osa erilaisia laatikoita tai käsintehtyjä puumuodostelmia. Laitteita löytyy satoja eri vaihtoehtoja erikokoisina ja muotoisina. Ne sisältävät eri ominaisuuksia riippuen siitä haluaako käyttäjä laitteen muistuttavan mahdollisimman paljon perinteistä tupakkaa, vai haluaako hän esimerkiksi suuremman akkukapasiteetin, huolettomampaa käyttöä tai enemmän tehoa.

Monesti sähkösavuke valitaan toiminnallisuuden pohjalta ja vasta viime kädessä ulkomuodon vuoksi.

Nykytilanne

Sähkösavukelaitteita valvoo kuluttajaturvallisuuden osalta Tukes. Jos sähkösavuke muistuttaa muodoltaan läheisesti tupakkatuotetta tai tupakointivälinettä, säännellään sitä tupakkajäljitelmänä ja niitä valvoo Valvira. Tällä hetkellä Suomessa myytävistä sähkösavukkeista alle kymmenesosa on tupakkajäljitelmiä ja alustavien arvioiden mukaan kehittyneemmät laitteet on mahdollisesti huomattavasti tehokkaampia vaihtoehtoja käyttäjille, jotka vaihtavat tupakat höyryyn, jolloin suurin osa tuotteista on jäänyt ilman sääntelyä.

Nikotiinittomia sähkösavukenesteitä ei säännellä tai valvota millään tavalla. Fimea on luokitellut nikotiinipitoiset nesteet lääkeaineiksi, jotka tarvitsevat myyntiluvan. Lääkeluokittelu on vailla oikeusperusteita ja on kaatunut oikeudessa jo kuudessa EU:n jäsenvaltiossa. Nikotiinipitoisten nesteiden tilaaminen ETA:n sisältä on sallittua nykysäädösten mukaan, mutta vain maksimissaan 3kk omaa käyttöä vastaavan määrän.

Sähkösavukkeilla ei ole lain vaatimaa ikärajaa.

Sähkösavukkeiden markkinointia ei ole rajoitettu muuta kuin tupakkajäljitelmien osalta.

EU:n tulevan tupakkadirektiivin valmistelu aloitettiin jo 2010, jolloin sähkösavukkeet alkoivat vähitellen yleistyä Euroopassa. Tuolloin ne olivat lähinnä savukkeita vastaavien näköisiä, joten sekä lääke- että tupakkateollisuus käytti valtavia summia rahaa saadakseen ne sisällytettyä tulevaan direktiiviin. EU:n komission tekemä markkina-analyysi perustui näihin tuotteisiin, joten koko direktiivikäsittelyn ajan oltiin säätelemässä vuoden 2009/2010 markkinoilla olleita laitteita, jotka ovat tänä päivänä vanhentuneita.

Säätelyratkaisuna niille ajettiin lääkeluokittelua, sillä ne sisältävät nikotiinia, samoin kuin lääketeollisuuden nikotiinikorvaushoitotuotteet, joten se olisi siten niille sopiva säätelykehys.

Myös suurin osa EU:n jäsenvaltioiden terveysministereistä kannatti tätä lähtökohtaa, sillä pelkona oli nuorten siirtyminen tupakoimaan sähkösavukkeiden myötä: olihan tulevan tupakkadirektiivin keskeinen tarkoitus ehkäistä nuoria aloittamasta tupakointia. Myös makunesteiden ajateltiin houkuttelevan nuoria kokeilemaan sähkösavukkeita ja sitä kautta päätyä tupakoimaan.

Kuitenkin EU:n parlamentti hylkäsi niin lääkeluokittelun kuin makurajoituksetkin parlamentin äänestyksessä eurooppalaisten sähkötupakoitsijoiden painostuksesta syksyllä 2013. Tämä ei kuitenkaan estänyt EU:n komissiota ajamasta suljettujen ovien takana omaa ehdotusta, jossa niihin alettiin soveltaa lääkelaitelaista asetuksia, kuten vakioitu annos, vuotamaton täyttö ja rajattu nestetilavuus niin laitteiden nestekapasiteetissa kuin täyttönestepulloissa.

Tupakkadirektiivin 20. artikla, joka koskee sähkösavukkeita, on haastettu EU:ssa oikeuteen Iso-Britanniassa toimivan Totally-Wickedin toimesta. Haaste vaatii artiklan poistamista direktiivistä, eikä sille näy toistaiseksi estettä.

Tilanteessa, jossa oikeus saattaa päättää, ettei sähkösavukkeita voi säädellä tupakkalaissa ja Fimean nikotiininesteiden lääkeaineluokitus saattaa kaatua, täytyy Suomen lainsäädännön varautua sääntelemään sähkösavukkeita kansanterveyden näkökulmasta niin, että niiden käyttö on turvallista ja ehkäisee tupakan aiheuttamia terveyshaittoja Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotus

STM:n sähkösavukelinjauksen lähtökohtana on, että ”haittojen vähentämiseen perustuvien tuotteiden markkinoille pääsy estetään”. Periaatetta toteutetaan kieltämällä nikotiinillisten sähkötupakkatuotteiden myynti kotimaassa ja etämyynti EU-alueella.

Myyntirajoitusten lisäksi STM suosittelee sähkötupakan käyttöä kiellettäviksi samoissa paikoissa, joissa tupakointikin on kielletty. Perusteeksi on esitetty sähkötupakan sivullisille aiheuttamia terveyshaittoja ja tupakoinnin re-normalisaatiota.

Lakiehdotuksia sähkösavukkeen sääntelyksi

Nykyinen tupakkalaki keskittyy vain kieltoihin eikä se kannusta tupakoitsijoita lopettamaan tupakointia. Siksi tulee hyväksyä sähkösavukkeet haitattomampana vaihtoehtona tupakalle ja sitä kautta edistää tupakkalain tavoitetta, joka on Savuton Suomi 2040.

Sähkösavukkeet ovat kuluttajatuotteita, jotka ovat tulleet jäädäkseen. Arvioiden mukaa niiden käyttömäärä ohittaisi tupakan vuoteen 2021 mennessä ja ne kiinnostavat täysin erilailla tupakoitsijoita kuin lääketeollisuuden tarjoamat vaihtoehdot. Tupakoitsija eivät koe olevansa sairaita, joten lääkkeiden tarjoaminen tupakoinnin lopettamiseen on vierasta.

EU-jäsenvaltioissa, joissa nikotiinillisten täyttönesteiden myynti on sallittua, on tupakkatuotteiden myynti kääntynyt laskuun huomattavasti jyrkemmin kuin ennen niiden yleistymistä.

Sähkösavuke ei ole tupakkatuote, eikä sitä voi säädellä tupakkalaissa. Sähkösavuketta tulisi säädellä niin, että sääntelytoimenpiteet tasapainotetaan riskien ja hyötyjen kesken. Sähkösavukkeen tapauksessa riskit ovat epätodennäköisiä ja osa jopa todistettu vääriksi, mutta sen aikaan saamat mahdolliset hyödyt on valtavat.

Sähkösavukkeet

Sähkösavukelaitteita tulisi säännöstellä ja valvoa lainvoimaisesti niin, että ne ovat turvallisia käyttää ja palvelevat kansanterveyden näkökulmasta.

Laitteita tulisi säännöstellä kuluttajatuotteena niiltä osin, etteivät ne ole tupakkajäljitelmiä, jolloin niiden kuluttajaturvallisuutta valvoo Tukes. Kuluttajatuotteena niitä sääntelee jo 17 direktiiviä. Tupakkajäljitelmien markkinointia valvoo Valvira.

Sähkösavukenesteet

Sähkösavukkeissa käytettävien nesteiden turvallisuus sähkösavukkeiden käyttäjille tulee taata. Sähkösavukkeiden terveysriskit ovat riippuvaisia sähkösavukelaitteessa käytettävästä nesteestä. Nesteiden turvallisuus voitaisiin taata esimerkiksi valmistajan tai maahantuojan velvollisuudella esittää nesteen testaustulosten löydökset. Lisäksi pulloissa pitäisi olla lapsiturvalliset korkit.

Tohtori Konstantinos Farsalinoksen mukaan nesteistä olisi syytä mitata ainakin Nikotiini, Asetaldehydi, Diasetyyli ja Asetyyli propionyyli, jotka ovat suurimpia riskejä sähkösavukenesteissä niiden turvallisuuden kannalta. Tällaisen testin suorittaminen nesteelle maksaa valmistajalle tai maahantuojalle arviolta 200-400 euroa per nikotiinivahvuus.

Verotus

Sähkösavukkeille ja niissä käytettäville nesteille ei saa asettaa haittaveroa, sillä haittaverotuksen pitää perustua tuotteen aiheuttamiin haittoihin, jotka on tieteellisesti todistettu. Lisäksi verotus tekee tuotteet vähemmän houkuttelevammiksi tupakoitsijoille, jolloin he jatkavat tupakointia sekä vaarana on myös nykyisten sähkösavukkeen käyttäjien siirtyminen takaisin tupakoimaan.

Ikäraja

Sähkösavukkeet on ensisijaisesti tarkoitettu nykyisille tupakoitsijoille vaihtoehtoiseksi välineeksi nikotiinin nauttimiseen, joten niiden myynti alaikäisille tulisi kieltää, jolloin niiden ostolle on sama kynnys kuin tupakkatuotteille.

Sähkösavukkeen käyttö julkisessa tilassa

Tilan haltijalla täytyy olla mahdollisuus itse määrittää, saako tilassa käyttää sähkösavuketta vai ei. Tutkimustulosten mukaan ei ole syytä estää ulkopuolisten altistuminen höyrylle.

Tuki sosiaali- ja terveysministeriölle

Sähkösavuke on uusi tuote markkinoilla ja sen käyttö ja tarkoitus saattaa olla vaikeasti ymmärrettävissä tupakoimattomille, joten Sosiaali- ja terveysministeriön täytyy kuulla myös asiantuntijoita. Täysi-ikäisten kansalaisten vapauksia rajoittavien toimenpiteiden tulee perustua tosiasioille ja tutkitulle tiedolle. Näin ei ole STM:n linjauksessa menetelty, vaan rajoituksia on asetettu kaiken tutkimustiedon ja käytännön näytön vastaisella tavalla ikään kuin varmuuden vuoksi. Ajattelutavassa on jäänyt huomaamatta se, että ”varmuuden vuoksi” kieltäminen kääntyy itseään vastaan silloin, kun kyseessä on terveydelle erittäin haitalliseksi tiedettyä tuotetta korvaava, varmasti vaarattomampi valmiste.

Suomalaisten sähkösavukkeiden käyttäjien yhdistys Vapers Finland on valmis avustamaan sähkösavukkeiden sääntelyn valmistamista niin, että sähkösavukkeen käyttö olisi käyttäjälle turvallista sekä tuomaan sähkösavukkeen käyttäjien näkökulman asiaan.

Olemme valmiita kertomaan lisää siitä, mistä sähkösavukkeen käyttämisessä on oikeasti kysymys ja mitä suomalaiset sähkösavukekäyttäjät kaipaavat lainsäädäntöön, sillä myös käyttäjät haluat sääntelyä, jotta he voivat olla varmoja, että sähkösavukkeen käyttö olisi mahdollisimman paljon haitattomampaa, kuin tupakan polttaminen.

Vapers Finland RY:n hallitus