Sähköposti Haataiselle (sdp), esiintyminen Huomenta Suomessa 1


Huomenta Suomi 9.2. käsitteli uutta tupakkalakia ja erityisesti nuuskaa sekä sähkösavukkeita. Vastineeksi kirjoitimme haastateltavana olleelle Tuula Haataiselle sähköpostia.

Tervehdys!

Katselen tässä tallennusta Huomenta Suomen lähetyksestä, jossa keskusteltiin uudesta tupakkalaista ja haluaisin korjata hieman räikeitä asiavirheitä.

– Sähkösavukkeet eivät ole tupakkateollisuuden tuote, vaan hyvin pitkälti käyttäjälähtöinen ala joka koostuu suurimmaksi osaksi itsenäisistä pienyrityksistä ja artesaaneista. Massavalmistus taas tapahtuu pitkälti Kiinassa, niinkuin kaiken muunkin elektroniikan kanssa. Kiinan ainoa tupakkayhtiö on valtio itse, eivätkä he osallistu sähkösavuketeollisuuteen. Tupakkayhtiöt ovat sittemmin lähteneet mukaan alalle suhteellisen heikkolaatuisilla laitteilla, mutta niitä ei Suomen markkinoilla ole yhtään.

– Nuuskan käytön erot miehillä ja naisilla on hyvin dokumentoitu Ruotsin tilastoissa, jotka myöskin osoittavat hyvin selkeästi sen, että tupakkatuotteista johtuva syöpään sairastuvuus sekä kuolleisuus on huomattavasti pienempää miehillä, joilla nuuskan käyttö on selkeästi yleisempää. On erittäin harhaanjohtavaa ja vastuutonta esittää, että ”onneksi” tytöt eivät ole tähän ryhtyneet, koska polttamisen korvaaminen nuuskalla vähentää syöpäriskiä huomattavasti. Vankka epidemiologinen todistusaineisto Ruotsista on osoittanut, että nuuskan käyttö ei ole merkittävä terveysriski.

– Sähkösavukenesteiden peruskoostumus tiedetään 100% tarkasti, koska ne ovat erikseen valmistettuja eivätkä biomassaa kuten tupakka. Myös niiden mahdolliset epäpuhtaudet ovat varsin hyvin tiedossa.

– Suurin osa nestevalmistuksesta tapahtuu Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kiinalaiset yritykset on jätetty kuluttajien toimesta pitkälti nestemarkkinoiden ulkopuolelle, koska Kiinan maine on yleistä tietoa. Ihmiset tekevät tässä asiassa ihan tietoisia valintoja. Suomen markkinoilla toimivat yritykset eivät myöskään myy kiinalaisvalmisteisia nesteitä käytännössä ollenkaan.

– Nikotiinin määrä ei yleisesti markkinoilla olevissa nesteissä vaihtele merkittävästi, muuten kuin hieman ilmoitetusta alaspäin.

– Nesteiden nikotiinisisältöä mitataan milligrammoissa, ei mikrogrammoissa.

– Höyry on tosiaan hieman harhaanjohtava, kyseessä on nesteestä muodostuva aerosoli. Tämä ero ei kuitenkaan kerro terveysvaikutuksista mitään.

– Metalleja ei ole löydetty määriä, joiden voisi odottaa olevan terveydelle haitallisia

– Mikropartikkeli on vain hiukkasen koko, se ei kerro terveysvaikutuksista mitään. Lisäksi kyseessä on neste ja pisaran koolla on vielä vähemmän merkitystä.

– Näyttö siitä, että nestemäinen mikropartikkeli itsessään voisi vahingoittaa keuhkoa ei ole vain puutteellista, vaan fyysisesti erittäin epätodennäköistä.

– Päätös säännellä sähkösavukkeita yhtä tiukasti kuin tupakkatuotteita on peräisin Suomen lakiehdotuksen laatijoilta, ei direktiivistä. Tämä fakta selitetään hyvin selkeästi lakiehdotuksessa itsessään.

– Erityisenä esimerkkinä ylemmästä lienee esimerkiksi etämyyntikielto ja se, että direktiivi suositteli makuaineiden sallimista
Ja noin yleisenä faktana loppuun, sähkösavukkeiden ei ole todettu aiheuttavan ihmisissä *mitään* vakavia sairauksia tai haittavaikutuksia, eikä ole mitään syytä odottaa niiden haitallisuuden olevan suuresti erilainen kuin esimerkiksi nuuskan, jossa taas riskejä on noin sata kertaa vähemmän kuin polttamisessa. Jäljelle jäävä riski on populaatiotasolla niin pieni, että se on hädintuskin mitattavissa.
Ei ole myöskään vakuuttavaa näyttöä siitä että sähkösavukkeen käyttö aiheuttaisi merkittävää riippuvuutta.

Nikotiinin käytön ainoa merkittävä terveydellinen ongelma on savu.
Onko tässä laissa siis kyse terveydestä ollenkaan?

//J.Orelma
//Vapers Finland RY, Toimittaja

Tässä myös yksityiskohtainen selvitys nuuskasta viitteeksi http://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7517-10-36

Lisää tietoa tarkemmin lähdeviitteineen esimerkiksi lakiehdotuksen lausunnosta, http://vapers.fi/2015/09/lausunto-tupakkalakiehdotuksesta/ sekä vastineesta THLn tutkimuskoosteeseen http://vapers.fi/2015/06/vastine-thln-sahkosavukkeita-koskevaan-tutkimuskoosteeseen/

 

Päivitys 19.02.2016, Tuula Haataisen vastaus sähköpostiin sekä vastauksemme hänelle takaisin:

Hei,
Kiitos viestistäsi. Asiantuntijoiden näkemys on, että sähkösavukkeisiin liittyy useita piirteitä, joiden takia niiden tarkka säännöstely on katsottu tarpeelliseksi. Hallituksen esitys on ollut lausuntokierroksella ja lakiesitys tulee eduskuntaan lähiaikoina. Lain käsittelyn yhteydessä kuulemme kattavasti eri tahoja valiokunnassa. Keskeistä on tässä vaiheessa se, mitä hallitus tulee esittämään sähkösavukkeiden osalta.
Moni kertoo, että sähkösavuke on hänelle parempi vaihtoehto pitkään jatkuneen tupakoinnin jälkeen. Näin varmasti on. Olemme silti yhä edelleen tilanteessa, jossa sähkösavukkeen vaikutukset varsinkin pitkäaikaisessa käytössä tunnetaan huonosti.
Asiantuntijat korostavat, että vaikka nesteissä käytettäviä kemikaaleja on luokiteltu turvallisiksi elintarviketuotteissa, se ei kerro siitä, mitkä niiden terveysvaikutukset ovat höyrystettyinä ja hengitettyinä. Savukkeissa käytetyistä nesteistä ja niistä muodostuvasta höyrystä on löydetty useita terveydelle haitallisia aineita. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kyseessä ei ole täysin vaaraton tuote. On ilman muuta selvää, että lisätutkimusta tarvitaan.
Suomessa on saatu mm. aktiivisen tiedottamisen sekä asteittain tiukentuneen lainsäädännön avulla hyviä tuloksia tupakoinnin vähentämisessä, erityisesti nuorilla. Nuuskan tavoin sähkösavukkeiden suosio on kuitenkin lisääntynyt nuorten keskuudessa.
Tiedämme, että nuorena alkaneesta nikotiiniriippuvuudesta on hyvin vaikea päästä myöhemmin eroon. Jos sähkösavuke lisää nikotiiniriippuvaisten määrää, se myös lisää väestötasolla sairastavuutta ja kuolleisuutta. Joudummekin erityisesti pohtimaan, miten nuorten houkutteleminen sähkösavukkeiden käyttäjiksi voidaan estää.
Kaikkiaan lähtökohtana uudessa tupakkalaissa täytyy olla, että uusia käyttäjiä, varsinkin nikotiiniriippuvaisia nuoria, tulisi mahdollisimman vähän.
Kannattaa tutustua myös THL:n tutkimuskatsaukseen, jossa on käyty läpi 62 tutkimusta sähkösavukkeista:http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126301/TUTI_19_2015.pdf.

Hyvää kevään jatkoa toivottaen,
Tuula Haatainen

Hei,
Lähestyin teitä yhdistyksen edustajana, mutta ilmeisesti viestini sattui valitettavasti osumaan massavastauksien joukkoon, vaikka kyse oli Huomenta Suomen lähetyksestä 9.2.2016  ja siinä esiintyneistä asiavirheistä, ei kannanotosta tupakkalakiin.
Koen nyt kuitenkin tarpeelliseksi vastata myös pariin vastauksessanne esiintyneeseen asiaan.

Ensinnäkin, vaikka nesteistä onkin löytynyt mahdollisesti terveydelle haitallisia aineita, se ei myöskään tarkoita sitä, että käytöstä koituisi merkittävää terveyshaittaa, koska kyseiset yhdisteet ovat pääsääntöisesti niin pienissä määrissä,  ettei niistä voida odottaa olevan merkittävää haittaa. On ehdottomasti muistutettava siitä, ettei tämä ole peruste tuomita sähkösavukkeita, vaan se osoittaa sen, että laadunalvonnalla voidaan eliminoida ne vähäisetkin riskit, joita mahdollisesti on olemassa. Tähän tulisikin panostaa kansanterveydellisistä syistä.


Toiseksi, olettamus siitä, että nikotiinin käyttäjien määrän lisääntyminen kasvattaisi väestötasolla kuolleisuutta ja sairastuvuutta , on perusteeton. Tupakoinnin ulkopuolella nikotiininkäytön vaikutukset kansanterveyden tasolla ovat tieteellisen tiedon mukaan käytännössä olemattomat. Tieteellistä näyttöä nikotiininkäytön haitallisuudesta kansanterveydelle ei näinollen ole olemassa. Myöskään siitä, että nikotiinin käyttö olisi mahdollista tai tarpeellista saada loppumaan ei ole näyttöä. Esimerkiksi korvaushoitotuotteiden vapauttamisen yhteydessä todettiin, että mainitunlaista riskiä ei ole (HE107/2005). Sen sijaan lakimuutoksen yhteydessä todetaan näin:
Riippuvuuden syntyminen nikotiinivalmisteisiin on mahdollista, mutta harvinaista, sillä nikotiinin annostelumuotona valmisteet ovat hitaita ja niiden nikotiinipitoisuudet ovat tupakkatuotteita huomattavasti matalampia. Jotkut tupakoitsijat käyttävät valmistetta ohjeiden vastaisesti pitkäaikaisesti, mikä on kuitenkin tupakoinnin jatkamista parempi vaihtoehto. Tupakoinnin terveyshaitat aiheutuvat muista aineista kuin nikotiinista eikä kliinisissä kokeissa nikotiinikorvaushoidon ole havaittu aiheuttavan merkittäviä haittavaikutuksia. Lasten nikotiinivalmisteista johtuvat myrkytykset ovat harvinaisia ja valtaosa lasten nikotiinimyrkytyksistä syntyy lapsen syötyä tupakkatuotteita. Esimerkiksi Yhdysvalloissa nikotiinivalmisteiden siirto vapaaseen myyntiin ei ole johtanut väärinkäyttöön, turvallisuusongelmiin tai valmisteen käyttöön muiden kuin tupakoitsijoiden keskuudessa.


On siis jopa tieteellisen tiedon sekä lainsäädännössä jo käytettyjen perustelujen vastaista esittää nikotiininkäytön aiheuttavan merkittäviä haittavaikutuksia. Perusteluita sille, että sähkösavukkeessa saman lääkenikotiinin käyttö saattaisi aiheuttaa ylimääräistä riskiä, ei ole esitetty. Sen sijaan tutkimuksissa on osoitettu,  että sähkösavukkeen nikotiiniannostelu on huomattavasti hitaampaa kuin poltettavissa tupakkatuotteissa  sekä käyttäjäkokemukset ovat osoittaneet, että käyttäjillä on taipumus vähentää nesteiden nikotiinivahvuutta asteittain. Vaikka tästä huolimatta on kuitenkin mahdollista että käyttäjä säilyttää kokonaiskulutuksen samana, korvaushoitotuotteita koskevassa laissa ei tätä huomioitu, joten on perusteltavissa että se ei ole arvioinnissa olennaista. Joissain tapauksissa käyttäjät myös siirtyvät kokonaan nikotiinittomiin nesteisiin vähennyksen seurauksena.

 

Toivoisin edellä esitetyn lisäksi vastausta myös alkuperäisen viestin asiavirheisiin.

//Juhani Orelma
//Vapers Finland RY, Toimittaja


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

Ajatus aiheesta “Sähköposti Haataiselle (sdp), esiintyminen Huomenta Suomessa