Lausunto valtiovarainministeriölle sähkösavukenesteiden verottamista koskevasta lakiesityksestä 1


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laista tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta (VM066:00/2016)

Hallituksen lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia siten, että sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetut nesteet tulisivat veron piiriin. Vero kohdistuisi sekä nikotiinipitoisiin että nikotiinittomiin sähkösavukenesteisiin ja vero määrättäisiin kiinteänä yksikköverona. Veron suuruus olisi 0,30 euroa millilitraa kohden.

Sähkösavukkeet tai niissä käytettävät nesteet eivät sisälly Euroopan unionin valmisteverotuslainsäädännön piiriin. Myös sähkösavukenesteiden kansallinen verotus on EU-maissa harvinaista. Lakiesityksen mukaan kansallista veroa kannetaan tai sitä harkitaan vain muutamissa EU-maissa. Suomeen ehdotettua veroa vastaava tai sitä korkeampi verotus sähkösavukenesteille on käytössä vain kahdessa muussa EU-maassa, Italiassa ja Portugalissa.

Esitetyn veron määrä ei siis perustu sähkösavukenesteiden verotasoon muissa EU-jäsenvaltioissa. Perusteena ei ole käytetty myöskään nesteiden nikotiinipitoisuutta tai nesteiden keskimääräistä kulutusta tai käyttöaikaa suhteessa muihin tupakkaveron alaisiin tuotteisiin.

Ehdotetun veromallin arvioinnissa ongelmallista onkin se, että esityksestä ei ilmene, millä perustein veron määräksi on muotoutunut juuri 0,30 euroa millilitralta, mikä kuitenkin on muuhun Eurooppaan nähden poikkeuksellisen korkea verotaso sähkösavukenesteille.

Kuten lakiesityksessä todetaan, korkeasta verosta voi aiheutua myös lukuisia ongelmia. Etämyyntikielto ja matkustajatuonnin rajoitukset eivät koske nikotiinittomia nesteitä, mistä johtuen niitä voidaan jatkossakin tuoda ja tilata verovapaasti ulkomailta. Tämä on omiaan suosimaan nesteiden hankintaa ulkomailta kotimaisten markkinoiden sijasta. Korkeat hinnat todennäköisesti myös lisäävät sähkösavukenesteiden salakuljetusta sekä yksityisellä että ammattimaisella tasolla. On oletettavaa, että myös nesteiden kotivalmistus tulee hintojen noustessa lisääntymään.

Edellä mainitut tekijät puolestaan ovat omiaan heikentämään yleistä tuoteturvallisuutta ja valvontaa ohjaamalla nesteiden valmistusta, hankintaa ja kulutusta Suomen viranomaisvalvonnan ulkopuolelle. Samalla luonnollisesti myös verotulot kyseisillä tavoilla hankituista nesteistä jäävät Suomen valtiolta saamatta.

Lisäongelmia valvonnan suhteen muodostuu myös verotuksen ulottamisesta nikotiinittomiin nesteisiin. Kuten lakiesityksessä todetaan, sähkösavukkeissa voidaan käyttää myös yleisesti myynnissä olevia, elintarvikekäyttöön tarkoitettuja makunesteitä, ja niiden erottaminen sähkösavukkeissa käytettävistä nesteistä on käytännössä mahdotonta, jos tuotetta ei selvästi markkinoida sähkösavukekäyttöön.

Nikotiinittomat sähkösavukenesteet on lakiesityksessä rinnastettu yrttisavukkeisiin ja savukepaperiin, jotka ovat veronalaisia, vaikka ne eivät sisällä nikotiinia. Rinnastuksessa ei kuitenkaan ole huomioitu kyseisten tuotteiden ja sähkösavukenesteiden perustavanlaatuisia eroja. Ensinmainituista voidaan nähdä aiheutuvan nikotiinillisiin savukkeisiin vertautuvia terveyshaittoja, sillä niitä joko käytetään tupakointiin (savukepaperi) tai niiden terveysriskit ovat samankaltaiset nikotiinia sisältäviin savukkeisiin nähden (yrttisavukkeet); tupakoinnin terveysriskit syntyvät pääasiassa palamisreaktiosta, eivätkä yrttisavukkeet poikkea tässä suhteessa millään tavalla tupakkaa sisältävistä savukkeista. Sähkösavukkeissa puolestaan ei tapahdu palamista, eikä niistä ole osoitettu muitakaan merkittäviä terveysriskejä. [1-6]. Tästä johtuen niihin ei ole perusteltua kohdistaa terveysperusteista haittaveroa edellä mainittujen tuotteiden tapaan.

Verotuksen ulottaminen nikotiinittomiin nesteisiin ei ole perusteltavissa myöskään tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn kannalta, sillä ne eivät sisällä tupakkaa eivätkä nikotiinia eikä niiden, kuten muidenkaan sähkösavukenesteiden, ole osoitettu houkuttelevan tupakoimattomia tupakka- tai nikotiiniriippuvuuteen. [1-5,7]

Sähkösavukenesteiden verottamista vastaan puhuu myös se, että sähkösavukkeita käytetään ensisijaisesti tupakoinnin vähentämiseen ja lopettamiseen. Kuten brittiläisen Royal College of Physiciansin (jatkossa RCP) keväällä julkaisemasta, laajasta sähkösavukeraportista ilmenee, sähkösavukkeiden käyttäjäkunta rajoittuu miltei täysin ennen sähkösavukkeiden käyttöä tupakoineisiin, joiden pääasiallinen syy sähkösavukkeiden käyttöön on tupakoinnin lopettaminen ja tupakoinnin terveyshaittojen vähentäminen. [1].

Sen sijaan sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö ilman aiempaa tupakointitaustaa on marginaalista. Tämä ilmenee myös esimerkiksi THL:n taannoisesta kouluterveyskyselystä, jossa sähkösavukkeiden kokeilun ja käytön todetaan olevan vähäistä muiden kuin aiemman tupakointitaustan omaavien nuorten parissa. [8].

Laajamittaisen tutkimusnäytön mukaan sähkösavukkeilla ei siis ole havaittavissa ns. porttivaikutusta tupakointiin tai nikotiiniriippuvuuteen. [1-5,7]. Sen sijaan sähkösavukkeet näyttäisivät syrjäyttävän tupakointia, sillä tupakoinnin määrä on monissa maissa kääntynyt aiempaa jyrkempään laskuun sähkösavukkeiden markkinoilletulon jälkeen. [7,9-13].

Vastikään ilmestyneen, vuoden 2014 Eurobarometri-dataa käsittelevän tutkimuksen mukaan 6,1 miljoonaa eurooppalaista on lopettanut tupakoinnin ja yli yhdeksän miljoonaa vähentänyt tupakointiaan sähkösavukkeiden avulla. Entuudestaan tupakoimattomien keskuudessa sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö on käytännössä olematonta. [14].

Tutkimusnäytön perusteella sähkösavukkeista näyttäisi siis olevan väestötasolla enemmän hyötyä kuin haittaa: niitä käytetään etupäässä tupakkaa korvaavana tuotteena, ja RCP:n ja Englannin terveysviraston (Public Health England) arvion mukaan sähkösavukkeiden terveysriskit ovat korkeintaan viisi prosenttia tupakan terveysriskeistä ja hyvin mahdollisesti huomattavasti tätäkin alemmat. Näistä syistä johtuen edellä mainitut tahot kehottavat edistämään tupakasta sähkösavukkeisiin siirtymistä ja kohdistamaan niihin hienovaraista ja tasapainotettua sääntelyä siten, että se ei ehkäise tuotekehitystä ja sähkösavukkeiden käyttöä tupakointia korvaavana tuotteena. [1-3].

Suomeen ehdotetun veromallin vaikutukset olisivat juuri päinvastaiset, kuten myös lakiesityksessä todetaan: ”Sähkösavukenesteiden vero nostaa niiden hintaa, joten veron käyttöönoton voidaan olettaa vähentävän tällaisten nesteiden kulutusta verrattuna tilanteeseen, jossa veroa ei otettaisi käyttöön”. Ja vastaavasti: ”Lisäksi voidaan myös olettaa, että jos sähkösavukkeita ei verotettaisi, tavanomaisten savukkeiden korvikkeina niiden kulutus pienentäisi jossain määrin nykyisten tupakkaveron alaisten tuotteiden kulutusta”.

Toisin sanoen ehdotettu veromalli vähentää sähkösavukkeiden käyttöä ylläpitäen siten perinteisten tupakkatuotteiden kulutusta. Lisäksi on oletettavaa, että osa sähkösavukkeiden käyttäjistä palaisi takaisin tupakointiin hintaeron kutistuessa. Näin ollen veron käyttöönotolla on nähtävissä myös välittömästi tupakointia lisääviä vaikutuksia.

Lakiesityksessä esiinnostetun, perinteisten tupakkatuotteiden verotuksessa käytetyn laskentakaavan mukaan kymmenen prosentin hinnannousu vähentäisi kulutusta noin neljän prosentin verran, ja sähkösavukkeiden kohdalla veron vaikutuksen arvioidaan olevan vielä tätäkin suurempi. Tänä keväänä Nicotine & Tobacco Research -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa sähkösavukenesteiden hinnannousun kulutusta vähentävä vaikutus arvioidaankin edellä mainittuun nähden kaksinkertaiseksi, noin kahdeksaksi prosentiksi kymmenen prosentin hinnankorotusta kohden. [15].

Koska ehdotetun veron on lakiesityksessä arvioitu nostavan sähkösavukenesteiden keskimääräistä hintaa yli 70 prosentilla, vero siis vähentäisi lakiesityksessä käytetyn mallin mukaan laskettuna sähkösavukkeiden kulutusta yli 28 prosentilla verrattuna siihen, ettei veroa otettaisi käyttöön. Edellä mainitussa tutkimuksessa esitetyn arvion mukaan laskettuna sähkösavukkeiden kulutus laskisi jopa 56 prosenttia.

Koska sähkösavukkeiden käyttäjäkunta nousee pääasiallisesti tupakasta eroon pyrkivien tupakoitsijoiden keskuudesta, veron käyttöönotolla ensisijaisesti ehkäistäisiin tupakasta sähkösavukkeisiin siirtymistä. Eurobarometri-dataan suhteutettuna tämä tarkoittaisi sitä, että arviolta 28-56 prosenttia kuudesta miljoonasta sähkösavukkeiden avulla tupakoinnin lopettaneesta eurooppalaisesta olisi jättänyt sen esitetyn kaltaisen veron johdosta tekemättä.

Ehdotetun veromallin mukaisesti toimittuna Euroopassa olisi siis tällä hetkellä arviolta noin 1,7-3,4 miljoonaa tupakoinnin lopettanutta vähemmän kuin nykyisellään. Lisäksi noin 2,5-5 miljoonaa tupakoitsijaa olisi jättänyt vähentämättä tupakointiaan.

Koska tätä ei voida pitää kansanterveydellisesti toivottavana kehityssuuntana, ehdotamme, että myös Suomessa noudatettaisiin yleiseurooppalaista linjaa ja sähkösavukkeiden verotukselta ainakin toistaiseksi pidättäydyttäisiin. Tähänastinen tutkimusnäyttö puoltaa vahvasti sitä, että tupakasta sähkösavukkeisiin siirtymisen kynnys asetettaisiin mahdollisimman matalaksi. Koska sähkösavukkeista ei ole osoitettu merkittäviä terveysriskejä, niihin ei ole perusteltua kohdistaa myöskään terveyssyihin nojaavaa haittaveroa. Verotuksella ei voida myöskään olettaa olevan mainittavaa tupakka- ja nikotiiniriippuvuutta ehkäisevää vaikutusta, sillä sähkösavukkeiden ei ole tähänkään mennessä havaittu aiheuttavan nikotiini- tai tupakkariippuvuutta tupakoimattomien keskuudessa eikä senkaltaista kehitystä näin ollen ole myöskään syytä olettaa tapahtuvaksi.

Sähkösavukeverotuksen harkinnassa on aiheellista huomioida myös Suomessa vallitseva tilanne tupakoinnin suhteen: Suomessa on noin 900 000 tupakoitsijaa ja 60 prosenttia suomalaisnuorista kokeilee tupakointia täysi-ikäisyyteen mennessä. [16,17]. Ei ole kansanterveydellisesti järkevää ehkäistä tupakkaa huomattavasti vaarattomamman vaihtoehdon käyttöä tupakan sijasta samaan aikaan, kun tupakkaa käytetään runsaasti ja tähänastisten tupakoinnin lopettamismenetelmien tehokkuus tiedetään heikoksi. [18].

Sähkösavukenesteiden verotuksen voidaankin nähdä suojelevan tupakkateollisuutta kilpailevalta tuotteelta, mikä toimii kylläkin tupakkaverotuloja tukevalla mutta samaan aikaan kansanterveyttä heikentävällä tavalla. Tämä puolestaan johtaa pitkällä aikavälillä myös kansantaloudellisesti negatiivisiin seurauksiin ylläpitämällä tupakointia ja siitä aiheutuvia terveyskuluja.

Näistä syistä johtuen Vapers Finland ry vastustaa valtiovarainministeriön kaavailemaa veroa sähkösavukkeissa käytettäviin nesteisiin.

 

Vapers Finland ry

Jarmo Heiskanen (pj.)
jarmo.heiskanen@vapers.fi

www.vapers.fi

 

Lähteet

1. Royal College of Physicians: Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction. April 2016. https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0
2. Public Health England: E-cigarettes: a new foundation for evidence-based policy and practice. August 2015. http://bit.ly/2aAOdXc
3. Public Health England: E-cigarettes: an evidence update. A report commissioned by Public Health England. August 2015. http://bit.ly/2b38SQd
4. Hajek, Peter et al.: Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and potential for harm and benefit. Addiction, 31.7.2014. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12659/full
5. Farsalinos, Konstantinos et al.: Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. Therapeutic Advances in Drug Safety 2014, Vol. 5(2) 67–86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4110871/
6. Burstyn, Igor: Peering through the mist: systematic review of what the chemistry of contaminants in electronic cigarettes tells us about health risks. BMC Public Health, 2014. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-14-18.pdf
7. Mendelsohn, Colin: Are e-cigarettes a gateway to adolescent smoking? April 2016. http://colinmendelsohn.com.au/posts/are-e-cigarettes-gateway-adolescent-smoking/
8. Ollila, Hanna – Ruokolainen, Otto: Tupakkatuotteiden yhteiskäyttö yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 2000–2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helmikuu 2016. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129898/URN_ISBN_978-952-302-612-4.pdf?sequence=1
9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Current cigarette smoking among U.S. high school students lowest in 24 years. https://www.cdc.gov/media/dpk/healthy-living/youth-risk-behavior-survey/images/yrbs_release_graphics_smoking_2016.pdf
10. CDC/NCHS: Prevalence of current cigarette smoking among adults aged 18 and over: United States, 1997–March 2015 (Fig. 8.1). Early Release of Selected Estimates Based on Data From the National Health Interview Survey, January–March 2015. Released 09/15. https://www.cdc.gov/nchs/data/nhis/earlyrelease/earlyrelease201509_08.pdf
11. Cancer Research UK: Smoking rate hits low in England. 2.8.2016. http://bit.ly/2aAQpxU
12. Le Houezec, Jacques: According to a new survey, youth smoking decreased during the last 4 years while e-cig used increased. 16.5.2016. http://bit.ly/2bfMbgi
13. Sullum, Jacob: As Vaping Rises to Record Highs, Smoking Falls to Record Lows. Forbes Magazine, December 18 2014. http://bit.ly/2aK3oZ8
14. Farsalinos, Konstantinos (et al.): New Study: 6.1 million Europeans have quit smoking with the use of electronic cigarettes. Press release. University of Patras-Greece, Onassis Cardiac Surgery Centre-Greece/French National Research Institute for Health and Medical Research. 25.7.2016. http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2016/241-eurob
15. Stoklosa, Michal et al.: Prices and E-Cigarette Demand: Evidence From the European Union. Nicotine & Tobacco Research. First published online: April 16, 2016. http://m.ntr.oxfordjournals.org/content/early/2016/05/01/ntr.ntw109
16. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Aikuisväestön tupakointi. 9.6.2015. https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakointi-suomessa/aikuisvaeston-tupakointi
17. Kinnunen, Jaana et al.: Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977-2015. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:31, s. 21. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126379/URN_ISBN_978-952-00-3592-1.pdf?sequence=1
18. Caponnetto, Pasquale et al.: Electronic cigarette: a possible substitute for cigarette dependence. Monaldi Archives for Chest Disease, March 2013, s. 1. http://bit.ly/2aM5x90


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

Ajatus aiheesta “Lausunto valtiovarainministeriölle sähkösavukenesteiden verottamista koskevasta lakiesityksestä

  • vapoX

    Mikäli valtio alkaa verottamaan tai rinnastaa vapottelun tupakointiin muulla tavoin, niin että hinnat ovat yhtään lähempänä tupakkien hintoja, tulen varmasti aloittamaan polttamisen uudestaan.

    Voisitteko tehdä jonkun kansalaisaloitteen, jolla vaadittaisiin vapaaksi nuo nikotiinipohjat ja vapolaitteet? Pitää muistaa että koska Suomi niin kovasti haluaa kuulua EU:hun ja EU:n yksi isoimpia saavutuksia on vapaa kauppa niin myös Brysseliin voisi ilmoittaa tästä Suomen touhusta, koska muissa EU-maissa kyllä onnistuu pohjien ja laitteiden tilaaminen etä/nettimyynnin kautta ihan laillisesti.

    Taas sama homma kuin autojen maahan tuonnin kanssa on ollut, eli muualla kyllä voit hakea auton halvemmalla vaikka toiselta puolelta eurooppaa, mutta Suomessa joudut maksamaan valtiolle verot välistä jos tänne tuot ja se on myös muistaakseni Brysselissä todettu jälkikäteen olleen täysin laitonta touhua. Verot on jo kertaalleen maksettu ostomaassa joten ei Suomella ole mitään oikeutta vetää siitä välistä jotain omia veroja.