Nikotiini ja savuttomuus – lausunto Helsingin kaupunginhallitukselle Savuton ja nikotiiniton Helsinki -hankkeesta


Alla Vapers Finland ry:n lausunto Helsingin kaupunginhallitukselle suunnitelmasta laajentaa Savuton Helsinki -ohjelma koskemaan myös nikotiinittomuutta.

Olemme saaneet tietoomme, että Helsingin kaupunginhallitus on aikeissa käynnistää nikotiinittomaan Helsinkiin tähtäävän kampanjan. Tavoite on siltä osin kannatettava, että kukaan ei luonnollisestikaan halua entuudestaan nikotiinia käyttämättömien nuorten aloittavan nikotiinin käyttöä missään muodossa.

On kuitenkin huomattava, että nikotiinia käytetään myös tupakoinnin korvaamistarkoituksessa. Ajatus nikotiinin käytöstä tupakoinnin lopettamiseksi on hyväksytty jo vuosikymmeniä sitten nikotiinikorvaustuotteiden käyttöönoton yhteydessä. Perusteena on se, ettei nikotiinin käyttö itsessään ole erityisen haitallista. Kuten hallituksen esityksessä nikotiinikorvaustuotteita koskevaksi laiksi (HE 107/2005) todetaan, ”tupakoinnin terveyshaitat aiheutuvat muista aineista kuin nikotiinista”. [1,2-4]. Esimerkiksi Royal Society for Public Health vertaa nikotiinin terveysriskejä kofeiiniin. [5].

Nikotiini itsessään ei myöskään ole yhtä voimakkaasti riippuvuutta aiheuttavaa kuin savukkeet. Savukkeissa riippuvuutta aiheuttavien kemikaalien tehokkuus on hiottu huippuunsa lisäämällä savukkeisiin ammoniakkia ja sokeria, jotka tuottavat riippuvuutta vahvistavia monoaminioksidiestäjiä (MAOI). Pelkän nikotiinin ei ole osoitettu aiheuttavan riippuvuutta: laboratorio-olosuhteissa koe-eläimille on ollut käytännössä mahdotonta kehittää riippuvuutta pelkästään nikotiiniin. [6-8].

Koska nikotiinilla on merkittävä rooli tupakasta eroon pääsemisessä, nikotiinittomuus- ja savuttomuushankkeet ovat osittain ristiriidassa keskenään. Tästä syystä on syytä harkita huolellisesti, mihin nikotiinittomuushankkeen kohdistaa. On selvää, että kohderyhmänä ovat tupakoimattomat nuoret. Sitä vastoin tupakoitsijoiden ei ole järkevää jatkaa tupakointia, jos he voivat päästä siitä eroon nikotiinin avulla. Tämä pätee kaikkiin tupakkaa selvästi vaarattomampiin nikotiinituotteisiin, kuten sähkösavukkeisiin.

Tupakointia vaarattomampien vaihtoehtojen merkitys tupakoinnin terveyshaittoja vähentävinä tuotteina on sitäkin tärkeämpi, kun pitkäaikaisen tutkimustiedon pohjalta tiedetään, että nikotiinikorvaustuotteiden ja vieroituslääkkeiden avulla tupakasta pääsee eroon vain alle kymmenen prosenttia niitä kokeilleista. [9]. Suomessa on tällä hetkellä 900 000 tupakoitsijaa, joten vaihtoehtoisille tupakoinnin korvaamis- ja lopettamiskeinoille on ilmiselvästi tarvetta. [10].

Sähkösavukkeita ei ole syytä vastustaa siinäkään suhteessa, että niistä ei ole löydetty merkittäviä terveysriskejä. [9,11-13]. Mm. Englannin terveysvirasto arvioi ne 95% savukkeita haitattomammiksi. [14].

Sähkösavukkeiden markkinoilletulon jälkeen kuluneiden kymmenen vuoden aikana niiden ei myöskään ole havaittu houkutelleen tupakoimattomia nuoria tupakointiin tai nikotiiniriippuvuuteen. Kokeiluja esiintyy, kuten tupakankin kohdalla (60% suomalaisnuorista kokeilee tupakointia), mutta tupakkakokeiluista poiketen sähkösavukekokeilut eivät ole johtaneet sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön. [9,11-12,14-18].

Esimerkiksi Iso-Britanniassa, missä sähkösavukkeiden nikotiinipitoisuutta ei Suomesta poiketen ole rajoitettu millään tavalla, sähkösavukkeiden käyttö entuudestaan tupakoimattomien nuorten keskuudessa on olematonta (<0,2%). [15,16]. Myös THL:n tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan ”nikotiinisähkösavukkeen kokeilut ja käyttö olivat vähäisiä niiden keskuudessa, jotka eivät tupakoineet tai nuuskanneet”. [18].

Sähkösavukkeiden käyttäjäkunta rajoittuu siis käytännössä kokonaan tupakoitsijoihin tai sähkösavukkeiden avulla tupakoinnin lopettaneisiin entisiin tupakoitsijoihin, niin aikuisten kuin nuortenkin keskuudessa. Pääasialliset syyt sähkösavukkeiden käyttöön ovat tupakoinnin lopettaminen tai vähentäminen. [9,19-20].

Sen sijaan, että sähkösavukkeet olisivat houkutelleet tupakoimattomia nikotiinin käyttöön ja sitä kautta tupakointiin, tupakointi on laskenut sähkösavukkeiden markkinoilletulon jälkeen niin Iso-Britanniassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. [18,21-25]. Viimeisimmän Eurobarometrin mukaan Euroopassa on tällä hetkellä neljä miljoonaa sähkösavukkeiden käytön myötä tupakoinnin lopettanutta ja viisi miljoonaa tupakointiaan vähentänyttä tupakoitsijaa. [26].

Vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden tupakointia vähentävä vaikutus näkyy myös siinä, että tupakoinnin lasku on ollut nopeampaa niissä maissa, joissa nuuskan myynti on ollut sallittua verrattuna niihin maihin, joissa se on kiellettyä. Tupakointi laski Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa samaa tahtia vuoteen 1995 asti, jolloin Suomessa astui voimaan nuuskan myyntikielto. Tämän jälkeen tupakoinnin laskusuuntaus Suomessa hidastui selvästi verrattuna Ruotsiin ja Norjaan, joissa nuuskan myynnin sallittiin jatkua entisellään. International Journal of Drug Policy -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan tupakoitsijoiden määrä Suomessa olisi tällä hetkellä 3,47 prosenttiyksikköä alhaisempi ilman nuuskan myyntikieltoa. [27,28].

Viime aikoina nuuskan käyttö Suomessa on kuitenkin ollut kasvussa, kuten sähkösavukkeidenkin.
Kuka tietää, missä määrin vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden käytön kasvu on myös viime vuosina helsinkiläisten keskuudessa tapahtuneen tupakoinnin laskusuuntauksen takana? Sähkösavukkeiden markkinoilletulon aikoihin, vuonna 2008, helsinkiläisistä tupakoi päivittäin vielä viidennes, nyt enää 14 prosenttia. [29].

Savuttomien nikotiinituotteiden käyttö on huomattavasti tupakointia vaarattomampaa. [2-5,30]. Esimerkiksi British Medical Journal -lehdessä julkaistun, 89 nuuskatutkimusta yhteenkokoavan meta-analyysin mukaan ruotsalaistyyppinen nuuska ei lisää syöpien riskiä lainkaan tai hyvin vähän. Tutkijat laskivat, että vuonna 2005 noin 142 000 yhdysvaltalaismiestä kuoli tupakoinnista aiheutuviin syöpiin. Jos kaikki tupakoitsijat olisivat käyttäneet savukkeiden sijasta nuuskaa, kuolleiden määrä olisi ollut yli satakertaisesti pienempi (1 100). [31,32].

Pyydämme siis huomioimaan, että vaihtoehtoisiin nikotiinituotteisiin ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti ongelmana, vaan niillä on merkittävä rooli tupakoinnin terveyshaittojen vähentämisessä. Ne ovat yksi työkalu savuttoman Helsingin ja Suomen saavuttamisessa, minkä rinnalla tavoite nikotiinittomuudesta on toissijainen: suurin osa tupakan terveyshaitoista aiheutuu juuri tupakan palamisen seurauksena syntyvästä savusta. Sähkösavukkeissa palamista ei tapahdu, joten ne eivät tuota myöskään savua. Iso-Britanniassa sähkösavukkeet on jo virallisesti hyväksytty tupakoinnin lopettamisen apukeinoksi. [33].

Näistä syistä johtuen pyydämme kiinnittämään huomiota siihen, että savuttomuuden ja nikotiinittomuuden tavoitteet voivat olla myös keskenään ristiriidassa, ja tupakoinnin ja nikotiinin käytön terveysriskien merkittävät erot huomioon ottaen nikotiinittomuuden tavoitteesta ei saa muodostua estettä savuttomuuden tavoitteelle.
Viitteet

1. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta. HE 107/2005.
2. American Council on Science and Health: The Effects of Nicotine on Human Health. January 2014.
3. Royal College of Physicians: Harm reduction in nicotine addiction. Helping people who can’t quit. A Report by the Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians October 2007.
4. Waldum, H.L. et al.: Long-term effects of inhaled nicotine. Life Sci. 1996.
5. Royal Society for Public Health: Nicotine “no more harmful to health than caffeine”. RSPH 13.8.2015.
6. Fagerström, Karl: Dependence on tobacco and nicotine. Nicotine Science and Policy, December 2013.
7. Guillem, Karine et al.: Monoamine Oxidase Inhibition Dramatically Increases the Motivation to Self-Administer Nicotine in Rats. The Journal of Neuroscience, September 2005.
8. Hurley, Dan: Nicotine, the Wonder Drug? Discover, March 2014.
9. Nitzkin, Joel L.: The Case in Favor of E-Cigarettes for Tobacco Harm Reduction. Environmental Research and Public Health, June 2014.
10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Aikuisväestön tupakointi. 9.6.2015.
11. Hajek, Peter et al.: Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and potential for harm and benefit. Addiction, 31.7.2014.
12. Farsalinos, Konstantinos et al.: Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. Therapeutic Advances in Drug Safety 2014, Vol. 5(2) 67–86.
13. Burstyn, Igor: Peering through the mist: systematic review of what the chemistry of contaminants in electronic cigarettes tells us about health risks. BMC Public Health 2014.
14. Britton, John – Bogdanovica, Ilze: Electronic cigarettes – A report commissioned by Public Health England 2015.
15. ASH UK: Use of electronic cigarettes among children in Great Britain. ASH Fact Sheet, August 2015.
16. Mendelsohn, Colin: Are Electronic Cigarettes a Gateway to Adolescent Smoking?. Medical Observer 14.4.2016.
17. Kinnunen, Jaana et al.: Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977-2015. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:31.
18. Ollila, Hanna – Ruokolainen, Otto: Tupakkatuotteiden yhteiskäyttö yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 2000–2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helmikuu 2016.
19. ASH UK: Use of electronic cigarettes (vapourisers) among adults in Great Britain. ASH Fact Sheet, May 2015.
20. Bentley, Guy: Rutgers Study: E-Cigarette Use Is Soaring And Helping Smokers Quit. The Daily Caller 16.11.2015.
21. Brown, Jamie – West, Robert: Smoking prevalence in England is below 20% for the first time in 80 years. British Medical Journal, February 2014.
22. Houezec, Jacques Le: According to a new survey, youth smoking decreased during the last 4 years while e-cig used increased. 16.4.2014.
23. Gholipour, Bahar: Smoking in US Declines to All-Time Low. Live Science, November 2014.
24. Sullum, Jacob: As Vaping Rises to Record Highs, Smoking Falls to Record Lows. Forbes Magazine, December 18 2014.
25. Varis, Tuomo – Virtanen, Sirpa: Tupakkatilasto 2014 (tilastot kuvina). THL 2014.
26. Harlay, Jerome: Dr. Farsalinos re-analyzes the data from the Eurobarometer survey. PGVG Magazine, 22.9.2015.
27. Maki, J: The incentives created by a harm reduction approach to smoking cessation: Snus and smoking in Sweden and Finland. International Journal of Drug Policy. June 2015.
28. Rodu, Brad: The Swedish snus experience isn’t Finnished. Tobacco Truth 24.9.2014.
29. Laitinen, Joonas: Tupakointi vähentynyt Helsingissä – joka seitsemäs polttaa päivittäin. Metro 16.4.2016.
30. Le Houezec, Jacques: Nicotine safety in the context of e-cigarette use and tobacco dependence. E-cigarette summit.
31. Nuuskaamisella luultua pienempi syöpäriski. Tiede 3.8.2009.
32. Lee, Peter N. – Hamling, Jan: Systematic review of the relation between smokeless tobacco and cancer in Europe and North America. BMC Medicine 29.7.2007.
33. Public Health England: E-cigarettes: A new foundation for evidence-based policy and practice. August 2015.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *