Suomen ASH ry:n kysymyksiä herättävä kyselytutkimus — ”Suomalaisista valtaosa kannattaa tupakatonta ja nikotiinitonta Suomea ja pitää nikotiinia syöpää aiheuttavana myrkkynä”


Suomen ASH ry:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan tavoitetta tupakattomasta ja nikotiinittomasta Suomesta kannatetaan laajasti ja tasaisesti eri väestöryhmissä.

Sitä kyselystä ei selvinnyt, kuinka laajalti suomalaiset kannattavat nykyisiä keinoja kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Suomen ASH ry:n tuoreen kyselyn mukaan 80 prosenttia suomalaisista pitää hyvänä tavoitetta muuttaa Suomi tupakattomaksi ja nikotiinittomaksi vuoteen 2030 mennessä. Tavoite toteutuu, jos alle viisi prosenttia väestöstä käyttää tuolloin tupakka- ja nikotiinituotteita päivittäin.

Kyselyn mukaan tavoitetta kannattaa myös tupakoivista 53 prosenttia ja nuuskaa käyttävistä 59 prosenttia. Sähkösavukkeiden käyttäjistä tavoitetta kannattaa 38 prosenttia.

Kyselyn toteutti Kantar TNS Oy Gallup Forum -internetpaneelissa 9. ̶15.11.2018. Tutkimukseen osallistui 3020 henkilöä ikäryhmästä 18 ̶79 -vuotiaat.

Kyselyn mukaan suuri osa suomalaisista myös pitää nikotiinia ”riippuvuutta ja syöpää aiheuttavana myrkkynä”. Vastaajista 83 prosenttia ja säännöllisesti tupakoivista 71 oli sitä mieltä, että nikotiini aiheuttaa ja ylläpitää riippuvuutta.

Kaikista vastaajista 70 prosenttia puolestaan katsoi nikotiinin olevan myrkky. Lisäksi monet ajattelivat nikotiinin aiheuttavan syöpää. Näin ajatteli säännöllisesti tupakoivista 52 prosenttia, nuuskaa käyttävistä 45 prosenttia ja sähkösavukkeita käyttävistä 41 prosenttia.

”Sosiaalisessa mediassa törmää usein väittämään siitä, ettei nikotiini aiheuttaisi syöpää. Tästä huolimatta iso osa tutkimukseen vastanneista oli toista mieltä”, toteaa Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara. ”Systemaattisessa tiedon välittämisessä tupakan ja nikotiinin vaaroista on onnistuttu”.

”Kemiallisesti esimerkiksi sähkösavukkeiden nikotiini ei poikkea mitenkään tupakan sisältämästä nikotiinista”, kertoo kertoo Matti Rautalahti, Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin pääsihteeri ja Suomen ASH ry:n hallituksen jäsen. ”Sillä on lukuisissa tutkimuksissa havaittu olevan kyky aiheuttaa perimävaurioita, jotka voivat olla syövän synnyn taustalla. Lisäksi on saatu näyttöä siitä, että nikotiini pystyy itsenäisesti aiheuttamaan syöpäsolujen synnyn ja edistämään jo syntyneiden syöpäsolujen kasvua. Tämä ominaisuus on keskeinen myös varsinaisen syöpäkasvaimen synnyssä”.

 

Kansainvälinen Syöväntutkimuskeskus: Nikotiini ei aiheuta syöpää

Rautalahti ei jutussa kommentoi sitä, kuinka vahvasta näytöstä tai merkittävästä syöpäriskin kasvusta on kyse. Mitä ilmeisimminkään ei erityisen merkittävästä, sillä Kansainvälisen Syöväntutkimuskeskus IARC:n mukaan nikotiini ei aiheuta syöpää.

Myös nikotiinin myrkyllisyys on vähintäänkin kaksipiippuinen asia. Kysyttäessä, onko nikotiini myrkyllistä vai ei, siihen voi vastata pelkästään ”on” — vaikka se onkin sitä vain ”erittäin suurina annoksina”, kuten esimerkiksi edellä mainitussa IARC:n lausunnossa todetaan. Tästä johtuen nikotiinimyrkytykset ovat harvinaisia ja liittyvät suurten nikotiiniannosten nauttimiseen yhdellä kertaa nieltynä — esimerkiksi pienen lapsen syödessä savukkeita — eivät nikotiinituotteiden käyttöön tarkoituksenmukaisella tavalla. Myrkytystilan kehittymistä ehkäisee myös se, että yliannostus aiheuttaa huonovointisuutta ja lopulta oksentelua, mikä viimeistään keskeyttää nikotiinin nauttimisen ennen vaaratilanteen syntymistä.

Kaiken kaikkiaan asiantuntijoiden mielipide näyttäisi laajalti ottaen olevan se, että nikotiini ei itsessään ole erityisen haitallinen aine. Esimerkiksi Britannian vanhin kansanterveysjärjestö Royal Society for Public Health rinnastaa nikotiinin terveysriskit kofeiiniin. Tällä viitataan luonnollisesti nikotiinin käyttöön markkinoilla olevien nikotiinituotteiden välityksellä, ei nikotiinin nauttimiseen sellaisenaan.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kenenkään tupakoimattoman kannattaisi aloittaa minkään nikotiinituotteen käyttöä. Myös vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden käytössä on omat riskinsä, joita on turha ottaa, ellei tarkoituksena ole välttyä kaikkein vaarallisimmasta vaihtoehdosta, tupakoinnista.

 

Savuttomuutta kannatetaan — mutta kannatetaanko nykyistä nikotiinipolitiikkaa?

Lopputulemana Suomen ASH ry:n kyselytutkimuksesta jää käteen enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tuloksia on jo lähtökohtaisesti vaikea arvioida tietämättä kysymyksiä ja muita perustietoja, kuten kuinka edustava otos suomalaisesta väestöstä on kyseessä, toisin sanoen kuinka suuri osa vastaajista oli miehiä, naisia, tupakoitsijoita, tupakoimattomia jne. Olisi myös mielenkiintoista tietää, miten vastaajat ovat kyseiseen internetpaneeliin valikoituneet.

On myös varsin ennalta-arvattavaa, että monet ovat kysyttäessä sitä mieltä, että savuton ja nikotiiniton Suomi olisi hieno juttu, ainakin puhtaasti terveysnäkökohtien kannalta katsottuna. Vastaus voisi kuitenkin olla kokonaan toinen kysyttäessä, kuinka moni kannattaa nykyisen kaltaista tiukan linjan sääntelypolitiikkaa kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Sitäkin todennäköisemmin vastauksiin olisi tullut suurempaa hajontaa, jos tupakkapoliittisista toimenpiteistä olisi kysytty eritellysti. Esimerkiksi, jos kyselyyn osallistuneilta olisi kysytty, mitä mieltä he ovat tupakkapoliittisen työryhmän pyrkimyksestä estää erityisesti tupakoitsijoita vaihtamasta vaarattomampiin vaihtoehtoihin.

Vastaukset olisivat saattaneet olla toisenlaisia jo pelkästään erittelemällä, kannattavatko kyselyyn osallistuneet a) savutonta  b) nikotiinitonta Suomea. Ne ovat kaksi eri asiaa, ja jopa vastakkaisia keskenään, sillä syrjäyttämällä tupakointia savuttomilla nikotiinituotteilla on mahdollista edistää savuttomuutta ja siten vähentää tupakoinnista koituvia haittoja.

 

Nikotiinipolitiikka — asiantuntijuutta vai aatteen paloa?

Kaikkein keskeisin kysymys kuitenkin nousee Suomen ASH ry:n edustajien nikotiinin terveysriskejä koskevista kommenteista, sillä on ilmeistä, että ne eivät anna erityisen oikeasuhtaista käsitystä asiaa koskevasta tutkimustiedosta. Kaiken kaikkiaan järjestö on tehnyt jo vuosia käytännössä katsoen kaikkensa levittääkseen Suomen 900 000 tupakoitsijan keskuuteen sitä käsitystä, että heidän terveytensä kannalta on suhteellisen samantekevää, jatkavatko he tupakointia vai vaihtavatko savuttomiin nikotiinituotteisiin.

Kuitenkaan myöskään Suomen ASH ry:lle ei liene epäselvää, että nikotiinin terveysriskit ovat häviävän pienet verrattuna niihin haittoihin, jotka aiheutuvat sen nauttimisesta savun välityksellä, toisin sanoen tupakkaa polttamalla.

Monissa muissa maissa tutkijoiden ja terveysviranomaisten taholta on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota suuren yleisön keskuudessa vallitsevaan liioiteltuun käsitykseen nikotiinin riskeistä ja yleiseen tietämättömyyteen eri nikotiinituotteiden riskien välisistä eroista. Virhekäsityksiä on myös pyritty aktiivisesti oikaisemaan, jotta kuluttajat ymmärtäisivät selvästi, että tupakointi on edelleen ylivoimaisesti vaarallisin nikotiinin käyttötapa.

”Suurelle yleisölle tulee tarjota paikkansapitävää tietoa eri nikotiinituotteiden riskien merkittävistä eroista”, toteavat muun muassa kanadalais- ja yhdysvaltalaistutkijat David Sweanor ja Lynn Kozlowski Addictive Behaviours -lehdessä. ”Kansanterveystoimijoilla on vastuu oikaista suuren yleisön keskuudessa vallitsevat dramaattiset virhekäsitykset, joita he itse ovat olleet luomassa”.

Kuluttajien terveyden kannalta olennaisen tiedon pimittäminen tai harhaanjohtavan tiedon levittäminen ei ole sen hyväksyttävämpää terveystoimijoiden kuin tupakkateollisuudenkaan taholta, kirjoituksessa todetaan.

Tämän näkökannan vastaisesti Suomen ASH vaikuttaa ilmeisen ilahtuneelta suomalaisten keskuudessa vallitsevista väärinkäsityksistä nikotiinin riskeistä: kuten toiminnanjohtaja Mervi Hara toteaa, ”systemaattisessa tiedonvälityksessä nikotiinin vaaroista on onnistuttu.”

Kuten edellä käsitellystä voidaan havaita, systemaattinen tiedonvälitys ei välttämättä tarkoita, että se olisi totuudenmukaista ja tasapuolista.

Jyrkkien kannanottojensa ja vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden riskejä yliampuvan kirjoittelunsa myötä Suomen ASH on viime vuosina profiloitunut yhä selvemmin yhden asian aatteelliseksi järjestöksi kuin sellaiseksi neutraaliksi asiantuntijatahoksi, millaisena siihen julkisuudessa edelleen suhtaudutaan. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyministeriön asettaman tupakkapoliittisen työryhmän kymmenhenkisestä kokoonpanosta peräti puolet koostuu Suomen ASH ry:n edustajista.

Se tärkein kysymys kuuluukin: miksi näin voimakkaasti kantaaottavaa ja ilmiselvästi värittynyttä informaatiota levittävää aatteellista järjestöä edelleen kuullaan Suomessa virallisena asiantuntijatahona?

Suomen ASH ry:llä on toki oma paikkansa nikotiinipoliittisessa keskustelussa. Avoimeen julkiseen keskusteluun tarvitaan kaikkia mahdollisia näkökantoja, myös tiukinta mahdollista sääntelypolitiikkaa edustavaa ääripäätä.

Objektiivista asiantuntijuutta on kuitenkin haettava muualta.

 

Lähteitä

Suomen ASH ry: Suomalaisista valtaosa kannattaa tupakatonta ja nikotiinitonta Suomea. Tiedote. 27.11.2018.

International Agency for Research on Cancer: Does nicotine cause cancer?

Royal Society for Public Health: Nicotine “no more harmful to health than caffeine”. 13.8.2015.

Kozlowski, Lynn T.-Sweanor, David T:  Young or adult users of multiple tobacco/nicotine products urgently need to be informed of meaningful differences in product risks. Addictive Behaviors. January 2018.

O’Brien, Erin Keely (et al.): U.S. adults’ addiction and harm beliefs about nicotine and low nicotine cigarettes. Prev Med. March 2017.

Gottlieb, Scott: Protecting American Families: Comprehensive Approach to Nicotine and Tobacco. FDA. July, 2017.

Public Health England: Four in 10 smokers incorrectly think nicotine causes cancer. 14.3.2018.

Douglas, Clifford (et al.): The American Cancer Society public health statement on eliminating combustible tobacco use in the United States. 2018.

Wikmans, Tom – Ramström, Lars: Harm perception among Swedish daily smokers regarding nicotine, NRT-products and Swedish Snus. 13.8.2010.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *