VAPERS FINLAND RY:N LAUSUNTO VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE HALLITUKSEN ESITYKSEEN TUPAKKAVERON MUUTTAMISESTA 2


Lausunnosta lyhyesti

Hallitus kaavailee tupakkatuotteiden verotuksen korottamista neljässä erässä vuoden 2018 alusta heinäkuuhun 2019 mennessä. Vuoden alusta voimaantullut sähkösavukenesteiden valmistevero pysyisi kyseisellä aikavälillä nykyisellä tasollaan (0,30€/ml).

Vapers Finland ry ottaa kantaa vain sähkösavukkeissa käytettäviä nesteitä koskevaan verotukseen. Yhdistys esittää sähkösavukenesteiden valmisteveron uudelleenarviointia ja kohtuullistamista sähkösavukkeiden mahdollisia hyöty- ja haittavaikutuksia koskevan tutkimustiedon tasalle. Käytännössä tämä tarkoittaa haittaperusteisen valmisteveron poistamista kokonaan, sillä vallitsevan tutkimusnäytön mukaan sähkösavukkeista ei ole odotettavissa merkittäviä terveys- tai muita haittavaikutuksia. Sen sijaan tutkimukset viittaavat sähkösavukkeilla olevan merkittävää kansanterveydellistä hyötypotentiaalia tupakointia korvaavana ja siten myös tupakoinnin haittoja vähentävänä tuotteena.

Alla lausuntomme kokonaisuudessaan.

 

Vapers Finland ry
17.8.2017

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN EDUSKUNNALLE LAIKSI TUPAKKAVEROSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Toteamme lausuntonamme, että tupakkaverosta annetun lain muuttamisen yhteydessä tulisi myös sähkösavukenesteisiin kohdistuva verotus asettaa uudelleen harkittavaksi.

Esitämme valmisteveron poistamista sähkösavukkeissa käytettävistä nesteistä, koska haittaperusteinen vero ei vastaa sähkösavukkeiden riskejä koskevaa tutkimustietoa:

1. Sähkösavukkeista ei ole osoitettu merkittäviä terveysriskejä, joten vero ei ole perusteltavissa terveysnäkökohdin.
Tutkimusnäytön ja asiantuntija-arvioiden mukaan sähkösavukkeiden pitkäaikaiskäytön riskit yltävät korkeintaan viiteen prosenttiin tupakoinnin riskeistä jääden todennäköisesti huomattavasti tätäkin pienemmiksi. [1,2]. Vastikään julkaistun yliopistotutkimuksen mukaan sähkösavukkeiden syöpäriski on yli 99% savukkeita alhaisempi. [3]. Myös mm. brittiläisen syöpätutkimuslaitos Cancer Research UK:n tutkimusten mukaan sähkösavukkeiden pitkäaikaiskäytön riskit jäävät todennäköisesti minimaalisiksi haitallisten aineiden vähäisyydestä johtuen. [4].

2. Sähkösavukkeet eivät ole houkutelleet tupakoimattomia nuoria säännölliseen käyttöön ja sitä kautta nikotiiniriippuvuuteen, joten vero ei ole perusteltu myöskään nuorten nikotiiniriippuvuuden ennaltaehkäisemiseksi.
Eri maissa toteutetut väestötutkimukset ovat vuosi toisensa jälkeen osoittaneet, että sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö tupakoimattomien nuorten (never-smokers) keskuudessa on olematonta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä sähkösavukkeisiin ei ole kohdistettu valmisteveroa tai muutoinkaan voimakasta sääntelyä, alle 0,1% nuorista, jotka eivät ole koskaan tupakoineet, ilmoittaa käyttäneensä sähkösavukkeita säännöllisesti. [5].

3. Sähkösavukkeet eivät ole lisänneet tupakointia, vaan syrjäyttäneet sitä, mistä johtuen vero ei ole perusteltu myöskään ns. porttihypoteesin nojalla.
Laajojen käyttäjä- ja väestötutkimusten pohjalta tiedetään, että sähkösavukkeiden käyttö keskittyy tupakoitsijoihin ja ex-tupakoitsijoihin. Käytön pääasiallinen syy on tupakoinnin vähentäminen tai lopettaminen. [6,7]. Useat tutkimukset ovatkin osoittaneet sähkösavukkeiden lisäävän onnistumismahdollisuutta tupakoinnin lopettamiseen. [8-11]. Tutkimustulokset saavat vahvistusta tupakoinnin kääntymisestä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa selvästi aiempaa jyrkempään laskuun sähkösavukkeiden markkinoilletulon jälkeen. [12-14].

Viimeksimainitusta syystä valmisteveron lisääminen sähkösavukenesteiden hintaan ei ole ainoastaan perusteetonta, vaan sillä on myös suoranaisesti kansanterveydellisiä haittavaikutuksia: on ilmeistä, että hintapolitiikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi tupakoitsijoiden motivaatioon siirtyä vaarattomampaan vaihtoehtoon, etenkin kun tupakointi on yleisintä heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien keskuudessa. Tupakoitsijoita tulisi kannustaa siirtymään haitattomampaan vaihtoehtoon, ei jarruttaa sitä lähes poltettavia tupakkatuotteita vastaavalla verolla, mikä käytännössä kattaa noin 50% sähkösavukenesteiden vähittäismyyntihinnasta.

Lisäksi korkea verotus luo jo itsessään tupakoitsijoiden keskuuteen väärää käsitystä savukkeiden ja sähkösavukkeiden suhteellisista riskeistä, mikä niinikään on omiaan heikentämään tupakoitsijoiden motivaatiota siirtyä savukkeista sähkösavukkeisiin.

Sähkösavukenesteiden verotus vaatii uudelleenharkintaa jo siitäkin syystä, että sähkösavukkeiden sääntelyn vapauttamista puoltavaa tutkimustietoa on kerääntynyt huomattavissa määrin lisää veron säätämisen jälkeen. Kansainvälisenä suuntauksena onkin ollut sähkösavukesääntelyn lieventäminen. Esimerkiksi sähkösavukkeiden sääntelyyn tähän asti erittäin tiukan kannan ottanut Uuden-Seelannin terveysministeriö on päätynyt vapauttamaan nikotiinillisten sähkösavukenesteiden ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden myynnin Uudessa-Seelannissa. Perusteluna on tupakoinnin lopettamisen mahdollistaminen huomattavasti haitattomampien vaihtoehtojen avulla; myös Uuden-Seelannin terveysministeriö arvioi sähkösavukkeet noin 95-prosenttisesti savukkeita haitattomammiksi. [15,16].

Myös Yhdysvalloissa tähän asti erittäin jyrkkää sähkösavukkeiden sääntelylinjaa edustanut elintarvike- ja lääkevirasto FDA on siirtänyt sääntelyn painopisteen sähkösavukkeiden käytön yksioikoisesta ehkäisystä niiden potentiaaliin tupakoinnin haittoja vähentävänä tuotteena. Uudessa linjauksessa painotetaan vallitsevaan tutkimusnäyttöön nojautuvaa ja tupakointia korvaavien nikotiinituotteiden innovointia tukevaa lähestymistapaa sähkösavukesääntelyyn. [17].

Kansanterveydellisten syiden ohella sähkösavukenesteiden valmisteveron poistamista tukee myös kulutuksen ohjaaminen valvotuille kotimaisille markkinoille: korkea verotus on omiaan edistämään nikotiinillisten nesteiden salakuljetusta, laittomien markkinoiden kehittymistä, nesteiden kotivalmistusta ja nikotiinittomien nesteiden matkustajatuontia ja tilaamista ulkomailta.

Korkea verotus siis paitsi edistää sähkösavukenesteiden valmistamisen, myynnin ja hankinnan liukumista virallisen valvonnan ulkopuolelle, myös suosii epäsuhtaisesti ulkomaista nettikauppaa kotimaisten alan yrittäjien sijasta. Ongelma korostuu entisestään siksi, että korkean valmisteveron lisäksi kotimaassa myytäviin sähkösavukenesteisiin kohdistuu makuainerajoitus, mikä ei koske nikotiinittomien valmisnesteiden matkustajatuontia ja tilaamista ulkomailta.

Annetulle veromäärälle, 0,30€/ml, ei ole myöskään annettu rationaalista laskennallista perustetta. Sitä ei voida perustella myöskään EU-alueen tai muun kansainvälisen tupakkapolitiikan yhdenmukaistamisella, sillä vastaavanlaista veroa ei ole käytössä juuri missään muualla maailmassa.

Sähkösavukenesteisiin kohdistuva vero tulisi siis poistaa:
– kansanterveydellisistä syistä: sähkösavukkeet ovat osoittautuneet tupakointia syrjäyttäväksi, eivät sitä tai nikotiiniriippuvuutta lisääväksi tuotteeksi
– hintapolitiikan tulisi kannustaa tupakoitsijoita siirtymään haitattomampaan vaihtoehtoon, ei jarruttaa sitä verottamalla sähkösavukenesteitä poltettaviin tupakkatuotteisiin vertautuvalla tavalla
– laillisen ja valvotun kotimaisen kaupan edistämiseksi salakuljetuksen, laittomien markkinoiden, nesteiden omavalmistuksen, matkustajatuonnin ja ulkomaisen nettikaupan sijasta
– jyrkästi epäsuhtaisena toimenpiteenä sähkösavukkeiden terveysriskeihin ja kansanterveydelliseen hyötypotentiaaliin nähden

Vapers Finland ry ei ota kantaa tupakkatuotteille esitettyihin veronkorotuksiin.

Kunnioittaen,

Vapers Finland ry

Jari Ollikka
päätoimittaja
jari.ollikka@vapers.fi

 

Viitteet

1. Royal College of Physicians: Promote e-cigarettes widely as substitute for smoking says new RCP report. 28.4.2016.
2. Public Health England: E-cigarettes around 95% less harmful than tobacco estimates landmark review. 19.8.2015.
3. Stephens, William E.: Comparing the cancer potencies of emissions from vapourised nicotine products including e-cigarettes with those of tobacco smoke. Tobacco Control, 4.8.2017.
4. Cancer Research UK: E-cigarettes safer than smoking says long-term study. Press Release 6.2.2017.
5. Villanti, AC (et al.): Frequency of youth e-cigarette and tobacco use patterns in the U.S.: Measurement precision is critical to inform public health. Nicotine & Tobacco Research, 24.12.2016.
6. ASH (UK): Use of e-cigarettes (vapourisers) among adults in Great Britain. May 2017.
7. Fasalinos, KE (et al.): New Study: 6.1 million Europeans have quit smoking with the use of electronic cigarettes. Press release 25.7.2016.
8. Brown, Jamie (et al.): Real-world effectiveness of e-cigarettes when used to aid smoking cessation: a cross-sectional population study. Addiction, August 2014.
9. Biener, Lois (et al.): A Longitudinal Study of Electronic Cigarette Use Among a Population-Based Sample of Adult Smokers: Association With Smoking Cessation and Motivation to Quit. Nicotine & Tobacco Research, February 2015.
10. Zhuang, Yue-Lin (et al.): Long-term e-cigarette use and smoking cessation: a longitudinal study with US population. Tobacco Control, 2016.
11. Zhu, Shu-Hong (et al.): E-cigarette use and associated changes in population smoking cessation: evidence from US current population surveys. BMJ, 26.7.2017.
12. Sullum, Jacob: As Vaping Exploded Among Teenagers, Smoking Fell by Half. Reason.com 19.6.2017.
13. UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies: Vaping may help explain the record fall in UK smoking rates – Press Release with comments from UKCTAS Directors. June 2017.
14. University at Buffalo: E-cigarettes a gateway to smoking? Not likely, according to new published research. MedicalXpress, 13.3.2017.
15. Jones, Nicholas: E-cigarettes will be legalised: Government. NZ Herald 29.3.2017.
16. Wagner, Nicky: New pathway for smokeless tobacco products. New Zealand Government 2.8.2017.
17. Gottlieb, Scott: Protecting American Families: Comprehensive Approach to Nicotine and Tobacco. U.S Food & Drug Adminstration 28.7.2017.


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 

2 ajatuksia aiheesta “VAPERS FINLAND RY:N LAUSUNTO VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE HALLITUKSEN ESITYKSEEN TUPAKKAVERON MUUTTAMISESTA

  • Hannu Leväinen

    Olen itse ruvennut käyttämään sähkösavuketta noin 5 vuotta sitten kun minulla todettiin keuhkoahtauma.Käyn kerran vuodessa hengitys kokeissa ja tauti on pysynyt samalla tasolla koko ajan eli sähkösavukkeesta ei ole ollut haittaa.Puoli vuotta sähkösavukkeeseen siirtymisen jälkeen palautui haju sekä maku aisti ja hapen otto kyky parani.

  • Sami

    Suomessa ei koskaan näe sähkötupakoivia teinejä, kun tuolla Tampereenkin keskustassa päivittäin kävelen. On käsittämätöntä, kuinka Suomessa sähkötupakkaa koskevia päätöksiä tehdään tutkimuksiin ja muun maailman kokemuksista piittaamatta. Koska näin on, tuntuu sille, että ministeriöiden päämäärä ei ole tupakoinnin vähentäminen millä tahansa turvallisella keinolla. Sen sijaan ministeriöissä on ilmeisesti päähänpinttymä, jossa he kokevat olleensa väärässä, mikäli he muuttaisivatkin suuntaansa kohti muuta Eurooppaa ja maailmaa. Ja tälläistä väärässä olemistahan ei myönnetä, koska se koetaan syyttä suotta häpeäksi, joten linjaa ei muuteta huolimatta tutkimuksista.