Vastine THL:n sähkösavukkeita koskevaan tutkimuskoosteeseen 1


THL:lta julkaistiin viime viikolla sähkösavukkeita koskeva tutkimusyhteenveto ”Sähkösavukkeiden terveyteen liittyvät vaikutukset ja teho tupakoinnin lopettamisessa”. Tiivistetysti sen voidaan todeta toistavan vanhastaan tuttuja teemoja: haitallisia aineita on löydetty, passiivisen höyryttelyn terveysriskit uhkaavat sivullisia eikä sähkösavukkeiden tehoa tupakoinnin lopettamisessa ole osoitettu.

Myös THL:n sähkösavukkeita koskeva tiedottamistapa on vakiintunut entuudestaan tutuille urille: esitetylle informaatiolle on vaikea löytää käytännön relevanssia, sillä sähkösavukkeista löytyneille haitta-ainemäärille ja niiden edustamalle riskitasolle ei edelleenkään anneta juuri minkäänlaisia suuntaviivoja.

Parhaimmillaankin todetaan, että sähkösavukenesteistä ja -höyrystä löytyneet haitta-ainemäärät ovat ”pienempiä” kuin tupakansavussa. Ilmaisun informaatioarvo on käytännössä olematon, jos samaan aikaan ei selvitetä edes summittaisesti, kuinka olennaisissa määrin pienempiä nuo määrät ovat.

Sähkösavukkeiden terveysvaikutukset

Edes jonkinlaisen suuntaa-antavan haittavertailun mahdollistamiseksi sähkösavukenesteistä ja -höyrystä löydettyjen haitallisten aineiden määriä on syytä avata sen verran, että ne eivät ole ainoastaan tupakansavun haitta-ainemääriä pienempiä vaan useimmiten täysin marginaalisia, eikä niistä nähdä aiheutuvan merkittäviä terveysriskejä. [1-4].

Lisäksi korkeimmat sähkösavukenesteistä ja -höyrystä löydetyt haitta-ainepitoisuudet ja esim. haitalliset soluvaikutukset ovat tyypillisesti seurausta epärealistisista tutkimusasetelmista. Sähkösavukkeita on esim. ylikuumennettu luonnottoman korkeissa lämpötiloissa tai soluja on altistettu monituhatkertaisesti tupakoitsijoiden/höyryttelijöiden veren nikotiinitasoa vahvemmille nikotiinipitoisuuksille. [5-6].

Höyryttelyssä syntyvien haitallisten aineiden vähäisyys, ei siis ainoastaan vähäisempi määrä, suhteessa tupakointiin ilmenee itse asiassa myös THL:n yhteenvedosta, vaikkakin se on virheellisesti liitetty koskemaan ainoastaan nikotiinittomia nesteitä (”Myös nikotiinittomien nesteiden höyry sisältää haitallisia aineita, mutta vähäisiä määriä verrattuna savukkeeseen”).

Suurin osa yhteenvedossa esitetyistä haitta-ainelöydöksistä ei liity millään tavalla nikotiiniin. Näin ollen THL:n huomio nikotiinittomista nesteistä vapautuvien haitta-ainemäärien vähäisyydestä pätee pitkälti myös nikotiinillisiin nesteisiin.

Mitä nimenomaisesti nikotiinillisissa nesteissä esiintyviin tupakkaspesifeihin nitrosamiineihin tulee, niitä esiintyy sähkösavukenesteissä samoissa määrin kuin THL:nkin suosittelemissa lääkinnällisissä nikotiinikorvaustuotteissa, ts. terveydelle vaarattomia määriä. [1,7].

Kaikkiaan nikotiinin riskeistä annetaan tutkimuskoosteessa harhaanjohtavan ylikorostunut käsitys. Nikotiini ei itsessään ole erityisen haitallista, saati sitten sähkösavukkeiden käytöstä sivullisille aiheutuva passiivinen nikotiinialtistus. Sivullisten altistumista nikotiinille ei ole nostettu esiin erityisenä ongelmana tupakoinninkaan kohdalla eikä sitä ole käytetty tupakointirajoitusten perusteena. Asia on noussut tapetille vasta viime aikoina, kun passiivisesta altistumisesta sähkösavukehöyrylle ei edelleenkään ole onnistuttu löytämään olennaisia terveysriskejä. [8-9]

Nikotiinin yleisen vähäriskisyyden huomioiden etenkin ympäristön pinnoille kerääntyviä nikotiinijäämiä koskevat tutkimukset vaikuttavat ennemminkin tarkoitushakuiselta haittavaikutelman hakemiselta kuin tieteellisesti pätevältä argumentoinnilta. Kyseisen kaltaiset tutkimukset eivät ylipäätään ilmaise nikotiinille altistumista, sillä ei ole pystytty esittämään realistista tapaa, millä tavoin nikotiinia siirtyisi eri pinnoilta ihmiselimistöön ja vieläpä haitallisissa määrin. Suhteellisuudentajun nimissä todettakoon, että erääseen tällaiseen tutkimukseen perustuvan laskelman mukaan henkilön olisi nuoltava 38 neliömetriä nikotiinipitoisella höyryllä kyllästettyä ikkunaa saadakseen siitä elimistöönsä yhden savukkeen sisältämän määrän nikotiinia. [10].

Nykytutkimuksen mukaan nikotiini ei sellaisenaan ole myöskään erityisen riippuvuutta aiheuttavaa, vaan nikotiiniin yhdistetty voimakas riippuvuus liittyy poltettavissa savukkeissa esiintyviin muihin aineisiin, jotka tehostavat nikotiinin riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia (mm. MAO-estäjät, ammoniakki, sokeri). [11-12].

Niinikään sähkösavukehöyryn hiukkasesiintymiä ei ole osoitettu terveydelle haitallisiksi. Sähkösavukehöyryn sisältämät hiukkaset ovat pääsääntöisesti nestemäisiä, minkä johdosta ne ovat jo lähtökohtaisesti tupakansavun ja ilmansaasteiden kiinteitä pienhiukkasia haitattomampia. Lisäksi hiukkasten ainesosat ovat huomattavasti tupakansavun ja ilmansaasteden haitta-aineita vaarattomampia. Kaikkein pienimpiä ja haitallisimmiksi katsottuja nanopartikkeleita esiintyy sähkösavukehöyryssä monisataakertaisesti vähemmän kuin tupakansavussa. [1-2,13].

Myös sähkösavukehöyryssä esiintyvien metallien määrät ovat terveydelle vaarattomia alittaen esim. lääkeinhalaattoreille sallitut raja-arvot. Kaiken kaikkiaan sähkösavukehöyryssä on arvioitu esiintyvän vähemmän haitallisia aineita kuin tavallisessa kaupunki-ilmassa. [1,14].

Sähkösavukkeista vapautuvien haitta-aineiden alhaisten määrien johdosta sivullisille koituvasta passiivisesta altistuksesta ei ole saatu sellaista tutkimusnäyttöä, joka tukisi sähkösavukkeiden käytön kieltämistä julkisissa paikoissa. [1-4,15-18].

THL esittää johtopäätelmänään, että sähkösavukkeiden käytöllä näyttäisi voivan olla terveydelle haitallisia vaikutuksia ”erityisesti keuhkotoimintoihin”. Lähdeviitteiden puuttumisesta johtuen on mahdotonta päätellä, mihin väite perustuu. Yleisesti ottaen sähkösavukkeiden käytöstä ei ole havaittu olennaisia vaikutuksia keuhkotoimintaan. [19,20]. Tämä todetaan myös THL:n tutkimuskoosteessa vain vähän ennen em. johtopäätelmää: ”On myös havaittu, ettei sähkösavukkeen käytöllä olisi vaikutuksia normaaliin keuhkotoimintaan, verenkuvaan eikä valtimoiden kovettumiseen”.

Lisäksi on huomattava, että tupakoinnin vaihtamisesta sähkösavukkeisiin on raportoitu myös merkittäviä positiivisia vaikutuksia keuhkojen toimintakykyyn. [19].

Sähkösavukkeiden tehokkuus tupakoinnin lopettamisessa

THL:n mukaan kausaalisuhdetta sähkösavukkeiden käytön ja tupakoinnin lopettamisen välillä ei ole osoitettu riittävästi. Kuitenkin kausaalisuhdetta voidaan pitää ilmeisenä esim. Iso-Britanniassa, missä 1,1 miljoonaa tupakoitsijaa on lopettanut tupakoinnin sähkösavukkeisiin siirryttyään. [21]. Ei liene erityisen todennäköistä, että yli miljoona brittiä, heistä puoli miljoona pelkästään viime vuoden aikana, olisi sattumoisin lopettanut tupakoinnin juuri sähkösavukkeisiin siirryttyään.

Kausaalisuhdetta todentavat myös lukuisat käyttäjäkunnan keskuudessa tehdyt kyselytutkimukset. Esim. viime vuonna julkaistiin liki 20.000 sähkösavukkeiden käyttäjää käsittävä kansainvälinen kyselytutkimus, jonka mukaan yli 80% vastanneista oli lopettanut tupakoinnin sähkösavukkeiden avulla. [22]. Myös esim. tänä keväänä Suomessa valmistuneessa opinnäytetyössä 94% kyselyyn vastanneista 692 sähkösavukkeiden käyttäjästä kertoi lopettaneensa tupakoinnin sähkösavukkeisiin siirtymisen myötä. Molemmissa tutkimuksissa tupakointi oli vähentynyt olennaisesti myös tupakan ja sähkösavukkeiden rinnakkaiskäyttäjien kohdalla. [23].

Tuoreen eurobarometrin mukaan 14% sähkösavukkeita kokeilleista tupakoitsijoista oli lopettanut tupakoinnin niiden avulla. Määrä on miltei kolminkertainen nikotiinikorvaustuotteilla tupakoinnin lopettaneiden määrään (5%) nähden. Lisäksi 21% sähkösavukkeiden käyttäjistä oli vähentänyt tupakointiaan sähkösavukkeisiin siirtymisen myötä. [24].

Voitaneen sanoa, että on vähintäänkin epäsuhtaista jättää näin vahvasti sähkösavukkeiden tehokkuuteen tupakoinnin lopettamisessa viittaavaa näyttöä mainitsematta edes sivumennen samaan aikaan, kun täysin spekulatiivisia olettamia (vauvan hengitysvaikeudet, vatsan turvotusongelmat) tai jopa jo perättömiksi osoitettuja väittämiä (ns. glyserolikeuhko) esitetään varteenotettavina riskitekijöinä.

Käyttäjien kannalta tehokkuustutkimukset ovat siinä suhteessa irrelevantteja, että sähkösavukkeisiin siirtymistä kannattanee joka tapauksessa aina kokeilla, jos tupakoinnin lopettaminen ei muilla keinoin onnistu. Mahdollisuutta savuttomaan loppuelämään voitaneen pitää aina muutaman kymmenen euron investoinnin arvoisena kokeiluna.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sähkösavukenesteistä ja -höyrystä löydettyjen haitta-aineiden edustamat terveysriskit ovat marginaalisia tupakoinnin kokonaisriskeihin verrattuna. Lukuisten kuluttaja- ja käyttäjätutkimusten perusteella sähkösavukkeet tarjoavat tehokkaan keinon päästä irti tupakoinnista. Näin ollen monet tutkimus- ja terveystahot suosittelevat tupakan vaihtamista sähkösavukkeisiin. Näiden joukossa ovat mm. Iso-Britannian ASH, American Heart Association, Royal College of Physicians, American Association of Public Health Physicians, Cancer Research UK. Myös mm. Derek Yach, yksi WHO:n tupakkapoliittisen toimielimen (FCTC) perustajajäsenistä, on puhunut viime aikoina voimakkaasti sähkösavukkeiden ja muiden tupakoinnin haittoja vähentävien nikotiinivalmisteiden puolesta.

Viitteet:

1. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12659/full
2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4110871/
3. http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf
4. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/18/abstract
5. http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2015/210-ald
6. http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/213-cell
7. http://www.palgrave-journals.com/jphp/journal/v32/n1/full/jphp201041a.html
8. https://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/documents/harm-reduction-nicotine-addiction.pdf
9. http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2014/184-passive-vape
10. http://www.clivebates.com/?p=2426
11. http://nicotinepolicy.net/karl-fagerstrom/520-dependence-on-tobacco-and-nicotine
12. http://discovermagazine.com/2014/march/13-nicotine-fix
13. http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2013/89-metals-and-nanoparticles-in-e-cigarettes-commentary
14. http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2015/209-metals
15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998
16. http://www.ash.org.uk/media-room/press-releases/:ash-response-to-who-report-on-electronic-nicotine-delivery-systems
17. http://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/news-report/2015-06-09-welsh-government-proposes-banning-e-cigarettes-in-public-places?
18. http://rodutobaccotruth.blogspot.fi/2013/12/do-e-cigarettes-cause-passive-vaping.html
19. http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/54
20. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23363041
21. http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf
22. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356/pdf
23. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89865/Heli%20Kaartinen.pdf?sequence=1
24. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_429_en.pdf

THL:n tutkimuskooste ”Sähkösavukkeiden terveyteen liittyvät vaikutukset ja teho tupakoinnin lopettamisessa” löytyy linkistä http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126301/TUTI_19_2015.pdf?sequence=3


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

Ajatus aiheesta “Vastine THL:n sähkösavukkeita koskevaan tutkimuskoosteeseen

  • Olli Lyytinen

    Hei,
    Suuri KIITOS tästä höyryttelijän silmään kauniista tekstistä! Itse en koskaan aloittanut tupakkaa kunnolla (7kk keskimäärin 4 askia viikossa), mutta kun ostin SMOKin Magneto mech modin ja dripperin sen nokkaa, loppui tuo tupakoinki kuin seinään. Itsellä ei ole minkäänlaista pahaa sanottavaa elektronisista savukkeista ja olen ylpeä tämän tekstin kirjoittajasta, koska hän kirjoitti tekstin niinkuin tällaiset kirjoitetaan silloin kun halutaan vaikuttaa asioihin! Mm. mainitsi epämääräisistä kokeista, joissa väärinkäytettiin elekrosavukkeita.

    Kiitos, kiitos ja vielä kerran KIITOS!!
    Yt, Olli Lyytinen