Uusi tupakkalaki ja sähkösavukkeet 30


Valiokunnat ovat nyt julkaisseet omat mietintönsä uudesta tupakkalaista, eikä sen sisältöön ehdotettu varsinaisesti mitään muutoksia. Eduskunta päättänee asiasta kesäkuun aikana ja laki luultavasti astuu voimaan samana päivänä kun siitä on äänestetty mutta varsinaista aikataulua täysistunnon käsittelylle ei vielä ole. Lain sisältö on kuitenkin tässä vaiheessa luultavasti varmistunut siinä määrin, että muutoksia emme enää odota. Tässä tarkempaa erittelyä tulevista säännöistä kuluttajien ja yritysten näkökulmasta.

Kaikki rajoitukset pätevät lain voimaantulosta lähtien ellei toisin mainita siirtymäsäännöksissä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö muutosehdotuksineen

HE 15/2016 – Hallituksen esitys tupakkalaiksi ja erinäisiksi siihen liittyviksi laeiksi

Käsittelyssä esitetyt asiantuntijalausunnot

Vapers Finland RY:n asiatuntijalausunto

Määritelmiä:

 • Tupakkatuote on kulutukseen sopiva tuote, joka on kokonaan tai osittain valmistettu tupakkakasvista
 • Tupakan vastike on käyttötarkoitukseltaan tupakkatuotetta vastaava tuote, joka ei sisällä tupakkaa (esim nikotiiniton neste)
 • Tupakkajäljitelmä on muodoltaan tupakkatuotetta tai tupakointivälinettä läheisesti muistuttava tuote, joka ei sisällä tupakkaa tai sen vastiketta
 • Sähkösavuke on tuote, jonka avulla voidaan hengittää sisään nikotiinipitoista höyryä suukappaleen kautta mukaanlukien kyseisen tuotteen osat.
 • Nikotiinineste on nikotiinia sisältävä neste, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla jonka vahvuus on korkeintaan 20mg/ml ja jolla ei ole lääkelain alaista käyttötarkoitusta
 • Nikotiiniton neste on tuote, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeella tai muulla vastaavalla tavalla eikä lasketa nikotiininesteiden joukkoon.
 • Tunnusomainen maku tarkoittaa muuta kuin tupakan tuoksua tai makua, joka on tulosta lisäaineesta tai lisäaineiden yhdistelmästä ja on selvästi havaittavaa nikotiininesteessä ja nikotiinittomassa nesteessä ennen käyttöä ja sen aikana.
 • Täyttöpullo tai täyttösäiliö on nikotiininestettä sisältävä astia, jota voidaan käyttää sähkösavukkeen täyttämiseen

Atomisaattori tai höyrystin voidaan asettaa markkinoille vain seuraavin rajoituksin:

 • Vuotamaton täyttö
 • Suojattu vuodoilta
 • Suojattu lapsilta
 • Suojattu rikkoutumiselta
 • Suojattu väärinkäytöltä
 • Nikotiini vapautuu tasaisesti tavanomaisissa käyttöolosuhteissa eli aina sama annos samalla teholla samassa ajassa
 • Saa mahtua maksimissaan 2ml nestettä
 • Erillinen, vaihdettava höyrystin-osa lasketaan atomisaattorin osaksi vaikka se myytäisiin erikseen

Vuotamattoman täytön mekanismi on määritelty EUn toimesta[1] ja loput ovat valmistajan tai maahantuojan sekä Valviran harkinnan alaisia. Käytännössä on mahdollista saada markkinoille ihan yhtä laadukkaita höyrystimiä kuin nyt mutta vain pienillä säiliöillä. Itserakennettavien kohtalo on hieman epävarma: oletettavasti esimerkiksi dripperit eivät täytä vaatimuksia 1, 2, 3 ja 5. Mikä lasketaan väärinkäytöksi tai siltä suojaukseksi ei tule ilmi mistään dokumentoinnista.

Erillisenä myytävät tarvikkeet eivät ole rajoitettuja: esimerkiksi pumpuli, vastuslangat ja muut vastaavat ovat normaaleja kulutushyödykkeitä, joita ei säännellä tupakkalainsäädännöllä.

Laitteet (ilman höyrystintä myytävät):

 • Nikotiini vapautuu tasaisesti tavanomaisissa käyttöolosuhteissa eli aina sama annos samalla teholla samassa ajassa

Laitteiden osalta rajoituksia ei varsinaisesti ole: nykyiset piirit on nimenomaan suunniteltu niin että niistä tulee tasainen teho jolloin nykyisellään kaikki täyttävät tuon ainoan vaatimuksen.

Nikotiinineste voidaan asettaa markkinoille vain seuraavin rajoituksin:

 • Täyttöpullot on oltava suojattuja vuodoilta, lapsilta, rikkoutumiselta ja väärinkäytöltä
 • Vuotamaton täyttö
 • Maksimissaan 10ml pullokoko
 • Saa luovuttaa vain täyttöpullossa tai valmiiksi täytetyssä patruunassa
 • Vain ainesosia, jotka eivät aiheuta ihmisen terveydelle riskiä kuumentamattomassa tai kuumennetussa muodossa
 • Vain puhtaita ainesosia
 • Kielletyt lisäaineet ja ominaisuudet:
  • Tunnusomainen tuoksu tai maku
  • Lisäaineet, jotka antavat vaikutelman, että tuotteella on terveysvaikutuksia tai sen aiheuttamat riskit ovat pienemmät kuin muilla tupakkatuotteilla
  • Piristeet tai muut lisäaineet, jotka luovat vaikutuksen energiasta tai elinvoimasta
  • Lisäaineet, joilla on päästöjä värjääviä ominaisuuksia
  • Lisäaineet, joilla on CMR-ominaisuuksia (aiheuttavat syöpää, vaurioittavat perimää tai ovat vaarallisia lisääntymisen kannalta)
  • Lisäaineita, jotka edistävät nikotiinin imeytymistä tai höyryn hengittämistä keuhkoihin
  • Edellisen perusteella kiellettyjen ainesosien listalta löytyy esim. seuraavat: Titaanioksidi, diasetyyli ja menthol. Tarkemmat tiedot löytyvät täältä.
 • Kohdat lisäaineista ja ainesosista koskevat myös nikotiinittomia nesteitä. Mutta täyttöpullovaatimus ei eli näitä saa siis myydä myös isommissa pulloissa.
 • Alle 18-vuotias ei saa pitää hallussaan nikotiininestettä

Nesteiden vaatimukset ovat varsin tiukat: raja-arvoja ei ole asetettu, joten jää täysin valmistajien, maahantuojien ja Valviran harkintaan mikä on sallittu määrä riskiä. Toisaalta on hyvä että tuotteet testautetaan, mutta laki jättää asiassa suuren tulkinnanvaraisuuden tässä vaiheessa. Riippuen tulkinnasta viranomainen voi olla hyväksymättä ennakkoilmoitusta mistään nesteestä. Vaatimukset saattavat olla myös taloudellisesti hyvin raskaita eikä hakuprosessin kuvaus anna mitään takeita siitä, että tuote hyväksytään koska määritelmät on jätetty subjektiivisiksi.

Erillisten makuaineiden tai muiden ainesosien myyntiin laki ei puutu sillä esimerkiksi glyseriini, propyleeniglykoli ja elintarvikemakuaineet eivät erillisinä ole tupakkalain alaisia.

Käyttökiellot ja -rajoitukset:

 • Mitä laissa säädetään tupakoinnista ja tupakansavusta sovelletaan myös sähkösavukkeen käyttämiseen ja siitä syntyviin savuihin, höyryihin ja hiukkasiin
 • Höyrytellä ei saa:
  • Rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden sekä elinkeinotoiminnan tai julkisten palveluiden asiakkaiden käytettävissä
  • Ulkotiloissa järjestettävien tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa tai muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, jossa osallistujat oleskelevat paikoillaan
  • Päiväkotien, esi- tai perusopetusta, ammatillista- tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa
 • Poikkeuksena kodit ja henkilökohtaiset ajoneuvot
  • Ajoneuvoissa höyryttely on myös kielletty, jos paikalla on alle 15-vuotias henkilö
 • Höyryttely voidaan myös sallia erillisessä tupakointitilassa
  • Huolehdittava siitä, että höyry ei kulkeudu alueelle jossa höyryttely on kielletty
  • Tila ei saa olla sellaisen sisätilan yhteydessä joka on pääasiassa alle 18-vuotiaiden käytössä
  • Ei saa tarjoilla ruokaa tai juomaa, jos kyseessä on ravitsemusliike
  • Vaatii omavalvontasuunnitelman laatimisen
 • Asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä tiloissa ei saa höyrytellä
 • Asuntoyhteisö saa kieltää höyryttelyn sen omistamissa ja hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla sekä yhteisillä parvekkeilla.
 • Asuntoyhteisö voi hakea kunnalta kieltoa huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin. Tilojen haltijaa on kuultava ennen hakemuksen tekemistä
 • Asuintilaa koskevat kiellot eivät koske sähkösavukkeen käyttämistä

Tupakointirajoitusten laajentaminen koskemaan höyryttelyä kokonaisuutena tarkoittaa muunmuassa sitä, että jatkossa höyryttely on automaattisesti kielletty sisätiloissa esimerkiksi höyryliikkeissä ja tapahtumissa eivätkä asianosaiset voi itse asiasta päättää ellei kyseessä ole asuintila. Ravintoloissa, yökerhoissa, ynnä muissa höyryttelijät siis pakotetaan altistumaan tupakansavulle tupakointialueilla tai -kopeissa vastoin tahtoaan. Ensimmäisen kohdan perusteella voidaan jatkossa höyryttelylle asettaa rajoitteita pelkästään perustelemalla se tupakoinnin vaaroilla.

Maahantuonti:

 • Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan nikotiininestettä
 • Maahan ei saa tuoda nikotiinia sisältävää nestettä jonka vahvuus on yli 20mg/ml tai jolla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus. Kielto koskee myös postin kautta tai muulla vastaavalla tavalla vastaanottamista
 • Yksityishenkilö saa tuoda maahan omaa henkilökohtaista käyttöään varten mukanaan enintään 10ml edellä mainittua nestettä
 • Yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta
 • Suomessa asuva henkilö, joka muutoin kuin lentoliikenteessä saapuu maahan Euroopan talousalueen ulkopuolelta ja jonka matka on kestänyt enintään 24 tuntia, ei saa tuoda maahan nikotiininestettä.
  • Maahan saa kuitenkin tuoda nikotiininesteitä, jos on ilmeistä että ne on hankittu ennen maasta poistumista
 • Matkustajatuontina saa tuoda täyttösäiliössä tai sähkösavukkeessa korkeintaan 10ml nikotiininestettä, jonka pakkauksessa ei ole suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä

Maahantuontirajan laskutapa on suoritettu virheellisesti: vertaamalla nesteen koko sisältöä höyrystämättömänä ja tupakasta poltettuna saatua nikotiiniannosta (joka on noin 1/10 tupakan sisältämästä nikotiinimäärästä). Tämän huomauttaminen ei kuitenkaan johtanut muutoksiin. Nikotiinittoman nesteen ja laitteiden matkustajatuontiin laki kuitenkaan ei puutu mitenkään.

Pakkausten merkinnät ja sisältö:

 • Luettelo tuotteen sisältämistä ainesosista alenevassa painojärjestyksessä
 • Maininta nikotiinipitoisuudesta ja annostuksesta
 • Valmistajan eränumero
 • Suositus pitää lasten ulottumattomissa
 • Suomen- ja ruotsinkieliset terveysvaroitukset
 • Pakkauksessa sisällä tulee olla lehtinen, jossa tulee olla tietoja seuraavista:
  • Ohjeet käyttöön ja varastointiin
  • Maininta, että tuotetta ei suositella nuorille ja tupakoimattomille
  • Käytön esteet
  • Varoitukset riskiryhmille (nuoret, vanhukset, raskaana olevat, yms)
  • Mahdolliset haittavaikutukset
  • Riippuvuudesta ja myrkyllisyydestä
  • Valmistajan tai maahantuojan sekä vastuuhenkilön yhteystiedot
 • Edellä olevista 1, 2, 5 eivät päde sähkösavukkeisiin jota ei ole täytetty valmiiksi nikotiininesteellä
 • Sähkösavukkeessa, täyttösäiliössä tai niiden myyntipakkauksissa ei saa olla seuraavia merkintöjä:
  • Edistää tuotteen myyntiä tai kannustaa käyttöön antamalla väärää vaikutelmaa ominaisuuksista, terveysvaikutuksista, riskeistä tai päästöistä
  • Antaa ymmärtää, että tuote on vähemmän haitallinen kuin muut tuotteet tai että tuotteessa on pyritty vähentämään joidenkin savun haitallisten osien vaikutusta
  • Antaa ymmärtää, että tuotteella on elinvoimaa tai energiaa lisääviä, parantavia, nuorentavia, luonnollisia tai orgaanisia ominaisuuksia taikka että sen käytöstä on muuta terveyteen tai elämäntapoihin liittyvää hyötyä
  • Muistuttaa elintarviketta tai kosmeettista valmistetta
  • Antaa ymmärtää, että tuotteella on ympäristöetuja
  • Antaa ymmärtää, että tuote on paloturvallinen tai muuten luoda mielikuvaa vaarattomuudesta tai siitä että se on paloturvallisempi kuin muut vastaavat tuotteet

Ennakkoilmoitukset:

 • Valmistajan tai maahantuojan on ilmoitettava Valviralle tuotteesta, jota se aikoo myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajille. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kuusi kuukautta ennen kuin tuote saatetaan markkinoille. Myös tuotteeseen tehtävästä merkittävästä muutoksesta on tehtävä ilmoitus ennen kuin sitä voidaan myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajalle.
 • Ilmoituksen sisältö:
  • Valmistajan nimi ja yhteystiedot, tuotteesta vastaava oikeus tai luonnollinen henkilö sekä tuotteen maahantuoja EU:hun
  • Luettelo tuotteen sisältämistä ainesosista ja sen käytöstä aiheutuvista päästöistä sekä niiden määrät
  • Ainesosien ja päästöjen toksikologiset tiedot, erityisesti vaikutukset terveydelle ja riippuvuuteen
  • Tiedot nikotiinin annostuksesta ja imeytymisestä
  • Kuvaus tuotteen osista
  • Kuvaus tuotantoprosessista ja ilmoitus siitä, että prosessissa varmistetaan lain vaatimusten noudattaminen
  • Ilmoitus siitä, että valmistaja tai maahantuoja kantaa täyden vastuun tuotteen laadusta ja turvallisuudesta tavanomaisissa ja kohtuudella ennakoitavissa olevissa oloissa

Muu seuranta:

 • Valmistajan tai maahantuojan on toimitettava vuosittain Valviralle kattavat tiedot myyntimääristä, tiedot eri kuluttajaryhmien mieltymyksistä, tiedot tuotteiden myyntitavoista sekä tiivistelmät edellisistä sekä englanninkielinen käännös
 • Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan on perustettava järjestelmä tietojen keräämiseksi epäillyistä haittavaikutuksista ihmisen terveydelle ja pidettävä tälläistä järjestelmää yllä sekä toimitettava tiedot Valviralle

Myynnin luvanvaraisuus:

 • Nikotiininesteitä saa myydä tai muutoin luovuttaa vain myyntipaikan sijantikunnan myöntämän myyntipaikka ja luvanhaltijakohtaisen vähittäismyyntiluvan perusteella
 • Edellytyksenä on täysi-ikäisyys, hakija esittää hyväksyttävän omavalvontasuunnitelman eikä luvan myöntämiselle ole lain mukaista estettä
 • Lupaa ei saa myöntää hakijalle, jolta on viimeisen kahden vuoden aikana pysyvästi peruutettu vanhan tai uuden tupakkalain mukainen myyntilupa.
 • Myyntilupaa ei saa myöntää paikkaan, joka sijaitsee:
  • Päiväkodin tai perhepäivähoidon alueella
  • Lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavan laitoksen alueella
  • Perusopetusta, ammatillista- tai lukiokoulutusta antavan oppilaitoksen alueella
 • Hakemuksen sisältö:
  • Hakijan nimi tai toiminimi sekä yhteystiedot suomessa, henkilötunnus tai yritys- tai yhteisötunnus sekä tuotteiden myyntipaikan osoite
  • Selvitys siitä minkä tuotteiden myyntiä lupa koskee
  • Omavalvontasuunnitelma
  • Selvitys myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista
  • Selvitys tuotteiden sijoittelusta myyntipisteessä
 • Myyntilupa on pidettävä esillä myyntipisteessä
 • Laitteille ja nikotiinittomille nesteille ei tarvita myyntilupaa

Myynnin rajoitukset:

 • Nesteitä, joiden nikotiinipitoisuus on yli 20mg/ml tai joilla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus, ei saa myydä tai muutoin luovuttaa
 • Nikotiininesteitä, vastikkeita ja sähkösavukkeita ei saa myydä, luovuttaa tai muutoin välittää alle 18-vuotiaalle. Myyntipisteessä on oltava ikärajasta ilmoitus, joka on asiakkaiden hyvin havaittavissa
 • Sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä myyvän elinkeinonharjoittajan on laadittava ja toteutettava omavalvontasuunnitelma ikärajojen noudattamiseksi
 • Myyjän on oltava paikalla myyntipisteessä niin, että tämä pystyy jatkuvasti valvomaan sähkösavukkeiden, nikotiininesteiden ja nikotiinittomien nesteiden ostotilannetta.
 • Myyjän on oltava vähintään 18-vuotias, paitsi jos myynti tapahtuu 18-vuotta täyttäneen henkilön valvonnan alaisena
 • Sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä ei saa myydä tai muutoin luovuttaa automaattisesta myyntilaitteesta
 • Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden etämyynti on kielletty sekä Suomeen että ulkomaille. Kielto koskee myyntiä elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle käyttäen etäviestintä (esim internet, puhelin, yms).
 • Sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä ei saa myydä tullihuutokaupalla

Etämyynnin estäviä säädöksiä on siis kaksi, varsinainen etäviestimen välityksellä myynnin kielto ja vaatimus että myyjä on fyysisesti läsnä ostotilanteessa.

Markkinointi ja esilläpito

 • Sähkösavuketta tai nikotiininestettä ei saa markkinoida EU:n sisäpuolella
 • Sähkösavukkeiden tai nikotiininesteiden hinnasta ei saa tarjota eikä maksaa hyvitystä, joka määräytyy tuotteiden tai muiden kulutushyödykkeiden ja palvelujen ostojen mukaan (esim. s-etukortti)
 • Sähkösavukkeita, nikotiininesteitä, vastikkeita tai niiden tavaramerkkejä ei saa pitää esillä vähittäismyynnissä
  • Ei koske erillisellä sisäänkäynnillä varustettua myyntipaikkaa, jossa myydään lähes yksinomaan tämän lain alaisia tuotteita, jos tuotteita tai niiden tavaramerkkejä ei voi nähdä myyntipaikan ulkopuolelta
  • Ei koske myyntiä kansainvälisessä meriliikenteessä käytettävällä aluksella
 • Vähittäismyyjä saa esittää ostajalle tämän pyynnöstä kuvaston myyntipaikassa myytävinä olevista tuotteista tai niiden vähittäismyyntipakkauksista tai painetun luettelon tuotteista sekä niiden hinnoista

Valviran oikeuksia valvonnan suorittamista varten

 • Päästä tarkastamaan tuotteiden valmistus, pakkaus, varastointi ja myyntipaikan ja valmistuslaboratorioiden tiloja ja toimintaa, sekä valvonnassa tarvittavia asiakirjoja
 • Ottaa ja saada tuotteen valmistajalta, maahantuojalta ja myyjältä tutkimuksia varten korvauksetta näytteitä tuotteista
 • Saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä valmistajilta, maahantuojilta ja myyjiltä sekä muilta viranomaisilta tietoja, jotka ovat välttämättömiä lain vastaisen toiminnan selvittämiseksi

Maksut

 • Kunta saa periä taksan vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelystä
 • Vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu, joka on korkeintaan 500 euroa.
 • Valvira voi periä valmistajalta tai maahantuojalta maksun virastolle toimitettujen tietojen vastaanottamisesta, tallentamisesta, käsittelystä, analysoinnista ja julkaisemisesta sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä. Suuruudeksi on ehdotettu 335 euroa per ilmoitus.

Rangaistukset

 • Tupakan myyntirikos tarkoittaa sitä, että jos tahallaan:
  • Myy tai muutoin luovuttaa taikka välittää nikotiininestettä alle 18-vuotiaalle
  • Elinkeinotoiminnassa myy tai muutoin luovuttaa nikotiininestettä ilman myyntilupaa tai ennakkoilmoitusta
  • Sakkorangaistus tai enintään kuusi kuukautta vankeutta
 • Markkinointirikkomus tarkoittaa sitä, että jos tahallaan:
  • Rikkoo markkinointikieltoa
  • Esilläpitokieltoa
  • Koskee markkinoinnin tilaajaa, toimeenpanijaa ja näiden palveluksessa olevia
  • Sakkorangaistus
 • Markkinointirikokseksi lasketaan, jos edellä oleva voidaan arvioda olevan luonteeltaan törkeä toteuttamistavan, kohderyhmän iän tai koon tai saadun taloudellisen hyödyn perusteella
  • Sakkorangaistus tai enintään kaksi vuotta vankeutta
 • Tupakointirikkomus tarkoittaa sitä, että jos tahallaan huomautuksesta huolimatta jatkaa höyryttelykiellon rikkomista
  • Sakkorangaistus
 • Tupakalta suojaavien toimenpiteiden laiminlyönti
  • Kiellon vastaisesti sallii höyryttelyn
  • Sakkorangaistus, ellei laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä tai muualla säädetä ankarampaa rangaistusta
 • Maahantuontia koskevien rajoitusten ja kieltojen rikkomista käsitellään rikoslain alaisena salakuljetuksena tai lievänä salakuljetuksena
  • Lievässä sakkorangaistus
  • Salakuljetuksessa sakkorangaistus tai enintään kaksi vuotta vankeutta
 • Lain vastainen myynti kirjallisesta varoituksesta tai rikosoikeudellisesta seuraamuksesta huolimatta
  • Kunta voi peruuttaa myyntiluvan väliaikaisesti (1vk-6kk) ja pysyvästi jos toiminta jatkuu
 • Valvira tai kunta voi asettaa tämän lain säännösten perusteella antamansa kiellon tai määräyksen tehosteeksi uhkasakon tai uhan, että asetetun määräajan jälkeen tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella

Moni rajoitus jää symboliseksi eli niitä rajoitetaan tai kielletään mutta minkäänlaista rangaistusta ei ole määrätty. Esimerkiksi ala-ikäisen hallussapitokiellon voimaanpanemiseen ei ole lain perusteella valtuuksia kenelläkään.

Siirtymäsäännökset (HUOM. kohdat jossa mainitaan vähittäismyyntipakkaus koskevat siis vain tuotteen pakkausta ja sen merkintöjä)

 • Tunnusomaisten makujen ja tuoksujen kieltoa sovelletaan nikotiinittomaan nesteeseen 1.1.2017 alkaen
 • Rajat ylittävän etämyynnin kieltoa sovelletaan 1.1.2017 alkaen
 • Esilläpitokieltoa sovelletaan 1.1.2017 alkaen sähkösavukkeisiin, joita ei ole valmiiksi täytetty nikotiininesteellä ja tuotteessa ei ole tavaramerkkiä
 • Sähkösavukkeista ja täyttösäiliöistä vaadittavat ilmoitukset on toimitettava viimeistään 20.11.2016, jos tuotteita on laillisesti myyty tai luovutettu kuluttajille suomessa viimeistään 20.05.2016
 • Sähkösavukkeita, joita ei ole valmiiksi täytetty nikotiininesteellä ja joiden vähittäismyyntipakkaukset eivät ole lain rajoitusten mukaisia, saa myydä ja muutoin luovuttaa 20.05.2017 asti, jos tuotteet on valmistettu tai luovutettu vapaaseen liikkuvuuteen ennen 20.11.2016
 • Nikotiinitonta nestettä, jonka vähittäismyyntipakkaukset eivät ole lain mukaisia, saa myydä ja luovuttaa kuluttajille 20.11.2016 asti
 • Hintahyvityskieltoa sovelletaan 1.1.2017 alkaen
 • Asuinyhteisön höyryttelykieltoasetusta sovelletaan 1.1.2017 alkaen
 • Tuotteiden täytyy kuitenkin noudattaa muita kuin mainittuja rajoituksia esimerkiksi nikotiinittoman nesteen ainesosat täytyvät olla lain mukaisia myös siirtymäajalla.

Asiaan liittyvää

Kysymyksiä laista ja sen yksityiskohdista voi esittää tämän julkaisun kommenteissa, facebookissa tai sähköpostilla toimitus@vapers.fi


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

30 ajatuksia aiheesta “Uusi tupakkalaki ja sähkösavukkeet

 • Olli

  Moi, mikä multa ehkä meni ohi niin miten jatkossa jos esim on lähdössä ulkomaille ja nestettä pitäisi ottaa mukaan. Mitä kieltoja tähän liittyy?

  • JP

   Kyllähän tuossa mainittiin, että jos pystyy todistamaan että nesteet ollut jo mukana lähtiessä niin ei pitäis tulla ongelmia. Tämä on myös tärkeä tieto itselleni, kun reissuilla helposti se kolme desiä, eli tullin mukaan sitten se 30 kartonkia messissä 🙂

   • Juhani Orelma Artikkelin kirjoittaja

    Perus lentokonesäännöt on ainoat tuon lisäksi, nesteitä saa ottaa litran minigrip pussin sisällön verran.

    • Juhani Orelma Artikkelin kirjoittaja

     Vielä selvitetään tässä miten tosiasiassa tuo todistetaan että on hankittu ennen maasta poistumista. Etiketit on toki se ensisijainen keino ja tullin päästä suositeltiin että olisi sisältöä vastaavat merkinnät. Tämä tosin on hieman hankalaa jos kyseessä on itse tehty neste joka ei ole 10ml täyttöpullossa.. Lain voimaantulon jälkeen saadaan varmat ohjeistukset, virastot eivät tässä vaiheessa vielä virallisesti kommentoi asiaa.

     • JPI

      Minä tein niin, että kuvasin nestepullot sanomalehden päällä josta näkyi lehden päivämäärä. Ei tosin jouduttu tulliin kun takaisin suomeen tultiin, joten varmasti ei voi sano amiten tuo systeemi toimii.

      Autolla kierrettiin 5000km ympäri eurooppaa, niin ainoa raja/tulli mitä pelkäsin koko matkalla oli kun tulin takaisin suomeen.

 • Marko

  Multa meni ohi nikotiinittomien nesteiden ja vg/pg nesteiden sekä makutiivisteiden myynti/etämyynti. Saako siis noita makutiivisteitä, pg-nesteitä, ja tarvikkeita myydä ihan vapaasti etämyynnillä?

  • Juhani Orelma Artikkelin kirjoittaja

   Kuten artikkelissa mainittiin, laki ei puutu glyseriinin, propyleeniglykoliin eikä elintarvikemakuaineisiin. Nikotiinittomia nesteitä ei saa myydä etämyynnillä.

   • Mikael

    Entä jos pohjaneste on esim. valmista VPG 70/30 pohjaa? Ollaanko silloin jo tupakkalain alla? Eli pitääkö kaikki raaka-aineet ostaa erikseen, jotta pysytään sääntelyn ulkopuolella?

    • Juhani Orelma Artikkelin kirjoittaja

     Käyttötarkoitus määrittää. Jos seos on ”tarkoitettu sähkösavukkeella höyrystettäväksi” niin se on tupakkalain alainen tuote.

 • Miarez93

  No tämähän on varsinaista paskaa… 10ml myynti- ja tuontiraja + nesteiden ja välineiden myyntikielto netin välityksellä -.- 2ml tankin tilavuusraja on aivan naurettava! Ainoa hyvä asia tuossa on se, ettei höyryttelyä kielletä asunnoissa ja nikotiinillisia nesteitä saa myydä myös suomessa :/

 • Jesse

  Menee taas ihan naurettavaks tää sääntösuomi… Milläs ihmeellä tässä vpitäs höyryttää 😀

 • Kollan Keisari

  Huh huh.. kävikö tässä nyt niin että säädellään varmuudenvuoksi, kun ei mistään mitään ymmärretä.

 • Riku Koivisto

  Sehän ei kuulu kenellekään, jos imuttelen suurempaa tankkia jonka olen ostanut aiemmin.
  Kyllä ihmiset ympäri eurooppaa hyppii vielä parrikadeille, se on fakta! Eihän tupakkateollisuus VOI maksamalla laatia mitä lakeja tahansa!!!
  Sanomista tulee!!!

  • Juhani Orelma Artikkelin kirjoittaja

   Lakihan ei puuutu (eikä voi puuttua) siihen minkälaisia laitteita tai nesteitä ihmiset itse käyttää, se sääntelee vain sitä minkälaisia tuotteita voi olla markkinoilla.

 • Hartsa

  miettii, eli mitään nesteitä ei sitten saa ostella etämyynnillä lain voimaan tulon jälkeen? korkeintaako pelkkää vg tai pg erikseen… siis ulkomailta… ei edes sitä yhtä 10 ml putelia 20 mg vahvuudellakaan…?

  • Päivi Arffman

   Alkuperäisen lakiehdotuksen mukaan rajat ylittävän etämyynnin kielto astuisi voimaan ensi vuoden alusta. Koska lain voimaantulo on siirtynyt alunperin suunnitellusta (20.5.2016), myös siirtymäaikaa jatkettaneen samassa suhteessa. Siihen asti direktiivin mukaisia – max. 20 mg/ml, 10 ml pullokoko – nikotiininesteitä voi tilata ulkomailta mutta ei Suomesta. Tämän jälkeen ei mistään.

   Elintarvikemakuaineita etämyyntikielto ei koske. Makuainetiivisteitä saa siis jatkossakin tilata sekä Suomesta että ulkomailta.

   Etämyyntikielto ei ylipäätään koske nikotiinittomia nesteitä. Tämän perusteella myös nikotiinittomia valmisnesteitä saisi siis tilata ainakin ulkomailta; kotimaassa tilanne on niiden osalta tulkinnanvaraisempi johtuen siitä, että vaikka nikotiinia sisältämättömien höyrykenesteiden etämyyntiä ei suoranaisesti kielletä etämyyntipykälässä, toisaalta niiden ostotilannetta koskevassa pykälässä vaaditaan ostotilanteen jatkuvaa valvontaa (ts. myyjän läsnäoloa myyntipisteessä).

    • Juhani Orelma Artikkelin kirjoittaja

     Lain voimaantulon jälkeen ei ole. Tuo 3kk raja on lääkelain yleisrajoitus omaan käyttöön etämyynnillä hankituille lääkevalmisteille.

   • K.A.

    ”Etämyyntikielto ei ylipäätään koske nikotiinittomia nesteitä. Tämän perusteella myös nikotiinittomia valmisnesteitä saisi siis tilata ainakin ulkomailta; kotimaassa tilanne on niiden osalta tulkinnanvaraisempi johtuen siitä, että vaikka nikotiinia sisältämättömien höyrykenesteiden etämyyntiä ei suoranaisesti kielletä etämyyntipykälässä, toisaalta niiden ostotilannetta koskevassa pykälässä vaaditaan ostotilanteen jatkuvaa valvontaa (ts. myyjän läsnäoloa myyntipisteessä).”

    —> ”Kielletyt lisäaineet ja ominaisuudet: Tunnusomainen tuoksu tai maku”

    —> ”Kohdat lisäaineista ja ainesosista koskevat myös nikotiinittomia nesteitä. Mutta täyttöpullovaatimus ei eli näitä saa siis myydä myös isommissa pulloissa.”

    Eiks tää oo ihan selvä? Käytännössä maintsemasi valmisnesteet ovat siis vg/pg seoksia nikotiinilla tai ilman.

 • jaska

  ” eikä maahantuonnissa ole nikotiininesteiden kohdalla rajoitusta, jonka mukaan maahantuonti olisi sallittua vain omaan käyttöön.”

  Siis… Eikös siinä ole se 10ml/20mg rajoitus, vai saanko siis kantaa tallinnasta nestettä litratolkulla

  • Juhani Orelma Artikkelin kirjoittaja

   On toki, tuo kohta siis tarkoittaa sitä että laki ei rajoita sitä tuontia omaan käyttöön vaan saa tuoda kaverille laillisesti, toisin kuin alkoholia ja tupakkaa.

 • Ripa

  Voi v minkälaiset apinat näistä asioista päättää! Samat kiellot pitäisi olla tupakoinnissa sillä siitä ainakin tiedetään että passiivinen tupakointi on haitallista. Kyllä nousi v-käyrä aika korkealle! Täytynee siirtyä takaisin hankkimaan varmaa keuhkosyöpää itselle ja kanssasisarille

 • Sanna Mustamo

  Hmmm…Olen lähdössä lomareissuun Rodokselle.Paljonko voin viedä nikotiininestettä sinne mukanani?Ajattelin sieltä taas ostaa itselleni aineita Suomeen…paljonko voin tuoda?

 • tietämätön

  Voinko ostaa toisesta EU-maasta sähkötupakan ja nikotiinitonta nestettä ja tuoda ne suomeen lentokoneessa ilman ongelmia?

 • Vapevape

  Saako yksityishenkilöltä kuitenkin vastaanottaa nikotiininesteitä? Tekstissä lukee, että ”elinkeinonharjoittajalta” tilaaminen on kielletty.