Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta 4


Vapers Finland ry
19.9.2019

VM/1316/03.01.00/2019
VM097:00/2019

 

Kiitämme valtiovarainministeriötä lausuntopyynnöstä.

Sähkösavukkeisiin keskittyvänä yhdistyksenä Vapers Finland ry ei ota kantaa poltettavien tupakkatuotteiden verotukseen. Sähkösavukenesteiden osalta esitämme valmisteveron keventämistä seuraavin perustein.

 

1. Korkea haittaperustainen vero ei vastaa sähkösavukkeiden riskejä

Sähkösavukenesteitä verotetaan tällä hetkellä 0,30€ millilitraa kohden, mikä vastaa noin 50 prosenttia myyntihinnasta. Verotaso liikkuu siis lähes samassa suuruusluokassa perinteisten savukkeiden kanssa, mikä ei vastaa sähkösavukkeiden terveysriskejä eikä suhteellisia riskejä savukkeisiin nähden.

Sähkösavukkeiden terveysriskien on kaikissa merkittävissä tutkimuskatsauksissa todettu jäävän merkittävästi poltettavia tupakkatuotteita pienemmiksi. Kattavimmat raportit aiheesta ovat tehneet yhdysvaltalainen National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Englannin terveysvirasto (Public Health England) ja Royal College of Physicians -lääkärijärjestö. [1,2,3].

Kaksi viimeksimainittua ovat arvioineet sähkösavukkeiden pitkäaikaiskäytön riskien jäävän korkeintaan viiteen prosenttiin tupakoinnin riskeistä. Esimerkiksi syöpää aiheuttavien aineiden määrän on tutkimuksissa todettu jäävän pääsääntöisesti alle yhteen prosenttiin tupakoinnista [4] tai vertautuvan lääkinnällisiin nikotiinikorvaustuotteisiin [5].

Norjassa, Yhdysvalloissa ja Uudessa-Seelannissa on tehty laskelmia sähkösavukkeiden terveysvaikutuksista myös väestötasolla. Niissä sähkösavukkeiden hyöty-haitta -suhde on arvioitu nettopositiiviseksi jopa ”worst-case-scenario” -mallilla mitattuna. [6,7,8 ].

Sähkösavukkeiden terveysriskeistä saatu tutkimusnäyttö ei tue nykyisenkaltaista korkeaa haittaveroa. Tupakointia syrjäyttävänä tuotteena sähkösavukkeiden väestötason vaikutukset ovat todennäköisesti jopa positiiviset. Näistä syistä sähkösavukenesteiden verotusta tulisi huomattavasti keventää tai poistaa kokonaan.

 

2. Sähkösavukkeiden käyttö tupakoimattomien nuorten keskuudessa on harvinaista, joten vero ei ole perusteltu nikotiiniriippuvuuden ehkäisemiseksi

Sähkösavukkeiden käyttö keskittyy jo entuudestaan tupakka- ja nikotiinituotteita käyttäneisiin sekä aikuisten että nuorten keskuudessa. Tampereen yliopiston vuonna 2016 julkaiseman tutkimuksen mukaan sähkösavukkeita kokeilleet nuoret tulivat 52-kertaisesti todennäköisemmin päivittäistupakoitsijoiden kuin tupakoimattomien nuorten keskuudesta. [9].

Sähkösavukekokeiluja esiintyy jossain määrin myös tupakoimattomien nuorten keskuudessa, mutta ne johtavat aniharvoin säännölliseen käyttöön. Edellä mainitun tutkimuksen mukaan niistä suomalaisnuorista, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet, vain 0,4% käytti sähkösavukkeita säännöllisesti.

Lukemat ovat olleet samankaltaisia (0,2%-0,6%) myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, joista ensinmainitussa sähkösavukkeiden verotus on huomattavasti Suomea kevyempää ja jälkimmäisessä sähkösavukenesteistä ei kanneta valmisteveroa lainkaan. [10,11].

Koska tupakoimattomien nuorten sähkötupakointi on pysynyt käytännössä olemattomana, sähkösavukkeiden ei voida nähdä luoneen uutta kanavaa nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle. Tästä johtuen korkea haittavero on nuorten nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn kannalta perusteeton.

 

3. Sähkösavukkeet eivät ole lisänneet tupakointia vaan vähentäneet sitä

Tutkimusten mukaan sähkösavukkeiden käyttö paitsi käytännössä rajoittuu entuudestaan tupakoineisiin, se myös lisää merkittävällä tavalla tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä verrattuna niihin tupakoitsijoihin, jotka eivät sähkösavukkeita ole käyttäneet. [ks. esim. 12,13].

Kahdessa vastikään julkaistussa tutkimuksessa, joista toinen oli kliininen tutkimus ja toinen laaja väestötutkimus, sähkösavukkeet osoittautuivat kaksin-kolminkertaisesti perinteisiä nikotiinikorvaustuotteita tehokkaammaksi tupakoinnin lopettamiskeinoksi. [14,15]

Isossa-Britanniassa, missä sähkösavukkeita suositellaan tupakoinnin lopettamisen apuvälineeksi, tupakoinnin väheneminen on nopeutunut ja vastaavasti tupakoinnin lopettamisessa onnistumisten määrä selvästi noussut sähkösavukkeiden käytön kasvun jälkeen. [16,17,18].

Suomeen nähden tupakointi on vähentynyt Britanniassa viime vuosina lähes kolminkertaisesti nopeammin. Britanniassa päivittäis- ja satunnaistupakoitsijoiden määrä on laskenut vuosien 2012-2017 välillä 4,5 prosenttiyksikköä, Suomessa 1,7 prosenttiyksikköä. [19,20].

Tupakoinnin väheneminen on kiihtynyt myös esimerkiksi Yhdysvalloissa sähkösavukkeiden markkinoilletulon jälkeen. Nuorten keskuudessa tupakointi on vähentynyt ikäryhmästä riippuen jopa kaksin-nelinkertaisesti aiempaa nopeammin. [21,22]

Yhdysvalloissa on tutkittu myös tupakka- ja sähkösavukeveron keskinäistä suhdetta. National Bureau of Economic Research -tutkimuslaitoksen toteuttamassa tutkimuksessa tupakkaveron korotuksen havaittiin vähentävän tupakointia kolminkertaisesti heikommin niillä alueilla, missä verotettiin samanaikaisesti myös sähkösavukkeita verrattuna niihin alueisiin, missä sähkösavukkeita ei verotettu. [23].

Selitykseksi on arveltu sähkösavukkeiden verottamisen heikentäneen tupakoitsijoiden motivaatiota vaihtaa tupakoinnista sähkösavukkeisiin ja siten toimineen tältä osin väestön tupakointia ylläpitävällä tavalla.

 

4. Sähkösavukenesteiden verotus Suomessa poikkeaa jyrkästi muun EU-alueen yleisestä verotasosta ja rikkoo siten EU:n sisämarkkinoiden harmonisointipyrkimyksiä

Sähkösavukenesteille Suomessa asetettu korkea verotaso on poikkeusilmiö EU-alueella ja länsimaissa laajemminkin ottaen. Muissa EU-maissa sähkösavukkeita ei pääsääntöisesti veroteta lainkaan tai verotus on huomattavasti Suomea kevyempää.

Kuten valtiovarainministeriön esityksessä todetaan, verotason mitoitus sisälsi veron käyttöönoton yhteydessä erilaisia epävarmuustekijöitä. Tästä johtuen veroa tulisi arvioida uudelleen tuoreen tutkimusnäytön valossa. Tutkimustietoa sähkösavukkeista on kertynyt huomattavissa määrin lisää veron säätämisen jälkeen, ja tulokset ovat vahvistaneet entisestään edellämainittuja näkökohtia verotuksen keventämisen puolesta: sähkösavukkeet ovat huomattavasti tupakointia haitattomampia, edistävät tupakoinnin lopettamista eivätkä ole huolestuttavissa määrin houkutelleet tupakoimattomia nuoria säännölliseen sähkötupakointiin.

EU-komission viime vuonna toteuttamassa tupakka- ja nikotiinituotteiden verotusta koskevassa julkisessa kuulemisessa 90 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että sähkösavukkeita ei tulisi verottaa tupakkaveron piirissä lainkaan. [24].

Verotason tuntuvalle alentamiselle löytyy myös tuore ennakkotapaus Italiasta, missä on ainoana EU-maana kohdistettu sähkösavukenesteisiin Suomeakin korkeampaa verotusta. Siellä veroa laskettiin tämän vuoden alussa 80 prosentilla, noin 0,40 eurosta millilitralta 0,08 euroon per millilitra. Nikotiinittomien nesteiden osalta vero laskettiin 0,04 euroon millilitraa kohden. [25].

 

5. Korkea valmistevero lisää salakuljetusta, nesteiden itsevalmistusta ja hankintaa ulkomaisista verkkokaupoista

Korkea verotus on omiaan edistämään nikotiinillisten nesteiden laitonta maahantuontia, nesteiden kotivalmistusta ja nikotiinittomien nesteiden hankintaa ulkomaisista verkkomyymälöistä. Tämä puolestaan ohjaa kulutusta Suomen viranomaisvalvonnan ulkopuolelle ja suosii ulkomaisia yrityksiä suomalaisten sijasta.

Ongelmaa pahentaa entisestään Suomessa korkean verotuksen rinnalla samanaikaisesti voimassa oleva makuainerajoitus, mikä niinikään on omiaan edistämään kaikkia edellä mainittuja lieveilmiöitä.

Yhdysvalloissa äskettäin puhjenneiden, sähkösavukkeiden käyttöön liitettyjen sairauskohtausten myötä on käynyt entistäkin ilmeisemmäksi, kuinka tärkeää on ohjata kulutusta valvotuille markkinoille ja nimenomaisesti sähkösavukekäyttöön valmistettuihin nesteisiin. Kyseiset sairaustapaukset ovat keskittyneet laittomilla markkinoilla liikkuviin höyrystettäviin kannabistuotteisiin sekä mahdollisesti omatekoisissa nesteissä käytettyihin hengitettäväksi sopimattomiin aineisiin. Sen sijaan yhdenkään sairaustapauksista ei ole vahvistettu aiheutuneen yleisessä myynnissä olevista nikotiininesteistä tai sähkösavukekäyttöön tarkoitetuista nikotiinittomista makunesteistä. [ks. esim. 26,27,28].

Kulutuksen ohjaamiseksi kotimaisille, valvotuille markkinoille ja ammattimaisesti valmistettuihin sähkösavukenesteisiin makuainerajoitus tulisi poistaa ja kohtuullistaa verotusta edes kutakuinkin muuta EU:ta vastaavalle tasolle.

Kunnioittaen,

Päivi Arffman, FT
Päätoimittaja/Vapers Finland ry

paivi.arffman@vapers.fi
info@vapers.fi

 

Viitteet ja linkit

 1. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM): Public Health Consequences of E-Cigarettes. 2018.
 2. Public Health England: PHE publishes independent expert e-cigarettes evidence review. 6.2.2018.
 3. Royal College of Physicians: Promote e-cigarettes widely as substitute for smoking says new RCP report. 28.4.2016.
 4. Stephens, William E: Comparing the cancer potencies of emissions from vapourised nicotine products including e-cigarettes with those of tobacco smoke. Tobacco Control, 4.8.2017.
 5. Cancer Research UK: E-cigarettes safer than smoking says long-term study. Press Release 6.2.2017.
 6. Norwegian Institute of Public Health: Evaluation of harm reduction as a strategic element in tobacco work. 13.12.2017.
 7. Levy, David T (et al.): Potential deaths averted in USA by replacing cigarettes with e-cigarettes. Tobacco Control, Oct 2017.
 8. Petrović-van der Deen, FS (et al.): Potential Country-level Health and Cost Impacts of Legalizing Domestic Sale of Vaporized Nicotine Products. Epidemiology. May 2019.
 9. Kinnunen, Jaana M. (et al): Changes in Electronic Cigarette Use from 2013 to 2015 and Reasons for Use among Finnish Adolescents. Int. J. Environ. Res. Public Health. 9.10.2016.
 10. Public Health England: Regular e-cigarette use remains low among young people in Britain. Feb. 2019.
 11. Rodu, Brad: The 2018 American Teen Vaping Epidemic, Recalculated. 16.5.2019.
 12. Columbia University’s Mailman School of Public Health. ”Daily e-cigarette users had highest rates of quitting smoking.” 17.8.2017.
 13. Zhuang, Yue-Lin (et al.): Long-term e-cigarette use and smoking cessation: a longitudinal study with US population. Tobacco Control 2016.
 14. Hajek, Peter (et al.): A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy. NEJM. Feb. 2019.
 15. ASH Daily News 23 May 2019.
 16. UK Centre for Tobacco & Alcohol Studies: Vaping may help explain the record fall in UK smoking rates. June 2017.
 17. Cancer Research UK: Smoking quit rates highest in 10 years. 21.9.2017.
 18. Beard, Emma (et al.): ‘S’-shaped curve: modelling trends in smoking prevalence, uptake and cessation in Great Britain from 1973 to 2016. Thorax. 6.8.2019.
 19. Office for National Statistics: Adult smoking habits in the UK: 2018. 2.7.2019.
 20. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH-tutkimus), tupakointi 2012-2017. https://vapers.fi/2018/08/suomessa-edelleen-900-000-tupakoitsijaa/
 21. Zhu, Shu-Hong (et al.): E-cigarette use and associated changes in population smoking cessation: evidence from US current population surveys. BMJ. 26.7.2017.
 22. Levy, David (et al.): Examining the relationship of vaping to smoking initiation among US youth and young adults: a reality check.Tobacco Control. 2018.
 23. Pesko, Michael (et al.): The Effects of Traditional Cigarette and E-Cigarette Taxes on Adult Tobacco Product Use. NBER Working Paper No. 26017. June 2019.
 24. Public consultation on excise duties applied to manufactured tobacco and the possible taxation of novel products. EU Commission. 2018.
 25. Institute of Economic Affairs: Nanny State Index 2019.
 26. U.S. Food and Drug Administration: Vaping Illnesses: Consumers can Help Protect Themselves by Avoiding Tetrahydrocannabinol (THC)-Containing Vaping Products. 6.9.2019.
 27. Sullum, Jacob: Study Finds That the Vast Majority of Respiratory Diseases in Vapers Are Linked to Illegal THC Products. Reason 9.9.2019.
 28. Doward, Jamie — McKie, Robin: British vapers are safe, claim health experts after deaths in US. The Guardian 7.9.2019.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

 

4 ajatuksia aiheesta “Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

  • Jouko Räisänen

   Erittäin hienot pyrkimykset, jos Suomesta saisi Menthol nikotiini nestettä, ostaisin vinkuen… Nykyisellään tuntuu että tässä ajetaan ihmisiä takaisin tupakan orjaksi..

   • Jesse

    Siihenhän ne pyrkivät, ja samalla hehkuttavat että 2023? Mennessä suomi olis täysin savuton valtio. Korjatkaa vuosiluku jos olen väärässä…

    • Päivi Arffman Artikkelin kirjoittaja

     Tavoitteena on, että alle viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita päivittäin vuoteen 2030 mennessä. Alunperin tavoiteltiin pelkästään savuttomuutta eli tupakoinnin loppumista, mutta viime vuosina päämäärää on laajennettu koskemaan myös nikotiinittomuutta,

     Vastaavaa tavoitetta ei ole missään muualla maailmassa. Sen sijaan vaihtoehtoisia nikotiinituotteita voidaan pitää suoranaisesti savuttomuuden edistämisen apuvälineinä. Uudessa-Seelannissa, joka on toinen ns. ”endgame”-maa, terveysviranomaiset ovat ilmoittaneet julkisestikin sähkösavukkeet yhdeksi keinoksi tavoitella savuttomuutta, mihin siellä pyritään vuoteen 2025 mennessä.